Європейські моделі молодіжної політики та перспективи для України.

Автор(и)

  • T. M. Krasnopolska Національний університет «Одеська юридична акдемія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.3.5

Ключові слова:

youth policy, state youth policy, models of youth policy, EU

Анотація

В статті розглянуто поняття «молодіжна політика» та «державна молодіжна політика», проаналізовано основні моделі молодіжної політики, вироблені світовою практикою, а саме: консервативна (державна підтримка надається лише тим особам, що знаходяться в найбільш складній матеріальній ситуації, при цьому держава жорстко контролює витрачання виділених коштів та сама визначає її адресатів), модель соціального партнерства (в її основі лежить принцип визнання особливої ролі держави та чіткої регламентації законом заходів підтримки молодих людей і молодіжних організацій), соціально-державна (держава бере на себе більшість функцій та охоплює регулюванням всю молодь в цілому, проте майже не враховує інтереси громадянського суспільства та бізнесу у сфері молодіжної політики), комунітарна (патерналістська державна молодіжна політика, характерна для авторитарного політичного режиму, держава повністю бере на себе функції з регулювання роботи з молоддю).

Крім того розглянуто європейські моделі такої політики, виділені в залежності від режиму впровадження молодіжної політики (універсалістська, протекціоністська, модель на базі громад та централізована). В основі першої лежать принципи самостійності та незалежності молоді, а також активної співпраці громадянського суспільства з державою в реалізації молодіжної політики. Друга характеризується вираженою соціальною спрямованістю та націлена на допомогу молоді. Модель на базі громад передбачає мінімальну участь держави та широкі повноваження для громадянського суспільства. Для останньої характерно те, що провідна роль в реалізації прав молоді належить не державі, а сім’ї та церкві.

Встановлено, що оптимальною для побудови в Україні є сформована скандинавськими країнами модель соціального партнерства або універсалістська, за якої суб’єктами молодіжної політики є не лише інститути держави, а й громадянського суспільства. За такої моделі можливе найбільш широке використання потенціалу молоді для розвитку суспільства і держави.

Посилання

Артеменко І. В. Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у формуванні й реалізації молодіжної політики: дис… канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2017. – 252 с. URL: http://www.dridu.dp.ua/nauka/sv_rada_D/dis/Artemenko_dissertation.pdf

Головатий М. Ф. Молодіжна державна політика. Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. В. П. Горбатенко; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ: Генеза, 2004. 736 с.

Государственная молодежная политика: российская и мировая практика реализации в обществе инновационного потенциала новых поколений: монография / под общ. ред. В. А. Лукова. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2013. 280 с.

Грачев Е. Н. Молодежная политика в Европейском Союзе: национальный и наднациональный уровни: дисс… к-та полит. наук: 23.00.04 / Московский государственный институт международных отношений, 2019. 240 с.

Данилов А. Н. Молодежная политика : социологическая энциклопедия. Минск: Белорус. энцикл., 2003. 384 с.

Декларація про розповсюдження серед молоді ідеалів миру, взаємної поваги та взаєморозуміння між народами: Резолюція 2037 (XX) Генеральної Асамблеї від 07.12.1965 р. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_289

Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История. Теория. М.: Голос, 2001. 696 с.

Лиссабонская декларация по молодежной политике и Брагский план действий в интересах молодежи (А/53/378). Библиотека документов ООН, связанных с молодежью. URL: http://www.un.org/youth.html.

Мотречко В. В. Організація діяльності суб’єктів місцевого самоврядування щодо реалізації молодіжної політики: автореф… дис… канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2018. 23 с. URL: http://www.oridu.odessa.ua/8/4/doc/aref_motr.pdf

Новый Кабмин – что известно о самом молодом правительстве в истории Украины. ГОРДОН. URL: https://gordonua.com/publications/novyj-kabmin-chto-izvestno-o-samom-molodom-pravitelstve-v-istoriiukrainy-1234037.html

Перепелиця М. П. Державна молодіжна політика в Україні: (регіональний аспект): монографія. Київ: Укр. ін-т соц. дослідж., Укр. центр політолог. менеджменту, 2001. 242 с.

Резолюція 2250 (2015), прийнята Радою Безпеки на її 7573-му засіданні 9 грудня 2015 року. Представництво ООН в Україні. URL: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/2250/4161-rezoliutsiia-2250- 2015-pryiniata-radoiu-bezpeky-na-ii-7573-mu-zasidanni-9-hrudnia-2015-roku

Рябухин С. Н. Государственная молодежная политика: опыт, прогнозы, приоритеты. Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2000. № 4(116). С. 5–21.

Сафонова А. С. Молодежная политика и молодежь в политике: зарубежный ОПЫТ. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 2 (28): в 2-х ч. Ч. II. C. 166–174. URL: http://www.gramota.net/materials/3/2013/2-2/40.html

Ховрин А. Ю. Социальное партнерство в сфере реализации молодежной политики: дисс… д-ра социол. наук: 22.00.08 / Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского. М. 2010. 357 с.

Kuznetsova D. Europeanization of Youth Policy: Case Study of Finland and Norway. University of Tampere. 64 p. URL: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/97782/GRADU-1437141641b.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Study on the state of young people and youth policy in Europe / IARD (ed.). Final Reports. Vol. 1: Executive Summary and Comparative Reports. 156 p. URL: http://www.politiquesenfancejeunesse.org/wpcontent/uploads/2016/04/Young-people-youth-policy-IARD-2001.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси