Гуманітарна політика як інструмент подолання кризи громадянської ідентичності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2024.1.8

Ключові слова:

гуманітарна політика; гуманітарна сфера; ідентичність; громадянська ідентичність; етнічна ідентичність; демократія

Анотація

У статті проаналізовано особливості та перспективи використання гуманітарної політики як інструменту запобігання та подолання кризи громадянської ідентичності.
Встановлено, що у більшості випадків громадянська ідентичність визначається через самоусвідомлення і самоідентифікацію громадянина із конкретною державною, тобто її громадянською спільнотою, незалежно від етнічного коріння та національного походження. Формування громадянської ідентичності є одним із ключових завдань гуманітарної політики держави,
З’ясовано, що в умовах глобалізації особливого значення набуває проблематика подолання кризи громадянської ідентичності, що може включати в себе цілеспрямовану політику держави у сферах формування світогляду, національної самосвідомості і менталітету, національного характеру, історичної та етнонаціональної пам’яті, підтримання національних традицій, символів та стереотипів поведінки громадян.
Окреслено типи ідентичності, які можуть бути об’єктом гуманітарної політики держави та узагальнено досвід демократичних країн у сфері реалізації гуманітарної політики як інструменту подолання кризи громадянської ідентичності.
Доведено, що гуманітарна політика держави має бути спрямована на зміцнення передусім суверенітету, й у деяких випадках може не бути тотожною з гуманітарними політиками окремих культурних груп, які утворюють громадяни цієї держави. Крім випадків, коли такі культурні групи розраховують на державне сприяння їхнім інтересам й беруть на себе певні зобов’язання щодо підтримки держави.
Підсумовано, що якісні демократичні перетворення в усіх сферах новітнього українського суспільства потребують формування адекватної національної концепції взаємодії громадянського суспільства й держави, юридичне та моральне підґрунтя якої вже закладено.

Посилання

Присяжнюк С. В. Формування громадянської ідентичності як пріоритетне завдання гуманітарної політики України. Держава і право. Київ, 2023. № 94. DOI: 10.33663/1563-3349-2023-94-223 (дата звернення: 30.01.2024).

Cміт Е. Національна ідентичність. Київ : Основи, 1994. 224 с.

Бевза Б. П. Сутнісні виміри національної ідентичності у контексті критичного дискурс-аналізу. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки. Вінниця, 2023. № 8 DOI: https://doi.org/10.31558/2617-0248.2023.8.5 (дата звернення: 30.01.2024).

Фукуяма Ф. Ідентичність. Потреба в гідності й політика скривдженості / пер. з англ. Т. Сахно. Київ : Наш Формат, 2020. 192 с.

Рафальський О., Самчук З. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства : монографія. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2018. 688 с.

Кремень В., Ткаченко В. Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки міждисциплінарного дослідження. Київ : Товариство «Знання» України. 2013. 415 с.

Шаповаленко М. В. Политическое развитие современ ных переходных обществ: теоретические подходы и основные тенденции : монография. Харьков. Издательство Харьковского національного университета внутренних дел. 2007. 340 с.

Єршова Н. Г. Соціокультурні передумови гуманізації вироблення публічної політики. Тавр. наук. вісн. Серія: Публ. упр. та адміністрування / Херсон. держ. аграр.-екон. ун-т. Одеса : Видавн. дім «Гельветика», 2022. Вип. 3. С. 58–64.

Гук О. І. Демократичні цінності. Енциклопедія держ. упр. : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Т. 8 : Публ. врядування / наук.-ред. кол.: В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. ; Львів. регіон. інт держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. С. 135–138.

Єршова Н. Г. Соціокультурні передумови гуманізації вироблення публічної політики. Тавр. наук. вісн. Серія: Публ. упр. та адміністрування / Херсон. держ. аграр.-екон. ун-т. Одеса : Видавн. дім «Гельветика», 2022. Вип. 3. С. 58–64.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-18

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси