Особливості реалізації етнонаціональної політики в Чеській Республіці

Автор(и)

  • Г. І. Мелеганич ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.4.8

Ключові слова:

Чеська Республіка; національні меншини; етнічні меншини; державна політика; права меншин; організації національних меншин; перепис населення; самоідентифікація; Урядова Рада у справах національних меншин; Рада у справах ромської меншини

Анотація

Дана стаття окреслює основні тенденції формування сучасної етнонаціональної політики в Чеській Республіці, яка формувалася під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Актуальність теми важлива для дослідження в Україні через постійне збільшення чисельності українців на території Чеської Республіки, які спочатку є мігрантами в країні, а потім в другому поколінні можуть ставати й представниками національної меншини. Опираючись на дані офіційного перепису населення та сучасного стану забезпеченості прав національних меншин, зроблено висновки про сприятливі фактори для розвитку етнічної та культурної самобутності представників різних народів та про основні напрямки діяльності організацій, що їх представляють і т. д. Суттєвої уваги приділено нормативно-правовому забезпеченню захисту прав національних меншин та особливостям правового статусу цих меншин у Чеській Республіці. Зроблена спроба здійснити критичний аналіз наукової та публіцистичної літератури стосовно етнонаціональної політики в Чехії. В статті також детально розглянуто діяльність Урядової Ради у справах національних меншин, як координуючого та ініціюючого інституційного органу між державою та національними спільнотами в країні. Розглянуто її кількісний та якісний склад, а також основні повноваження. З’ясовано за яких обставин і коли кожна з спільнот отримала статус національної меншин в Чехії. На сьогоднішній день такий статус мають чотирнадцять меншин: болгарська, хорватська, угорська, німецька, польська, ромська, русинська, російська, грецька, словацька, українська, сербська, білоруська та в’єтнамська. Зроблено також порівняльний аналіз державних витрат на підтримку діяльності громадських організацій національних меншин у розрізі років. Охарактеризована діяльність та значення Ради у справах ромської меншини. В статті зазначені умови створення Комітетів національних меншин при муніципалітетах. Таким чином, з’ясовано сутність державної етнонаціональної політики Чеської держави, яка створює умови для проживання значної кількості національних меншин та титульної нації, що в свою чергу, призводить до збільшення числа одних та зменшення кількості інших.

Посилання

Мелеганич Г. І. Тенденції етнополітичного розвитку Чеської Республіки. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: історія, політологія. Вип.11 Маріуполь, «Новий світ», 2014. С.151-160.

Піляєв І. Особливості взаємодії демократичної держави і громадянського суспільства у сфері захисту національних меншин: досвід країн Вишеградської групи та Балтії. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/ uploads/2018/07/piliaev_osoblyvosti.pdf (дата звернення: 24.11.2020).

Римаренко C. Mіжнародні стандарти статусу національних меншин URL: https://ipiend.gov.ua/ wp-content/ uploads/2018/07/rymarenko_mizhnarodni.pdf – С.129-142 (дата звернення: 24.11.2020).

Bednařík P., Kovařík D., Maršálek Z,, Nosková H. Menšiny kolem nás Jazyková redakce: Michaela Tučková Vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Vydání první Praha 2020. 141 s.

Bednařík, Petr: Obraz národnostních menšin v českých médiích na začátku 21. století, In: Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia, Jana Šutajová – Štefan Šutaj – Barbara Kacerová (eds.). Prešov, UNIVERSUM 2019. s. 177 – 189.

Fifth Report submitted by the Czech Republic Pursuant to Article 25, paragraph 2 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities – received on 10 July 2019 URL: https://rm.coe.int/5th-sr-czechrepublic-cz/168096628d (дата звернення: 24.11.2020).

Klípa О. Debata o „uznání“ Vietnamců – výzvy české národnostně menšinové politice URL: https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/debata-o-uznani-vietnamcu-vyzvy-ceske-narodnostne-mensinovepolitice (дата звернення: 20.11.2020).

Moravcová M. Postavení národnostních menšin URL: https://socialniportal.krajjihocesky.cz/files/7_postaveni_narodnostnich_mensin.pdf (дата звернення: 20.11.2020).

Národnostní struktura obyvatel URL: https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf (дата звернення: 20.11.2020).

Rada vlády pro národnostní menšiny URL: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/historie-a-soucasnost-rady15074/ (дата звернення: 22.11.2020).

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny URL: https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organyvlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/ (дата звернення: 22.11.2020).

Šišková T Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál, 2001. 188 s.

Sloboda M. Vietnamci v ČR jako národnostní menšina – poznámka k otázce „uznávání“ menšin URL: https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/vietnamci-v-cr-jako-narodnostni-mensina-poznamka-k-otazce-uznavanimensin (дата звернення: 10.11.2020).

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2 (дата звернення: 20.11.2020).

Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů: URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-273 (дата звернення: 25.11.2020).

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2012.- Úřad vlády ČR Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny URL: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/dokumenty-rady/ zprava_2012_tiskarna.pdf (дата звернення: 24.11.2020).

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2019. URL: https://www.vlada.cz/assets/ ppov/rnm/dokumenty/dokumenty-rady/Zprava-o-situaci-narodnostnich-mensin-v-Ceske-republice-za-rok-2019.pdf (дата звернення: 22.11.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-18

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія