Антикорупційна політика: міжнародні стандарти та досвід країн Східної Європи

Автор(и)

  • І. М. Милосердна Національний університет «Одеська юридична академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.4.4

Ключові слова:

корупція; антикорупційна політика; інституціоналізація боротьби з корупцією; країни Східної Європи

Анотація

Стаття присвячена комплексному аналізу проблеми корупції, визначенню та аналізу міжнародних стандартів антикорупційної політики. Встановлено, що корупція для сучасного суспільства виступає як багатопланова та глобальна проблема, оскільки її форми за природою різноманітні, а прояв можна спостерігати у всіх країнах світу. Сучасний транснаціональний рівень корупції визначає необхідність консолідації світової спільноти для її подолання. Особливо актуальною є дана проблема для держав з транформаційними політичними процесами, оскільки існування корупційних взаємин уповільнює їх соціально-економічний та політико-правовий розвиток, а в умовах масштабної корупції можлива й узурпація влади зі сторони олігархічних або кримінальних структур.
У статті розглядаються особливості нормативно-правової бази та інституціоналізації антикорупційної боротьби в країнах Східної Європи, на прикладі Румунії та Республіки Польща. Встановлено, що ефективність боротьби з корупцією залежить від системності та структурованості основних заходів, серед яких можна відзначити наступні: діалог між державою та громадянським суспільством; формування та функціонування соціально-правового контролю діяльності бюрократичного апарату; формування відкритості органів влади через створення електронного уряду та збільшення ролі інформаційних технологій; інтеграція політико-правових, соціально-економічних та освітніх заходів у формуванні антикорупційної стійкості особистості та суспільства, в цілому. Зазначено, що рівень і ступінь ефективності антикорупційної політики та протидії залежить від рівня культури суспільства та етико-моральної традицій в ньому. Одним із заходів антикорупційної політики можна вважати й формування, впровадження кодексу ділової етики.

Посилання

Алексеев С.Л. Трансформация институциональной теории антикоррупционного контроля в субъектах Российской Федерации. Вестник экономики, права и социологии. 2020. № 1. С. 7-11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-institutsionalnoy-teorii-antikorruptsionnogo-kontrolya-vsubektah-rossiyskoy-federatsii/viewer (дата звернення 28 листопада 2020).

Ахтирська Н. Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії. Віче. 2015. № 18. С.2-5. URL: http://www.nsj.gov.ua/files/1455629967№%206%20Ахтирська%20Н.%20М.%20Міжнародний%20досвід% 20з%20коруп.pdf (дата звернення 28 листопада 2020).

Биткова Т.Г. Коррупция и антикоррупция в Румынии. Страны Восточной Европы: Власть, бизнес, коррупция: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регионал. пробл. Отд. Европы и Америки; отв. ред. Шаншиева Л.Н. М. 2018. 108 c. URL: 58http://inion.ru/site/assets/files/4775/2018_snt_strany_ vostochnoi_evropy.pdf (дата звернення 25 листопада 2020).

Боталова Д.Б. Сущность, особенности и факторы политической коррупции как неформального института в условиях системной трансформации российского общества: дис. … канд. полит. наук. СПб., 2011. 237 с.

Гжибовська Т. С. Антикорупційна політика в країнах Східної Європи: досвід для України. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2019. Вип. 25. С. 84-94. URL: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5489/1/Gzhybovska.pdf (дата звернення 28 листопада 2020).

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/58/4 (дата звернення 21 листопада 2020).

Милосердна І.М. Участь громадянського суспільства у протидії корупції: досвід країн ЦентральноСхідної Європи. Політичне життя. 2019. № 3. С. 37–43. URL: http://jpl.donnu.edu.ua/article/view/7364 (дата звернення 21 листопада 2020).

Никитина И.Э, Нерсесян М.Г., Шарапова И.Д. Ситуационный подход к предупреждению преступлений коррупционной направленности: судебно-экспертный аспект. Теория и практика судебной экспертизы. 2019. Том 14. № 3 С.90-99 URL: https://core.ac.uk/download/pdf/235675082.pdf (дата звернення 21 листопада 2020).

Павленко О. В. Антикоррупционные профилактические меры в сфере публичного управления. URL: https://www.utmn.ru/stopkorruptsiya/aktualno-publikatsii-v-smi/antikorruptsionnye-mery/ (дата звернення 21 листопада 2020).

Практики антикоррупционного образования в Европе. URL: https://transparency.org.ru/projects/ antikorruptsionnoe-prosveshchenie/praktiki-antikorruptsionnogo-obrazovaniya-v-evrope.html (дата звернення 21 листопада 2020).

Ходукин Д.В Ротация как институт противодействия коррупции. Государственная власть и местное самоуправление. 2018. № 11. С. 52-56.

Abjorensen Norman Combating corruption. Implications of the G20 Action Plan for the Asia-Pacific Region Ed. By Anne Sahler and Akim Enomoto Tokyo : KAS. 2014, 155 р. URL: // https://www.kas.de/c/ document_library/get_file?uuid=df6025a7-7589-f67b-60ef-6600249206c8&groupId=252038 (дата звернення 21 листопада 2020).

Direcţia Generală Anticorupţie , Ministry of Internal Affairs URL:http://www.mai-dga.ro/eng/about-us/ mission (дата звернення 28 листопада 2020).

General presentation of the National Anticorruption directorate (NAD) goals and obstacles. URL: https://www.acauthorities.org/sites/aca/files/countrydoc/NATIONAL%20ANTICORRUPTION% 20DIRECTORATE%20%28NAD%29.pdf(дата звернення 28 листопада 2020).

Korupcja_i_antykorupcja. сz_III, Warszawa: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 2012. URL: http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/wydawnictwa-cba/2438,Korupcja-i-antykorupcja-czIII.html (дата звернення 25 листопада 2020).

National Integrity Agency – ANI/ URL: http://www.networkforintegrity.org/continents/europe/nationalintegrity-agency-ani/(дата звернення 28 листопада 2020).

Reporters without borders/ URL: https://rsf.org/en/ranking (дата звернення 28 листопада 2020).

Syed Hussein Alatas The Sociology of Corruption, 2 nd ed., Singapore: Delta Orient, 1975/ URL: https://iqbalunimed.files.wordpress.com/2018/08/sosiologi_korupsi_-_syed_hussein_alatas.pdf (дата звернення 21 листопада 2020)

Transparency International: the global coalition against corruption. URL: https://www.transparency.org/en/ (дата звернення 28 листопада 2020).

u4 Anticorruption Resource Centre. URL: https://www.u4.no/topics/anti-corruption-basics/basics (дата звернення 28 листопада 2020).

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061040708/T/D20060708L.pdf(дата звернення 28 листопада 2020).

Virginie Ma-Dupont Roumanie : championne de la lutte contre la corruption en Europe ? Note réactive №° 81. mars 2016 P. 1-2. URL: https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/igpde-editionspublications/revuesGestionPublique/IGPDE_Reactive_Roumanie_mars_2016.pdf(дата звернення 28 листопада 2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-17

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси