Теоретичні аспекти децентралізації влади як дієвого механізму демократизації політичної системи: проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Автор(и)

  • O. O. Akhmerov Національний університет «Одеська юридична академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.3.1

Ключові слова:

децентралізація влади, муніципальна політика держави, система місцевого самоврядування, деконцентрація, демократична держава, демократизація

Анотація

У статті досліджується актуальні питання децентралізації влади в держави в контексті теоретичного дослідження сутності цього феномену та основних механізмів його впливу на демократизацію політичної системи країни. У результаті проведеного дослідження було визначено поняття та деталізовані ключові аспекти процесу децентралізації; проведено розмежування «децентралізації», «деконцентрації», «системи поділу влади»; вивчено співвідношення понять «муніципальна влада» та «місцева державна влада»; досліджені критерії ефективності муніципальної політики держави та вивчені основні методи вимірювання такої ефективності, а також визначено позитивний вплив децентралізації державної влади на зростання ефективності системи місцевого самоврядування в країні та демократизації її політичної системи. Резюмовано, що перш ніж розпочинати процедуру децентралізації в країні потрібно визначити точку оптимального балансу між тенденціями централізації та відцентровими спрямуваннями в суспільстві, які, досягнувши оптимального балансу, будуть співіснувати в діалектичній єдності, адекватній реальним умовам в країні, а також тим завданням, які актуальні для неї на даний момент. У ході дослідження було використано такі методи: системний метод (дозволив розглянути децентралізацію як системне явище, що, з одного боку, складається з низки взаємопов’язаних елементів, а, з іншого, – взаємодіє з суміжними системами, які впливають одна на одну); порівняльний метод (надав можливість дослідити реалізацію процесів децентралізації політичної системи в європейських країнах, що використовують різні моделі муніципальної політики); аналітичний метод (дав необхідний інструментарій для того, щоб в процесі дослідження провести докладний аналіз теоретичної та практичної інформації на визначену тематику).

Посилання

The World Bank Group. Different Forms of Decentralization URL: http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/what.htm. (дата звернення 27.08.2019 року).

Marume1 S. B. M., Jubenkanda R. R. Centralization and Decentralization Quest Journals. Journal of Research in Humanities and Social Science. 2016. №4 (6) pp: 106-110.

Горбатенко В. П. Політологічний енциклопедичний словник. Київ: Ґенеза, 2004. 736 с.

Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми та ін. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. 779 с.

Покатович Г.Г. Опыт децентрализации в Индонезии. Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение. 2006. № 1. С. 41-48.

Litvack J. What is Decentralization? The Center for International Earth Science Information Network (CIESIN). URL: http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html. (дата звернення 27.08.2019 року).

Шишкин С.И., Лаврик М.А. К десятилетию ратификации Европейской хартии местного самоуправления. Сибирский юридический вестник. 2008. №4 (43), С. 30-40.

Bonnal J. A History of Decentralization. The Center for International Earth Science Information Network (CIESIN). URL: https://www.ciesin.columbia.edu/decentralization/English/General/history_fao.html (дата звернення 27.08.2019 року).

Ляпин И.Ф. Децентрализация государственной власти: опыт анализа конституционного феномена и факторов его развития. URL: https://s.sovremennoepravo.ru/894595. (дата звернення 27.08.2019 року).

Yuliani E. L. Decentralization, deconcentration and devolution: what do they mean? ResearchGate. 2004. URL: https://www.researchgate.net/publication/238785264_Decentralization_deconcentration_and_devolution_ what_do_they_mean_1. (дата звернення 27.08.2019 року).

Compilation of venice commission opinions concerning constitutional and legal provisions for the protection of local self-government. European commission for democracy through law (Venice commission). 2016. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2016)002-e. (дата звернення 27.08.2019 року).

Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація. Практичний посібник. Київ: ТОВ «Софія». 2012. 120 с.

Гессер А. Свобода муниципальных образований как спасение Европы. Гессен. URL: www.urbaneconomics.ru/texts.php7. (дата звернення 27.08.2019 року).

Либоракина М.И. Зарубежный опыт организации местного самоуправления. Полития. 2003/2004. № 4 (31). С. 224-229.

Michael E. Bratman. Three Theories of Self-Governance. Oxford Scholarship Online: October 2011 DOI: 10.1093/acprof:oso/9780195187717.001.0001. (дата звернення 27.08.2019 року).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси