Теорія децізіонізму як антипод м’якій десуверенізації України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2024.1.11

Ключові слова:

десуверенізація; суверенітет; децізіонізм; нормативізм; Європейський Союз; євроінтеграція

Анотація

Вказуються різноманітні трактування поняття суверенітету, історична складова даного феномену, а також сучасна – неоліберальна – парадигма його розуміння. Аргументується, що суверенітет – це основна складова самостійності та незалежності у внутрішній та зовнішній політиці будь-якої держави. Розглядаються такі форми суверенітету, як: реальний та ідеальний; національний та державний. Вказується, що, зважаючи на глобалізаційні процеси, виникли дві наукові групи інтересів – гіперглобалісти та глобалізаційні скептики, кожна з яких відстоює власну точку зору стосовно того яким чином варто розуміти та втілювати поняття суверенітету.
Аналізуються основні тлумачення функціонування державного апарату та поняття і реалізації суверенітету ХХ ст.: нормативізм та децізіонізм. Висвітлюються генеалогія, основні особливості та вплив даних правових концепцій на сучасну політику. Теоретично розбирається поняття десуверенізації та її основні форми: примусова та м’яка. М’яка десуверенізація позиціонується як основна політична перспектива України, що стане наслідком уніфікативного процесу повноцінної інтеграції з ЄС.
У зв’язку з тим, що абсолютне верховенство права є основною правовою парадигмою Європейського Союзу, зазначається, що в сучасних реаліях глобальної політики для України є ймовірність потрапити в залежність від вимушеної імплементації норм законодавства Європейського Союзу та втратити суверенну складову власного національного курсу політичного розвитку.
Наголошується на безспірних перевагах статусу національних держав, які залишаються у децізіоністському вимірі власних законодавств, що дозволяє їм вести незалежну політику та мати власний шлях розвитку стосовно особистих цілей національного розвитку.

Посилання

Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика; пер. з нім. Олександр Погорілий. Київ: Основи, 1998. 534 с.

Вознюк О.М., Поцелуйко А.Б. Вплив позитивізму на соціально-філософські погляди Івана Франка. Молодь і ринок. 2016. № 11–12 (142–143). С. 57-60.

Дубов Д. "М’яка" десуверенізація країн-членів Європейського Союзу. Політичний менеджмент. 2007. № 5. С. 148-159.

Журавльова І.О. Україна і Копенгагенські критерії інтеграції до ЄС. Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики: зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. Харків, 2016. С. 349-354.

Заморська Л.І. Роль позитивізму в утвердженні правової нормативності. Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". 2013. Вип. 1. С. 5-15.

Кельзен Г. Чисте правознавство; пер. з нім. О. Мокропольського. Київ: Юніверс, 2004. 496 с.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Костицький М.В. Нормативізм як методологія юриспруденції . Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 1. С. 18-30.

Культенко В. П., Циганок О., Лех В. Проблема формування позитивної філософії О. Конта крізь призму біографічного та культурологічного підходів. Гілея: науковий вісник. 2016. Вип. 115. С. 147-150.

Машура Х.А. Еволюція поняття «суверенітет». Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Політологія. 2013. Т. 212, Вип. 200. С. 78-81.

Мінекономіки, Наказ "Про затвердження Методики визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм" від 16.03.2005 № 62. URL: https://ips.ligazakon.net/document/TM025037

Пархоменко Н.М. Суверенітет держави: соціально-політична сутність та юридичний зміст. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Сер.: «Економіка і право». 2011. Вип. 14. С. 113–121;

Петренко І.І., Салтовський О.І., Федорченко В.М., Коршук Р.М. Політична суб’єктність та десуверенізація: уроки гібридної агресії росії проти України. Регіональні студії. 2023. № 32. С. 134-139.

Смолянюк В.М. Десуверенізація сучасних держав: необхідність теоретичного осмислення. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер.: Політологія. 2014. С. 170-186.

Яковюк І. В. Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України: дис. … д-ра юр. наук: 12.00.01; 12.00.11.– Харків, 2014. 474 с.

Bodin, J. Les six livres de la Republique: Livre I. Édition de Mario Turchetti, avec la collaboration de Nicolas de Araujo. Paris: Classiques Garnier, 2013. 828 p.

Clarke, H. CNN “Macron sets out grand plan to relaunch ‘weak and slow’ European Union”. URL: https://edition.cnn.com/2017/09/26/europe/macron-european-union-sorbonne-speech/index.html

Constitution Of the Fifth Republic. Conseil d État on October 4, 1958. URL: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2018-10/constitution_anglais.pdf

Dr Gian-Giacomo Fusco & Dr Michalis Zivanaris The neutralisation of the political. Carl Schmitt and the depoliticisation of Europe / Dr Gian-Giacomo Fusco & Dr Michalis Zivanaris // Journal of Contemporary European Studies, Volume 30, Issue 2, 2022. – 363-378 pp.

Future of the EU: Parliament’s proposals to amend the Treaties. Plenary session of EU Parliament of 22.11.2023. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231117IPR12217/future-of-the-eu-parliament-s-proposals-to-amend-the-treaties

Hobbes, T. Leviathan; edited by Richard Tuck. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 519 p.

Kelsen, H. Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Tübingen: Mohr Siebeck, 1920. in: HKW 4, S. 235-572;

Kelsen, H. Der Soziologische und der Juristische Staatsbegriff. Tübingen: Mohr Siebeck, 1922. S. 253.

Kelsen, H. General Theory of Law and State.; translated by Anders Wedberg. Harvard : Harvard University Press. 2009. 516 p.

Lazar, N.C. Decision and Decisionism. The Decisionist Imagination: Sovereignty, Social Science and Democracy in the 20th Century. New York: Berghahn Books, 2019. 109-134 pp.

Nathalie Weatherald and Nikolaus J. Kurmayer “European treaties ‘aren’t set in stone’, says Scholz”. URL: https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/european-treaties-arent-set-in-stone-says-scholz/

Schmitt, C. Constitutional Theory.; translated by Jeffrey Seitzer. Durham, NC: Duke University Press, 2008. 488 p.

Schmitt, C. Dictatorship: From the origin of the modern concept of sovereignty to the proletarian class strugglet.; translated by Michael Hoelzl and Graham Ward. Cambridge: Polity Press, 2014. 314 p.

Schmitt ,C. Political Theology, Four Chapters on the Concept of Sovereignty.; translated by George Schwab. Chicago and London: University of Chicago Press, 2005. 116 p.

Schmitt, C. The Concept Of The Political Expanded ed.; translated by George Schwab. London: The University of Chicago Press, Ltd., 2007. 162 p.

Schmitt C. The Plight of European Jurisprudence. Telos, Volume 1990, no. 83, 1990. 35-70 pp.

Tarasiewicz, P. Suwerenność narodowa. Próba interpretacii filozofioznei. Cywilizacja, no. 40. 2012. 28-38 pp.

Vasques, E., Euractiv “EU Parliament’s slim majority triggers convention on treaties reform”. URL: https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/eu-parliaments-slim-majority-triggers-convention-on-treaties-reform-centre-right-divided/

Ünlü, Ö. Thomas Hobbes and Carl Schmitt on the tension between sovereign and law. Ph.D. Doctoral Program, Middle East Technical University, 2018. 191 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-18

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія