№ 1 (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2519-2949.2020.1

Зміст

Інформація про журнал

Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020
PDF

Вимоги до авторських оригіналів статей.

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020
PDF

Політичні інститути та процеси

V. V. Buslenko
PDF
5-12
D. V. Bondar, L. I. Prus
PDF
13-21
A. P. Hyzhko
PDF
22-29
M. O. Dovbysh
PDF
30-36
V.V. Kukhta
PDF
37-43
T. I. Neprytska, O. A. Neprytskyi
PDF
44-49
M. M. Pervushyn
50-56
O. P. Poveda
PDF
57-61

Політична культура та ідеологія

М. V. Pavlyuh
PDF
62-67
O. I. Sviderska
PDF
68-74
N. O. Steblyna
75-83

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

I. V. Ablazov, P. A. Terpiak
PDF
84-89
O. V. Velyka
PDF
90-95
A. M. Zakharchenko
PDF
96-101
M. V. Kopiika
PDF
102-109
V. V. Lozova
PDF
110-115
Ya. Yu. Matchuk
PDF
116-121
K. О. Mogylnytska
PDF
122-129
Yu. V. Semenyuk, I. M. Holynskyi
PDF
130-137
P. F. Yatsyuk
PDF
138-142