Інституціональний детермінаційний фактор формування національної моделі публічної політики України.

Автор(и)

  • О. M. Chaltseva Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.3.12

Ключові слова:

публічна політика, інститути, інституціоналізація, політичний режим, публічне управління, політична система

Анотація

В Україні формується особлива, унікальна національна модель публічної політики зі своїми специфічними рисами, яка орієнтується на узагальнену деліберативну нормативно-типову модель, що у зв’язку з проходженням складного процесу адаптації до українських реалій ще недостатньо розвинена і суперечлива як за формою, так і за змістом.

Змістове наповнення будь-якої національної моделі публічної політики залежить від: політичного режиму держави, рівня стабільності системи, ступеня розвиненості публічних інститутів,системи публічного управління.

Еволюція політичного режиму в Україні і трансформація політичної системи в цілому, створюють специфічні інституціональні рамки для дій публічних акторів, умови для інформаційнодискурсивного простору та системи публічного управління.

В Україні спостерігається одночасний прояв двох протилежних тенденцій – інституціоналізації і деінстітуціоналізаціі соціально-політичних структур. З одного боку, відбувається поява нових інститутів і організацій на всіх рівнях політичної системи, з іншого боку спостерігається поступове руйнування старих інститутів і практик взаємодії.

Інституціональна специфіка, яка визначає траєкторію розвитку публічної політики в Україні, є також результатом вибору нових і адаптації традиційних інститутів управління.

Формальний інституціональний каркас України знаходиться в постійній правовій змінюваності, піддаючись корекції з боку правлячої еліти, представленої політико-економічними та регіональними структурами, які діють відповідно до логіки політичного моменту.

Об’єктивним наслідком інституціональної невизначеності є низька ефективність політики та криза легітимності політичної влади в політичній системі України

Посилання

Мирошниченко И.В. Сетевой ландшафт российской публичной политики. Краснодар: Просвещение-Юг, 2013. 295 с.

Головаха Е., Панина Н. Основные этапы и тенденции трансформации украинского общества: отперестройки до «оранжевой революции» [Електронний ресурс] // Социология: теория, методы, маркетинг – 2006. – № 3. – Режим доступу: //www.i-soc.com.ua/institute/03_Golovakha_Panina.pdf

Там само

Головаха Е., Панина Н. Постсоветская деинституционализация и становление новых социальных институтов в украинском обществе // Социология: теория, методы, маркетинг. 2001. № 4. С. 5-22.

Зоткин А.А.Политический класс украинского общества // Политический класс в современном обществе. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССРЭН), 2012. С. 300-319.

Carothers T. The End of the Transition Paradigm // Jornal of Democracy. – № 1. – P. 5-21

Гельман В. Я. Из огня да в полымя? (Динамика постсоветских режимов в сравнительной перспективе)// Полис. Политические исследования. 2007. № 2. С. 81-108. Режим доступу: DOI: http://dx.doi.org/10.17976/jpps/2007.02.06 366

Степаненко В.П. Громадянське суспільство: дискурси і практики. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук 22.00.01 – теорія та історія соціології. К., 2016 36 с.

Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index(GII) 2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///D:/Users/Moyo1/Documents/Downloads/gii-full-report-2016-v1.pdf

Носова О. Институциональная система в Украине: проблемы и перспективы развития // Ойкумена. Вып.5. 2007. С.18-29 .

Україні – 25: досягнення та поразки (Громадська думка) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dif.org.ua/article/ukraini-25-dosyagnennya-ta-porazki-gromadska-dumka

Полтерович В.М. Стратегии институциональных реформ. Перспективные траектории // Экономика и математические методы. 2006. Т.42. №1. С. 3-18.

Рейсингер Д.Л. У. Встановлення та зміцнення демократії /У пошуках правильної парадигми: концептуальні перспективи посткомуністичного переходу у країнах Східної Європи. К. 2003. С. 77-106.

Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция. М.: Изд. дом Гос. ун-та ВШЭ. 2010. 288с.

Закон Украины «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/742-18/paran2#n2

Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. К.: Інститут соціології НАН України, 2013. 566 с.

Там само

Там само

Там само

Там само

Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова 2016р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dif.org.ua/article/reformi-v-ukrainigromadska-dumka-naselennya

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси