Методологія дослідження феномену самоврядності в контексті політико-правового дискурсу

Автор(и)

  • А. В. Матвійчук Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.2.10

Ключові слова:

самоврядні організації; громадянське суспільство; саморегулювання; державне регулювання; соціальна активність

Анотація

Статтю присвячено аналізу проблематики інституту самоврядності в умовах сучасного політико-правового дискурсу, що обумовлюється поступовим переходом до системи державно-громадського управління.
Самоврядування реалізується через самоврядні організації, що об’єднує суб’єктів саморегулювання за сферами (галузями) їхньої діяльності, галузевими, професійними ознаками. Самоврядна організація створюється у формі недержавної некомерційної організації, заснованої на членстві в ній відповідних суб’єктів саморегулювання.
Рівновага між інститутом самоврядності і державою є важливим фактором стабільного демократичного розвитку, а порушення її веде до гіпертрофії владних структур, відчуженості та політичного безсилля народу. Інститут самоврядності та державний сектори мають складати єдину збалансовану систему суспільного життя. Водночас вони є принципово різними. Зокрема, це пов’язано з тим, що діяльність інституту самоврядності зосереджена перш за все на створенні соціальних систем і зв’язків на основі переконань. Вплив та авторитет інституту самоврядності ґрунтується на його здатності звертатися до традицій, цінностей та благ громади. Натомість сектор державного управління спирається на існуючу політичну систему, яка забезпечує діяльність цього сектора.
Встановлено, що основною метою самоврядування є якісний розвиток відповідної сфери, а також досягнення балансу між інтересами автономного суб’єкта й інтересами держави. Система самоврядування будь-якого виду діяльності не повинна втягуватися будь-якими силами в політичні процеси держави. Модернізація інституту самоврядності є перманентним процесом розвитку громадянського суспільства та удосконаленням політичної системи країни за рахунок імплементації найбільш актуальних ідей, механізмів та інструментів.

Посилання

Політологічний енциклопедичний словник. Упорядник В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемчученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенька. 2-ге вид., доп. і перероб. К.: Генеза, 2004. 736 с.

Словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/samovrjaduvannja (дата звернення: 15.06.2021).

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М.: Республіка. 2001. 719 с.

Євтушенко Г. Н. Державна влада і місцеве самоврядування в політичній системі України: теоретичний аспект. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки. К., 2009. Вип. 22. С. 320-328.

Лойко Л. Типологічне позиціювання національних організацій в інституціональній структурі громадянського суспільства. Політичний менеджмент. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8882/5-loyko.pdf (дата звернення: 15.06.2021).

Ульянова Т. Удосконалюймо самоорганізацію. Віче: теоретичний і громадсько-політичний журнал. URL: http://veche.kiev.ua/journal/974/ (дата звернення: 14.06.2021).

Матвійчук А. В. Мотивації та можливості суб’єктів самоврядування. Нова парадигма. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2014_119_16 (дата звернення: 15.06.2021).

Механізм співробітництва між міжнародними неурядовими організаціями. Інформаційний центр. URL: https://superstudent.com.ua/mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya/mexanzm-spvrobtnicztva-mzh-mzhnarodnimi-neuryadovimi-organzaczyami-referat.html (дата звернення: 14.06.2021).

Матвійчук А. В. Самоврядні організації як елементи громадянського суспільства та принципи їх створення. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_82_102 (дата звернення: 15.06.2021).

Закон України № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні» в редакції від 17.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 15.06.2021).

Котирло О. О. Організація оплачуваних громадських робіт для подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_4_17 (дата звернення: 15.06.2021).

Заворотченко Т. Політичні партії і громадські організації як гаранти прав і свобод людини і громадянина в Україні. Юридический вестник. Одесса, 2008. № 2. С. 20-25.

Лихачов С. В. Щодо функцій органів місцевого самоврядування в Україні. Форум права. 2010. № 2. С. 272-276.

Рожанська Н. В. Громадянська освіта як засіб формування демократичного досвіду випускників середньої школи. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2012_184_172_17 (дата звернення: 13.06.2021).

Матвійчук А. В. Громадянське суспільство в інтерпретації сучасної західної політологічної думки. Нова парадигма: журнал наукових праць. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2013_69_37 (дата звернення: 14.06.2021).

Майданник О. О. Конституційне право України: навч. посіб. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Maid_2011_1.pdf (дата звернення: 15.06.2021).

Градюк Н. М. Соціальна відповідальність підприємств в умовах становлення громадянського суспільства в Україні. Регіональна економіка: науково-практичний журнал. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_2_19 (дата звернення: 15.06.2021).

Росіхіна В. Правові позиції Конституційного Суду України в сфері реалізації права на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації. Вибори та демократія: науково-просвітницький правничий журнал. К., 2010. № 2/3 (24/25). С. 47-55.

Попова О. Б. Національна складова як чинник освітньо-виховного процесу в умовах становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні. Практична філософія: український науковий журнал. К., 2008. № 2. С. 136-145.

Твердохліб В. Ю. Особливості правового статусу громадських організацій в Україні. Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права: часопис. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2009_4_36 (дата звернення: 15.06.2021).

Закон України № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» в редакції від 27.05.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 11.06.2021).

Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення: 11.06.2021).

Определение и пределы принципа субсидиарности. Доклад Координационного-комитета по местным и региональным органам власти. Страсбург: Издание Совета Европы. 1994.

Линьов К. О. Принцип субсидіарності у державному управлінні. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej1/txts/LINOV.htm (дата звернення: 14.06.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-11

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси