Теоретичні засади застосування дискурс-аналізу для дослідження політичного суб’єкта.

Автор(и)

  • E. V. Kotov Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.3.17

Ключові слова:

суб’єкт, дискурс, постмодернізм, постструктуралізм, "смерть суб’єкта"

Анотація

У статті проаналізовано теоретичну еволюцію наукового концепту "суб’єкт", крізь призму різноманітних історико-філософських епох та наукових доктрин. Подано парадигмальну періодизацію розвитку зазначеного концепту із теоретичними доповненнями тих наукових шкіл, що счинили вплив на постсучасне розуміння суб’єкта в рамках соціально-політичного знання. Автором наведено основні теоретичні наробки щодо розуміння концепту суб’єктності в рамках наступних теоретико-практичних доктрин: соціологічний підхід (представлений аналізом праць Ч. Кулі); ранній та класичний марксизм (між якими проводиться диференціація щодо розглядаємого питання за вектором гуманізм / соціологізм (антигуманізм)), включаючи французьку неомарксистську школу, представлену роботами Л. Альтюссера; психоаналіз, який дозволив визначити важливість несвідомого як конституюючого вектору суб’єктності; аналітична психологія із акцентом на архетипічному складі несвідомого; постмодернізм (представлений працями Ж. Дерріда, Ж. Ф. Ліотара, Ю. Крістевої, Р. Барта), що ставить питання текстуальної деконструкції онтології та будь-якої форми логоцентризму; окрім того, проаналізовано концепт "влади" в роботах М. Фуко в його зв’язку із трансформацією розуміння суб’єктності та дискурсу. На основі зазначеного, автор намагається довести, що сучасний тип розуміння суб’єкта бере свій відлік з філософії епохи Просвітництва, розуміючи при цьому вичерпність пояснювального потенціалу існуючої моделі, автор вказує на історико-культурну обумовленість будь-якої епістеми, припускаючи, що на даному етапі наукового знання необхідно говорити про аналіз суб’єкта в рамках дискурсивної методології, що дозволить розкрити нові шляхи в розумінні постучасних політичних процесів.

Посилання

Альтюссер Л. За Маркса. / Пер. с франц. А. Денежкина. – М.: Праксис. – 2006.

Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Пер. с франц. Г. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с.

Бодрийар Ж. Симулякры и симуляция. / Пер. с франц. А. Качалова. – М.: Рипол-классик. 2011. – 250 с.

Деррида Ж. О Грамматологии / Пер. с франц. Н. Автономовой. – М.: «Ad Marginem», 2000. – 508 с.

Деррида Ж. Письмо и различие. / Пер. с франц. Д. Кралечкина под ред. В. Кузнецова. – М.: Академический Проект, 2000. – 495 с.

Карл Г. Ю. Архетип и символ / Пер. с нем. В. Зеленского. – М.: Ренессанс, – 1992.

Кристева Ю. От одной идентичности к другой [Електронний ресурс] / Ю. Кристева // Режим доступу: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/krist/otodn.php

Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок [Електронний ресурс] / Ч. Кули // Режим доступу: https://www.libfox.ru/370592-charlz-kuli-chelovecheskaya-priroda-i-sotsialnyy-poryadok.html

Лейбин В. Психоанализ: Учебное пособие. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с.

Лиотар Ж. Ф. Постмодерн в изложении для детей. Письма 1982-1985. / Пер. с франц. А. Гараджи. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т. 2008. – 145 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология Т. 3. / М.: Гос. изд. полит. лит-ры. 1955. – 630 с.

Фрейд З. Толкование сновидений. / Пер. с нем. А. Боковикова. – М.: Академический Проект, 2007. – 512 с.

Фуко М. Археология знания. / Пер. с фр. М. Б. Раковой, А. Ю. Серебрянниковой. – СПб: Гуманитарная Академия, 2004. – 416 с.

Фуко М. Герменевтика субъекта: курс лекций, прочитанных в Колеж Де Франс в 1981-1982 учебном году. / Пер. с франц. А. Погоняйло. – СПб: «Наука». 2007. – 677 с.

Фуко М. Интеллектуалы и власть. / Пер. с франц. Б. М. Скуратова под общей ред. В. П. Большакова. – М.: Праксис, 2006. ч. 3. – 320 с.

Фуко М. История сексуальности. / Пер. с франц. – М.: Касталь, 1996. – 448 с.

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. / Пер. с франц. В.Наумова под ред. И. Борисовой. – М.: «Ad Marginem». – 1999.

Hall S., Held D., Hubert D., Thompson K. Modernity an Introduction to Modern Societies / MA.: Blackwell. 1996. – 672 p.

Laclau E., Mouffe C. Post-Marxism Without Apologies [Електронний ресурс] / C. Mouffe, E. Laclau // Режим доступу: https://libcom.org/library/post-marxism-without-apologies

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія