Право дитини на безпеку під час збройного конфлікту.

Автор(и)

  • O. G. Turchenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2019.2.1

Ключові слова:

право на безпеку, дитина, збройний конфлікт, гуманітарне право, захист, небезпеки

Анотація

На сьогодні основним змістом безпеки стає захист людини і суспільства, основною стає проблема соціальної безпеки у широкому розумінні, проблема безпеки особи, окремих груп населення, суспільства загалом. Діти – особливо вразлива категорія населення, вони виступають основними суб’єктами та об’єктами системної дискримінації, яка особливо посилюється в умовах збройних конфліктів. Збройні конфлікти негативно впливають на функціонування сім’ї загалом, та особливо на забезпечення основних потреб дитини, її розвиток та психологічний стан.

За оцінками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), загалом у світі станом на січень 2019 року не отримують необхідного захисту понад 34 млн. дітей, які живуть в умовах конфліктів або надзвичайних ситуацій. Найбільша їх кількість у Йємені (6,6 млн. осіб), Сирії (5,5 млн. осіб), Демократичній Республіці Конго (4 млн. осіб), у зоні конфлікту на сході України приблизно 500 тисяч дітей потребують невідкладного захисту та гуманітарної допомоги.

В статті додатково обґрунтовано, що при вивченні концепцій безпеки (соціальної, людської) необхідно принципово змінити антологічну парадигму – перейти від монізму в поясненні співвідношення матеріального і духовного, як складових універсуму, до плюралізму, що дозволяє представляти будь-яке явище як органічне поєднання і діалектичне сполучення матеріального і ідеального, коли за певних умов має місце пріоритетний розвиток одного з них, та обґрунтувати необхідність формування нової концепції всеосяжної «широкої» безпеки, при якій середовище, в якому знаходиться суб’єкт, дозволить йому приймати і реалізовувати рішення згідно зі своїми цілями, спрямованим на прогресивний розвиток.

Автором статті також виокремлюються та аналізуються ризики для дітей, можливі порушення прав дітей під час та після збройного конфлікту. Проводиться аналіз положень Женевських конвенцій 1949 року, Додаткових протоколів до них 1977 року, Конвенції про права дитини 1989 року, Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах 2000 року, інших міжнародних актів щодо становлення захисту прав дитини у збройних конфліктах на предмет їх узгодженості між собою та з нормами міжнародного гуманітарного права в цілому та пропонуються заходи, спрямовані на вдосконалення механізму забезпечення права на безпеку дитини та посилення захисту дітей від участі у збройних конфліктах.

Посилання

General recommendation №30 on women in conflict prevention, conflict and post conflict situations to CEDAW. URL: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/CEDAW.C.CG.30.pdf (дата звернення 05.05.2019 року).

Конвенція про права дитини та участь неповнолітніх у збройних конфліктах: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 1.01.2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0009323-11 (дата звернення 05.05.2019 року).

В 2018 году в Сирии погибло самое большое число детей с момента начала войны в стране восемь лет назад: Заявление Исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе. URL: https://www.unicef.org/eca/ru/ Пресс-релизы/в-2018-году-в-сирии-погибло-самое-большое-число-детей-с-момента-начала-войны-в-стране (дата звернення 05.05.2019 року).

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года №A/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины». URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Резолюция_Генеральной_Ассамблеи_ООН_№_A/RES/68/262 (дата звернення 05.05.2019 року).

Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о положении в области прав человека в Украине, 19 сентября 2014 года. URL: https://undocs.org/ru/A/HRC/27/75 (дата звернення 05.05.2019 року).

Ukraine Humanitarian Situation Report # 42. URL: Ukr_UNICEF_Ukraine_Sitrep_42_1- 31_January_2016_FINAL.pdf (дата звернення 05.05.2019 року).

The Children of the Contact Line in East Ukraine: An Assessment of the Situation of Children and Their Families Living in Government-Controlled Areas along the Contact Line in the East Ukraine Conflict Zone. URL: https://www.unicef.org/ukraine/Children_of_the_Contact_Line.pdf (дата звернення 05.05.2019 року).

На Донбасі півмільйона дітей потребують гуманітарної допомоги – ЮНІСЕФ. URL: https://www.mediaport.ua/na-donbasi-pivmilyona-ditey-potrebuyut-gumanitarnoyi-dopomogi-yunisef (дата звернення 06.05.2019 року).

Сучасний тлумачний словник української мови : 60 000 слів / [За заг. ред. д-ра філолог. наук, проф. В. В. Дубічинського]. Xарків: ВД «ШКОЛА», 2007. 832с.

Новий тлумачний словник української мови : [у 3 т.] / [Уклад.: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко]. Київ: Вид-во «Аконіт», 2003. Т. 1: А-К. 928с.

Юридична енциклопедія: [в 6 т.] / [Редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін.]. К.: «Укр. енцикл.», 1998. Т. 1: А-Г. 672с.

Сапронов В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебно-методическое пособие / В. В. Сапронов, Л. М. Власова, Е. С Фрумкина; [Под общ. рук. Л.И. Шершнева]; Фонд национальной и международной безопасности, Москов. гос. ун-т культуры и искусств. Москва: Изд-во «Русский журнал», 2004. 79 с.

Горшенков Г.Н. Горшенков Г. Г., Горшенков А. Г. Информационная преступность: криминологическая безопасность / Идея конституционализма в РФ и за рубежом и практика ее реализации. Вестник Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2003. Вып. 1(6). С.13-16.

Про схвалення Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 230-р. Офіційний вісник України. 2017. №31. Ст. 952.

Стратегія Ради Європи з прав дитини (2016-2021) (неофіційний переклад). URL: file:///C:/Users/Admin/ Downloads/20161003101948_CoE%20Strategy%20on%20children_ukr-1.pdf (дата звернення 06.05.2019 року).

Декларація прав дитини, прийнята резолюцією 1386 (ХIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384 (дата звернення 07.05.2019 року).

Конвенція про захист цивільного населення під час війни 12 серпня 1949 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_154?find=1&text=%E4%B3%F2%E8#w11 (дата звернення 06.05.2019 року).

Додатковий протокол I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, від 8 червня 1977 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_199 (дата звернення 07.05.2019 року).

Конвенція про права дитини, 20 листопада 1989 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення 06.05.2019 року).

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, затверджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН A/RES/54/263 від 25 травня 2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_795 (дата звернення 06.05.2019 року).

Додатковий протокол II до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру, від 8 червня 1977 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200 (дата звернення 07.05.2019 року).

Resolution 2225 (2015) Adopted by the Security Council at its 7466th meeting, on 18 June 2015. URL: https://undocs.org/S/RES/2225(2015) (дата звернення 07.05.2019 року).

Заключительные замечания по докладу Индии, представленному в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах: Комитет по правам ребенка, 7 июня 2014 года. URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/ treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPAC/IND/CO/1&Lang=En (дата звернення 07.05.2019 року).

Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие. Право на образование в чрезвычайных ситуациях: Доклад Специального докладчика по праву на образование Вернора Муньоса, A/HRC/8/10, 20 мая 2008 года. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/135/35/PDF/G0813535.pdf?OpenElement (дата звернення 07.05.2019 року).

Декларація про безпеку шкіл 2015 року. URL: http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/commentary_on_the_guidelines_ukr.pdf (дата звернення 07.05.2019 року).

Вказівки із захисту шкіл та університетів від використання у військових цілях під час збройного конфлікту URL: http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/commentary_on_the_guidelines_ukr.pdf (дата звернення 07.05.2019 року).

Право дітей на освіту потребує захисту, особливо під час збройного конфлікту. URL: https://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_31437.html (дата звернення 07.05.2019 року).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Захист прав дітей на окупованих територіях та під час військових конфліктів