Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави: особливості доступу та контроля над політичним дискурсом.

Автор(и)

  • S. V. Bondarenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.3.14

Ключові слова:

дискурс, інформаційний напрям політики захисту національних інтересів, інформаційна безпека, національні інтереси, політичний дискурс

Анотація

Розкрито особливості формування та функціонування трьох моделей інформаційного напряму політики захисту національних інтересів держав світу – субсидіарної (США, Великобританія, ЄС та НАТО), вертикальної (Російська Федерація) та перехідної (Україна).

Визначено, що субсидіарна модель орієнтуються на горизонтальну інформаційнокомунікаційну взаємодію між структурними елементами політичної системи. Її метою є створення розгалуженої мережі учасників процесу, які можуть самостійно протидіяти загрозам та забезпечувати реалізацію політики захисту національних інтересів на місцях.

Вертикальна – орієнтована на створення чіткої вертикалі вироблення та реалізації інформаційного напряму політики захисту національних інтересів. Участь широкого кола зацікавлених осіб у її розробці та реалізації обмежена. Базовими структурними елементами системи є уряд, міністерства та відомства, підконтрольні владі ЗМІ, інститути громадянського суспільства, які виконують порядок денний, розроблений «центром».

Перехідна модель характеризується поєднанням вертикальної та субсидіарної моделей з подальшим переходом до останньої.

Виокремлені особливості доступу та контроля над політичним дискурсом кожної моделі. Визначено, що субсидіарна модель орієнтована на досягнення консенсусу між державою та суспільством, плюралізм думок, включення великої кількості зацікавлених осіб/груп у вироблення та реалізацію політики, у т.ч. інформаційної. Держава делегує частину своїх повноважень суспільству, що дозволяє йому долучатись до вироблення, трансляції та трансформації дискурсу у рамках дозволених параметрів.

Вертикальна модель спирається на жорстке управління та підпорядкування периферії центру, що виключає будь-які альтернативи. Адміністративно-командний підхід дозволяє достатньо швидко, без узгодження інтересів зацікавлених сторін, приймати рішення та наповнювати політичний простір необхідними смислами та образами, які впливають на уподобання цільових аудиторій. Це свідчить про повний доступ і контроль над виробництвом та розповсюдженням політичного дискурсу.

В перехідній моделі акценти робляться на пошук оптимальних варіантів вироблення та поширення дискурсу в умовах транзиту, зміни систем управління локальними територіями, делегуванням частини повноважень до територіальних громад, у т.ч. в інформаційно-комунікаційній сфері. Особливістю такого стану є відсутність єдиного консолідованого дискурсу, який би влаштовував більшість груп інтересів. Така ситуація створює умови для одночасного існування кількох суперечливих дискурсів, що претендують на домінування, та ризик захоплення політикоінформаційного, політико-образного та політико-смислового просторів іншими державами.

Посилання

Бодрийар Ж. Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийар ; [пер. с фр. А. Качалова]. – М.: ПОСТУМ, 2016. – 240 с.

Бондаренко С. В. Государственная информационная политика России и Украины в контексте национальной безопасности: основы и принципы формирования / С. В. Бондаренко // Youth World Politic. – 2013. – № 4. – С. 112–118.

Бондаренко С. В. Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави: дис. … канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Бондаренко Сергій Васильович. – Вінниця., 2017. – 244 с.

Ван Дейк Т. А. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. Пер. с. англ. Изд. 2–е. – М.: УРСС: Книжный дом «ЛИБЕРКОМ», 2015. – 352 с.

Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с. англ / Под ред. В. И. Герасимова; Сост. В. В. Петрова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. Изд. 2–е. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 320 с.

Визгалов Д. Брендинг города / Д. Визгалов. [Предисл. Л.В. Смирнягина]. – Москва: Фонд «Институт экономики города», 2011. – 160 с.

Гринюк Р. Ф. Соціокультурний дискурс України і політичні практики 2014 – 2016 років / Р. Ф. Гринюк, Т. Л. Нагорняк // Політичне життя. – 2016. – № 1–2. – С. 88–96.

Дойч К. Нервы управления. Модель политической коммуникации и контроля. – М.: Мысль, 1993. – 312 с.

Кравченко Н. К. Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дискурс– анализа: Практическое пособие / Наталья Кимовна Кравченко. – Луцк: ЧП Гадяк Жанна Владимировна, типография «Волыньполиграфкомбинат»™, 2012. – 251 с.

Магда Є. Гібридна агресія Росії: уроки для Європи – Київ: КАЛАМАР, 2017. – 268 с.

Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир / Г. Моргентау. – Москва, 2000 // Политология : хрестоматия / Ред. М. А. Василик; Сост. М. С. Вершинин. – Москва : Гардарики, 2000. – С. 743–754.

Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. 2–е изд., дополн. / А.П. Панкрухин – СПб.: Питер, 2006. – 416 с.: ил. – (Серия «Маркетинг территорий»).

Пахалюк К. Истоки дискурсивного подхода в политических исследованиях // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2018. № 1 (24). – С. 71–97.

Польовий М. А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання: монографія / М. А. Польовий. – Одеса : Фенікс, 2011. – 288 с.

Почепцов Г. Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах. – Видавничий дім «Києво–Могилянська академія», 2016. – 316 с.

Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки. Монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.

Талеб Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса / Насим Талеб Николас; Пер. с англ. – М.: КоЛибри, Азбука–Аттикус, 2014. – 778 с.

Тихомирова Є. Б. Регіональна політика Європейського Союзу: інформаційно–комунікаційний аспект // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір. Монографія.– К.: Центр вільної преси, 2016. – 528 с. / с. 425–500.

Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Знание, богатство и сила на пороге XXI века: [пер. с англ.] / Э. Тоффлер. – М.: АСТ: АСТТМОСКВА, 2009. – 669, [3] с.

Фуко Мишель Археология знания / Пер. с фр. М. Б. Раковой, А. Ю. Серебрянниковой; вступ. ст. А. С. Колесникова. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Университетская книга, 2004. – 416 с.

Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия (Фрагменты) / Ю. Хабермас // Вопросы социальной теории. – 2007. – Т.1, вып. 1. – с. 229–245.

Leon Fuerth, Operationalizing Anticipatory Governance, Prism 2, no.4 (2011): P. 31–46. – Режим доступу : http://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/prism/prism_2–4/Prism_31–46_ Fuerth.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія