Роль територіальних громад у процесі становлення інституту демократичної громадянськості в Україні.

Автор(и)

  • V. M. Yaroshenko Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.4.8

Ключові слова:

місцеве самоврядування, інститут демократичної громадянськості, територіальна громада, колективна діяльність через спільну взаємодію

Анотація

У даному дослідженні визначаються особливості функціонування територіальних громад в сучасній Україні як агентів інституціоналізації демократичної громадянськості. Статичним чинником успішної діяльнісної моделі розвитку громад представляється територія, а динамічним чинником – громадянськість, яка персоналізується в колективах, об’єднаних спільною взаємодією на взаємну корисність. Колективна громадянськість у образі територіальних громад визначається агентом інституціоналізації демократичної громадянськості. Стверджується закономірність визнання демократичної колективної громадянськості політичним інститутом і спільнотою одночасно, а синтез соціокультурного та стратегічного чинників розвитку громади є необхідною умовою її залучення до сучасної політики у якості політичного актора. Аналізуються праці вітчизняних і закордонних авторів з досліджуваної теми, зокрема праця Елінор Остром «Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії». Серед методів дослідження авторські дослідження теми самоврядування протягом останніх років (2002-2018рр) та узагальнення власного досвіду депутатської та викладацької діяльності. Наголошується важливість об єднання територіальних громад для їх спроможності бути успішними. Індикатором розвинутості колективної громадянськості як спільноти визначається територіальна та національна ідентичність. Зокрема, територіальна ідентичність відіграє провідну роль у реформуванні місцевого самоврядування, територіальної організації держави та самоорганізації суспільства. Зосереджується увага на важливості дотримання науково обгрунтованих законодавчих норм і процедури об єднання територіальних громад. Пропонуються рекомендації щодо ефективності подальшого розвитку територіальних громад, серед яких визначаються пріоритетними: зміцнення колективної солідарності, фінансової стійкості та підвищення громадянської компетентності.

Посилання

Закони про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України. Децентралізація в Україні: досягнення, надії та побоювання URL:http://www.internationalalert.org/sites/default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні"1997, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 280/97-%D0%B2%D1%80

Конституція України, 1996, URL: 2002. 196с. https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/ 96-%D0%B2%D1%80

Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214, URL: https://novodrayrada.mk.ua/detsentralizatsiya/ 654-metodika-formuvannya-spromozhnikh-teritorialnikh-gromad

Моніторинг процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування станом на 10 липня 2019 року, https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring

Основи етнодержавознавства : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. осв. / за ред. Ю. І. Римаренко, Київ, Либідь, 1997. 656 с.

Остром Елінор Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії. 2017, URL: https://naturalworld.guru/kniga_keruvannya-spilnim-evolyuciya-instituciy-kolektivnoyi.htm

Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. Львів: Літопис, 2002. 196 с.

Сухомлинский В. А. Рождение гражданина. Москва: Мол. гвардия, 1971. 336 с.

Филиппов Ю. В., Авдеева Т. Т. Основи развития местного хозяйства: учебник. Москва, 2000. С.17.

Ярошенко В.М. Вплив мережевої комунікації на становлення інституту демократичної громадянськості в Україні. Наукові праці: Чорноморського нац. ун-ту ім. Петра Могили. Сер.Політологія / ред. кол.Іванов М.С. Миколаїв, 2019.Т. 297. Вип. 285. С.58-64.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси