Нормативно-правова база політичного протесту України та республіки Польща.

Автор(и)

  • A. O. Pokotylo Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.3.9

Ключові слова:

політичний протест, нормативно-правова база, свобода мирних зібрань, протест, Україна, Республіка Польща

Анотація

Стаття присвячена висвітленню та порівнянню нормативно-правової бази політичного протесту України та Республіки Польща. Розглянуто право на свободу мирних зібрань, що гарантована Конституціями демократичних держав та дає можливість суспільству демонструвати незгоду з політикою держави. Крім того, в особливих випадках, саме свобода мирних зібрань і політичний протест, стають своєрідним актом політичної комунікації між громадянським суспільством і владою. Розглянуто особливості нормативно-правової бази України щодо політичного протесту та визначено, що нормативно-правова база є обмежена невеликою кількістю нормативноправових актів, зазначено і те, що форми, якими послуговується законодавець в питаннях регулювання відносин громадян і влади, щодо питань політичного протесту є доволі розмитими. Підмічено, що в Конституції України, формулювання щодо політичного протесту є вельми нечіткими, та зазначено, що прямої статті в Конституції щодо політичного протесту немає, але є деякий натяк на те що політичний протест розглядається як частина прав людини. Розглянуто специфіку нормативно-правової бази політичного протесту в Республіці Польща, відмічено, що в нормативно-правовій базі не передбачено прямої норми стосовно політичного протесту, та вказано, що є всього два нормативно-правових акти які регулюють відносини між державою і протестуючими, як соціальним явищем. Розглянуто поняття «політичний протест» у цілому, його види, форми та механізми за якими політичний протест має право бути здійсненим. Проаналізовано та зроблено порівняння нормативно-правової бази політичного протесту України та Республіки Польща. Зроблено висновки щодо нормативно-правової бази політичного протесту двох країн, де українська нормативно-правова база в сфері політичного протесту все ще залишається слаборозвиненою та потребує доопрацювання, проте, все ж демонструє більший демократизм порівняно з польською, і має перспективи розвитку в демократичному напрямку.

Посилання

Закон про мирні зібрання: заборона протестів чи інструмент проти свавілля влади? // Українська правда. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2013/05/29/6990482/

Зеленько Г. Політичний протест зими 2013 – 2014 років в Україні: зміст, форми, наслідки/ Г. Зеленько // Наукові записки ІПіЕНД імені М. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 2 (70). – С. 34 – 55.

Конституція України: чинне законодавство: Офіц.текст. – К.: Алерта, 2016. – 80с.

Мироненко О. Декларація прав людини і громадянина 1789 // Політична енциклопедія. Ред.кол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – с.185.

Політичний протест як форма громадської участі / Т. Травлос // «Перспективи». Соціально-політичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 131-137. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Perspekt_2015_4_25

Проект закону про гарантії свободи мирних зібрань в Україні: від 11.12.2015 р.№3587-1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57396

Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 р. судова справа № N 1-30/2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01/paran54#n54

У Польщі набрав чинності суперечливий закон про зібрання. Die Deutsche Welle. 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/uk/у-польщі-набрав-чинності-суперечливий-закон-про-зібрання/ a-38011729

Що заборонили та обмежили українцям новим законом? // Ерамедіа. – 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eramedia.com.ua/article/194263-scho_zaboronili

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 1997. Nr. 78. poz. 483.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси