Типологія сепаратизму: сучасний стан понятійного поля.

Автор(и)

  • V. S. Nakonechnyi Національний інститут стратегічних досліджень

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.3.6

Ключові слова:

тип, типологія, типологізація, сепаратизм, національна безпека

Анотація

У статті здійснено спробу сформувати загальне уявлення про сучасний стан понятійного поля, в якому здійснюється розробка типологій сепаратизму. В основу теоретико-методологічного розгляду проблеми покладено субстанціональний і функціональний підходи.

Розкрито сутність і практику використання базових понять, зокрема таких термінів як «тип», «типологія» і «типологізація».

Показано, що засадничим виступає поняття «тип», яке окреслює контури усієї матриці понятійно-термінологічного апарату типологічного методу пізнання феномену, несучи у собі одночасно субстанціональне і функціональне начало.

У субстанціональному вимірі тип сепаратизму являє собою певну сутність (зразок, модель), наділену суттєвими ознаками, особливостями, характеристиками і властивостями.

З функціональної точки зору тип сепаратизму використовується в якості методологічного засобу для аналізу самого феномену, а також застосовується як аналітичний інструмент для з’ясування, пояснення чи прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів, функціонування державних і суспільних інституцій, стану національної, регіональної та міжнародної безпеки тощо.

Структурний каркас понятійно-термінологічного апарату доповнюють також поняття «типологія» і «типологізація», перше з яких містить у собі, здебільшого, субстанціональне навантаження, а друге – функціональне.

Типологія сепаратизму в субстанціональному вимірі розуміється переважно як сукупність, перелік чи система певних його типів. В разі необхідності розкрити функціональну сторону типології, тобто відобразити типологічний метод, спосіб чи засіб, термін «типологія» переважно заміщується терміном «типологізація».

Запропоновано напрямки подальших наукових досліджень зазначеної проблематики, зокрема, шляхом з’ясування місця, ролі та пізнавальних можливостей інших понять типологічного методу пізнання, а саме таких, як «ідеальний тип», «класифікаційна типологія», «концептуальна типологія», «описова типологія», «емпірична типологізація», «теоретична типологізація», «типіфікація», «типологічний аналіз», «типологічний синдром», «типоутворююча ознака», поряд з розглядом сутності та практики вживання залишених поза увагою, з огляду на обсяг статті, термінів «типо́ вий», «типови́ й», «типологічний» і «типізація», а також удосконаленням існуючих напрацювань типології сепаратизму.

Посилання

Абушенко В. Л. «Типологизация» // Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. – Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998. – С. 715-716.

Болотникова О. Р. Проблемы урегулирования этнополитических сепаратистских конфликтов в ХХІ веке : автореф. дис. … канд. полит. наук : 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития» / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Москва, 2012. – 31 c.

Большой толковый социологический словарь (Collins). Т. 2 (П-Я) : пер. с англ. – М. : Вече, АСТ, 1999. – 528 с.

Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – М. : Советская энциклопедия. СПб. : Фонд «Ленинградская галерея», 1993. – 1632 с.

Маркова-Мурашова С. А. Классификация, типология, систематизация правовых понятий как методологические предпосылки конкретизации законодательства / С. А. Маркова-Мурашова // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 164-171.

Нарочницкая Е. А. Многообразный сепаратизм: проблема типологии и европейские реальности / Е. А. Нарочницкая // Актуальные проблемы Европы. – 2015. – № 1. – С. 32-55.

Огурцов А. П. «Типология» // Новая философская энкциклопедия. В 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд; Научно-ред. совет: предс. В. С. Степин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. – М.: Мысль, Т. IV. – 2010. – С. 70-72.

Пузырев К. Проблемы типологизации и оценки потенциала различных типов регионального сепаратизма в странах Западной Европы / К. Пузырев // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2011. – № 4. – С. 120-124.

Рафальський І. О. Самовизначення та сепаратизм. Питання теорії / І. О. Рафальський // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2014. – Вип. 4-5. – С. 78-93.

Рахмайлов В. В. Типологія та генеза сепаратизму в науковій літературі: до постановки проблеми / В. В. Рахмайлов // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 59-60. – С. 303-310.

Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін.]. АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1970 –1980. – Т. 8. – 1977. – 929 с.

Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін.]. АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1970 –1980. Т. 10. – 1979. – 659 с.

Татарова Г. Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях: Учебное пособие / Г. Г. Татарова. – М: Издательский дом «Новый учебник», 2004. – 206 с.

Філоненко І. М. Сучасні наукові підходи до вивчення сепаратизму / І. М. Філоненко, В. М. Ріпа // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2018. – Вип. 8. – С. 142-149.

Філософський енциклопедичний словник : энциклопедия / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голов. ред. В. І. Шинкарук. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с.

Фонсека Н. Ж. Особенности сепаратизма в Испании в конце XX – начале ХХI веков (на примере Страны Басков и Каталонии) : автореф. дис. … канд. полит. наук : 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2017. – 27 с.

Цебенко О. Форми вияву сепаратизму: теоретико-методологічний аспект / О. Цебенко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – Вип. 26. – С. 44-51.

Щербинин Д. И. Конфликтный потенциал современного сибирского сепаратизма : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы» / Алтайский гос. ун-т. – Барнаул, 2010. – 19 с.

Buchanan Allen E. Secession: The Morality of Political Divorce, from Fort Sumter to Lithuania and Quebec. Boulder : Westview Press, 1991. 174 pp.

Collier D. Appendix to «Putting Typologies to Work» Glossary of Terms, Inventory of Typologies, and Bibliography. [Електронний ресурс] / David Collier, Jody LaPorte, Jason Seawright // SAGE. Political Research Quarterly 65, No. 2 (2012). P. 1-10. – Режим доступу: http://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/people/u3827/ PuttingTypologiesAppendixandArticle_0.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси