Інформаційна політика в умовах демократичного транзиту

Автор(и)

  • А. В. Козьміних Національний університет «Одеська юридична академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.3.6

Ключові слова:

інформаційна політика; демократизація; політичний транзит; інформація; інформаційна безпека; демократичний транзит

Анотація

Постійний розвиток інформаційних технологій, формування та розвиток інформаційного суспільства, спричинені процесами глобалізації та появою нових технологій створюють нові можливості та загрози для інформаційного середовища. Отже, питання становлення ефективної інформаційної політики набуває в останні роки все більшого значення, оскільки науково обґрунтована така політика сприяє досягненню високого рівня інформаційної безпеки, яка останнім часом стає однією з найважливіших складових національної безпеки і відповідно добробуту країни. Особливо гостро такі питання стоять перед країнами, що перебувають у стані політичної трансформації та переходу до демократичного політичного режиму, оскільки вони є найбільш уразливими до можливих негативних інформаційних впливів та маніпулювання масовою свідомістю. До таких держав належить і Україна, в якій набуває розвитку мережа Інтернет, що став реальним фактором економічного розвитку та формування нових відносин на світовій арені. Це зумовлює актуальність дослідження інформаційної політики в умовах демократичного транзиту.
Визначено, що інформаційна політика справляє значний вплив на соціальні та політичні процеси суспільства. Ефективна інформаційна політика сприяє зростанню рівня довіри суспільства до влади, налагодженню постійного діалогу держави та громадянського суспільства, підвищенню рівня політичної участі громадян та проведенню демократичних реформ. В той час як недемократична інформаційна політика викликає делегітимізацію влади, поширення різних форм політичного протесту, формування негативного іміджу держави тощо.
З’ясовано, що в умовах демократичних трансформацій держави інформаційна сфера зазнала суттєвих змін, зокрема: поширення мережевого принципу комунікації, зміна механізмів зворотного зв’язку, медіатизація політики та поширення політичного впливу засобів масової інформації. Все це впливає на інформаційну політику державу і може знижувати її ефективність. В умовах таких трансформації інформаційного простору для підвищення ефективності інформаційної політики необхідна розробка та впровадження нових принципів такої політики.

Посилання

Зеркаль Д. А. Особенности информационной политики современного государства. Стратегия устойчивого развития регионов России. 2015. № 25. С. 85–91.

Информационная политика; под общ. ред. В. Д. Попова. М. : Изд-во РАГС, 2003. 463 с.

Калюга А. А. Информационная политика в странах СНГ. Наука о человеке:: гуманитарные исследования. 2016. № 4 (26). С. 91–100. URL: http://journal.omga.su/files/26/91-100.pdf.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php.

Ламинина О. Г. Роль информационной безопасности в политике. Гуманитарный вестник. 2013. Вып. 4. URL: http://hmbul.bmstu.ru/catalog/polit/hidden/62.html.

Пеньков И. А. Информационная безопасность Российской Федерации (политологический анализ). Аналитический вестник Совета Федерации. 2005. № 14 (266). С. 5–69

Про Міністерство. Загальна інформація. Міністерство культури та інформаційної політики України : офіційний веб-сайт. URL: mip/gov.ua/ru/content/pro-ministerstvo.html.

Сундеева Ю. А. Информационная политика России в ХХI веке. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2008. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnayapolitika-rossii-v-hhi-veke.

Телешина Н. Н. Виртуальное пространство как объект контрольной деятельности государства: дисс. ... канд. полит. наук. Владимир, 2011. 26 с. URL: https://www.dissercat.com/content/virtualnoe-prostranstvokak-obekt-kontrolnoi-deyatelnosti-gosudarstva/read.

Халипов В. Ф., Халипова Е. В., Михайлов В. А., Исаев И. А. Власть. Политика. Государственная служба. М.: Академический проект, 2007. 384 с. 11. Media Sustainability Index (MSI). IREX. URL: http:www.irex.org/msi.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-02

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія