Світові практики впровадження децентралізації та їх досвід для України.

Автор(и)

  • A. P. Hyzhko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.1.3

Ключові слова:

автономія, децентралізація, деконцентрація, дерегуляція, місцеве самоврядування

Анотація

У статті досліджено особливості проведення децентралізації в державах Європи. За основу дослідження обрано практичні кейси реформи децентралізації влади Польщі та Франції, вивчено їх досвід для України. Також опрацьовано адміністративні зміни Румунії, Угорщини, Італії на основі інституцій, які здійснювали реформу.

Під час вивчення стартових умов проведення децентралізації та особливостей адміністративного устрою, який сформовано після реформ, визначено, що є спільні риси реформи децентралізації для України, Польщі, Франції, які полягають в ідентичній трирівневій системі: область – воєводство – регіон, район – повіт – провінція, громада – ґміна – комуна. Для кожного з них характерними є сфера виключних повноважень та компетенцій, система гарантій від несанкціонованого втручання інших рівнів у законну реалізацію цієї сфери. З-поміж суб’єктів децентралізації влади виділяють народ, державні органи, органи влади місцевого і регіонального рівнів, територіальні громади міст, селищ, сіл. Практика зарубіжних країн свідчить, що модель їх взаємовідносин повинна базуватись на засадах децентралізації, партнерства та узгоджених дій незалежно від форми державного устрою.

У ході дослідження було визначено, що процес проведення децентралізації переважно бере початок з демократизації суспільного життя та розвитку ліберальної думки. Більшість з досліджених держав розпочинала реформу саме з фінансової та адміністративної децентралізації.

На основі показників індикаторів, а саме: способу проведення реформи децентралізації, способу регулювання органів місцевої влади, рівня підпорядкованості центу, наявності уповноважених осіб центрального уряду на місцях, форми контролю, форми місцевого управління – було проаналізовано моделі місцевого самоврядування: англосаксонську, континентальну, змішану та радянську. Доведено, що найбільш поширеною є континентальна модель.

Посилання

Kartashov E. G. European lessons of decentralization. Public management. 2018. № 1 (11) January. P. 175-184.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. URL: http://isap.sejm.gov.pl/Details Servlet?id= WDU19980910576.

Бориславська О. М., Заверуха І.Б., Школик А.М., Захарченко Е.М., Курінний О.В., Топпервін Н. Децентралізація публічної влади: досвід Євроепейськимх країн та перспективи України. Центр політико-правових реформ. К., 2012. 127 с.

Григорьев В. А. Эволюция местного самоуправления. Отечественная и зарубежная практика: Монография. К., 2005. С. 309

Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети. К., 2006. С. 242.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990586.html

Про співробітництво територіальних громад від 17 квітня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18

Про добровільне об'єднання територіальних громад URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-viii

Камінська Н. Децентралізація і досвід її проведення у зарубіжних країнах 2014.

URL: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Матвієнко А. Місцеве самоврядування як ключовий суб’єкт децентралізації влади. Віче. 2015. № 5.

Нагорняк Т. Л. Брендинг території як напрям політики глобального, національного та регіонального рівнів. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки. 2014. Вип. 2.

С.106-121.

Постанова Верховної Ради України «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади» від 31 серпня 2015 року.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-19

Про добровільне об'єднання територіальних громад від 18 грудня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-viii

Про співробітництво територіальних громад від 17 квітня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18

Щенсн П. Досвід Польщі у проведенні адміністративної реформи та регіональної політики. Україна на шляху до Європейського Союзу. Варшава: Управління Комітету європейської інтеграції, 2006. 159 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси