Оnline практики публічної політики в Литві та Україні.

Автор(и)

  • O. M. Chaltseva Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • K. A. Shvets Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.2.9

Ключові слова:

громадянське суспільство, публічна політика, публічне управління, форми політичної участі, електронне врядування, е-демократія, оnline-простір

Анотація

У статті досліджено вплив оnline практик взаємодії державної влади та громадянського суспільства на процес формування публічної політики на прикладі перехідних систем Литви та України.

Визначено, що впровадження у публічну політику оnline-практик у Литві забезпечує модернізацію процесу державного управління відповідно до нових умов інституціонального розвитку; сприяє підвищенню ефективності і дієвості інститутів влади та держави; створюються умови для відкритого і прозорого державного управління, а також створюється можливість стійкого зворотного зв’язку між владою та бізнесом і громадянами.

Виявлено, що Україна активно включилася в інтерактивний процес, що можна віднести до позитивних ефектів інституціоналізації публічної політики. Впровадження електронних технологій у сфери публічного управління і розширення інформаційного простору дозволяє державним органам не лише надавати більш якісні послуги, а й провести децентралізацію, одночасно зміцнюючи горизонтальні зв’язки між ланками бюрократичної системи, посилюють зворотний зв’язок між представниками органів влади та громадянами і мають на меті забезпечувати постійне коригування діяльності органів влади з урахуванням побажань і запитів населення.

З’ясовано тенденції інституціоналізації практик публічної політики в оnline-просторі, розкрита специфіка віртуальної діяльності акторів у публічному просторі та ступінь їх впливу на політику. Доведено, що нові інформаційні технології web 2.0 і web 3.0 змінили практику соціального спілкування в цілому і публічну політику зокрема, привели до появи нових інтерактивних інституціональних форм співпраці, що розширило публічний простір і ускладнило систему управління. Зазначено, що вагоме значення в побудові публічної політики “знизу-вверх” чинить рівень розвитку електронного врядування, яке забезпечує активну участь громадськості в державному управлінні. Оnline-інструменти дали поштовх включенню нових механізмів мережевої взаємодії – як для традиційних акторів, так і для новопосталих, створили умови включення більшої кількості громадян до політичного процесу, забезпечили майданчики для комунікації, призвели до появи нових інноваційних інституціоналізованих форм партнерства громадянського суспільства й влади, наповнили новим ідейним змістом публічну політику.

Посилання

Босак О. З. Публічне управління як нова модель управління у державному секторі. Державне управління: теорія та практика: Збірник наукових праць. Харків: Вид-во ”Магістр”, 2010. № 2. С. 487-490.

Веб-платформа e-DEM. URL: http://e-dem.org.ua/ (Останнє відвідування 08.07.2020).

Громадський бюджет в об’єднаній громаді та його особливості. URL: http://cvu.od.ua/ua/announce/gromadskiy-byudjet-v-ob-yednaniy-gromadi-ta-yogo-osoblivosti_901

/ (Останнє відвідування 08.07.2020)

Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації: аналіт. доп. [Яблонський В. М., Бекешкіна І. Е., Гелетій М. М. та ін.]; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського. Київ: НІСД, 2019. 112 с.

Досвід взаємодії державних органів країн світу з інститутами громадського суспільства, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики, протидії корупції, забезпечення електронного урядування. URL: http://ogp.gov.ua/sites/default/files/library/Dosvid_OGP-MFA.pdf (Останнє відвідування 08.07.2020)

Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації: результати дослідження / за заг. ред. І. Г. Малюкової. Київ: Поліграф-Плюс, 2007. 254 с.

Електронне урядування: опорний конспект лекцій / Дзюба С. В., Жиляєв І. Б., Полумієнко С. К. [та ін.]; за ред. А. І. Семенченка. Київ, 2012. 266 с.

За 2,5 роки українці ініціювали близько 15 000 петицій до місцевої влади. URL: https://egap.in.ua/novyny/za-2-5-roky-ukraintsi-initsiiuvaly-blyzko-15-000-petytsii-domistsevoi-vlady / (Останнє відвідування 08.07.2020)

Квітка С. А., Соколовська О. О. Електронне врядування як інноваційний механізм взаємодії влади, бізнесу та громадянського суспільства: зарубіжний досвід та передумови розвитку в Україні. Аспекти публічного управління. 2015. Вип. № 9(23). С. 26 – 34.

Квітка С. А., Соколовська О. О. Електронне врядування як інноваційний механізм взаємодії влади, бізнесу та громадянського суспільства: зарубіжний досвід та передумови розвитку в Україні. Аспекти публічного управління. 2015. Вип. № 9(23). С. 26 – 34.

Клименко І. В., Линьов К. О. Технології електронного врядування : навч. посіб. Київ: Вид-во ДУС, 2006. 225 с.

Лациба М. Розвиток відносин між владою та суспільством в Україні: від еволюції до революції. Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2013 р., м. Київ) [упоряд. В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк; за заг. ред. О. А. Корнієвського]. Київ: НІСД, 2014. С. 12–16.

Матвєєнко І. В. Роль інформаційно-комунікаційних впливів у процесі впровадження електронного урядування в зарубіжних країнах: досвід для України. Публічне урядування. 2016. № 1. С. 135-145.

Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю. С. Шемшученка. [2-е вид., доп. і перероб.]. Київ: Ґенеза, 2004. 736 с.

Розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації” від 8 листопада 2017 р. № 797-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80#n13 (Останнє відвідування 28.06.2020)

Розумна взаємодія. URL: https://edu.gurtom.mobi/implementationua/(Останнє відвідування 08.07.2020).

Скібіна О. О. Поняття участі громадян в управлінні державними справами: конституційно-правовий аспект. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2003. Вип. 22. С. 310–314.

Телешун C. О., Cитник C. В., I. В. Рейтерович. Що таке публiчна полiтика?

URL: http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2012/12/blog-post_26.html (Останнє відвідування 18.04.2020).

Телешун C., Cитник C. В., I. В. Рейтерович. Публiчна чи державна полiтика – вiтчизняна дилема вибору. Вicник Національної академії державного управління при Президентовi України. 2012. Вип. 4. C. 185 – 196.

Указ Президента України “Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг” від 29 липня 2019 р. № 558. URL: https://www.president.gov.ua/documents/5582019-28853 (Останнє відвідування 28.06.2020).

Чальцева О. М. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика: монографія. Вінниця: ФОП Барановська Т. П., 2017. 336 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси