«Третій сектор» Чехії як актор антикорупційної політики.

Автор(и)

  • I. А. Kabantseva Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.3.4

Ключові слова:

Чехія, корупція, антикорупційні НУО, антикорупційні громадські ініціативи

Анотація

Відзначено, що попри швидкі темпи реформування Чехії в останні три десятиліття, високий рівень корупції стримує ефективну модернізацію країни. Акцентовано, що чеське громадянське суспільство виступає активним лобістом антикорупційних ініціатив. У статті: 1) визначено рівень розвитку, ступінь сформованості громадянського суспільства Чехії; 2) досліджено міру руйнівного впливу деструктивного інституту корупції в цій країні; 3) з’ясований вплив конструктивного інституту чеського громадянського суспільства Чехії на деструктивний інститут корупції. Зауважено: попри високий рівень корупції в Чехії, тут, на відміну від низки країн Центрально-Східної Європи, антикорупційні масові акції протесту мають поодинокий характер. Натомість значними є антикорупційні ініціативи чеського «третього сектора», зокрема, антикорупційної платформи «Rekonstrukce STATU» (RotS), Transparency International ‒ Česká republika, «Frank Bold», «Zindex», «Oživení» та ін. Проаналізовано діяльність антикорупційної платформи «RotS», яка об’єднує понад 20 чеських НУО та сконцентрована на розробці антикорупційних законопроектів. Відзначено, що законотворчі пропозиції «RotS» зумовили появу низки громадських ініціатив у інших країнах Центрально-Східної Європи (наприклад, «Ez a minimum a korrupció ellen» в Угорщині, «Štrngám za zmenu!» у Словаччині та ін.). У статті досліджено антикорупційні ініціативи організації правозахисного типу «Frank Bold», яка забезпечує юридичне консультування, захист у справах про корупцію, лобіює законопроекти, спрямовані на контроль за урядом, забезпечення прозорості прийняття публічних рішень, найперше ‒ щодо державних контрактів. Вивчено діяльність НУО «Zindex» (спеціалізується на виявленні корупції в державних закупівлях) і «Oživení» (здійснює антикорупційне консультування, антикорупційний аудит, вироблення антикорупційних стратегій тощо). Аргументовано: досвід Чехії засвідчує значний потенціал громадянського суспільства в протидії корупції. Без акторів громадянського суспільства в Чехії унеможливилося б публічне обговорення теми корупції та змушування політиків уважати ці питання релевантними.

Посилання

Бевзюк Є. В. Становлення та утвердження «Чеської матиці» як національно-просвітницького центру на землях Богемського королівства / Є. В. Бевзюк // Гілея. ‒ 2013. ‒ № 72. ‒ С. 200‒206.

Зеленько Г. Взаємозалежність фаз демократизації і становлення громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах / Г. Зеленько // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. ‒ 2007. ‒ № 10. ‒ С. 86‒100.

Зеленько Г. І. Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи та України): автореф. дис. … д-ра політ. н.: 23.00.02 / Галина Іванівна Зеленько. ‒ К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2007. – 36 с.

Кірілі П. Модель посткомуністичної трансформації Чеської Республіки / П. Кірілі // Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз. ‒ К. : Стилос, 2013. ‒ C. 16‒30.

Марадик Н. Особливості процесу переходу до демократії в Чеській республіці / Н. Марадик // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. ‒ Сер. «Політологія, соціологія, філософія». ‒ 2009. ‒ № 13. ‒ С. 125‒128.

Марадик Н. Тенденції та перспективи розвитку громадянського суспільства в Чеській Республіці / Н. Марадик // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. ‒ Сер. «Політологія, соціологія, філософія». ‒ 2009. ‒ № 12. ‒ С. 164‒168.

Приходько В. П. Трансформація масових громадянських рухів у Чехії та Словаччині в 1990‒1991 рр.: порівняльний аналіз партійно-політичної структуризації / В. П. Приходько // Carpatica – Карпатика. ‒ 2002. ‒ № 16. ‒ С. 283‒293.

Ріхачкова В. Чеська Республіка: прозорість політичних інституцій та роль європейських інтеграційних процесів у підвищенні їх відкритості / В. Ріхачкова, В. Кріж // Шлях до ЄС Вишеградських країн: уроки для України. ‒ К. : Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», 2015. ‒ С. 22‒37.

Ткаченко І. В. Особливості функціонування громадянського суспільства у Чеській Республіці / І. В. Ткаченко // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. ‒ К.: Фенікс. ‒ C. 277‒284.

Шатилов М. Чехія: корупція як засіб проти корупції [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://p.dw.com/p/19DIx

Heeks R. Understanding Success and Failure of Anti-Corruption Initiatives [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://www.cmi.no/publications/file/3978-understanding-success-and-failure-of-anti.pdf

Hetterich R. Czech Public Procurement: the Fight Against Corruption / R. Hetterich // Post-Communist Reform in the Czech Republic: Progress and Problems. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 35‒43.

Initiatives and practices of the Czech Republic in the area of prevention of corruption [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/ 2011-August-22-24/Replies_to_CU_2011_45/20110513_Czech_ Republic_English.pdf

Lazarová D. A fifth of Czechs consider bribes to be a normal part of life [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/a-fifth-of-czechs-consider-bribes-to-be-a-normal-part-of-life

Simral V. The Games of the Velvet Revolution: An Integrative Approach to the Transition in Czechoslovakia 1989 / V. Simral // Perpetual motion? Transformation and Transition in Central and Eastern Europe & Russia / T. Bhambry, C. Griffin, JTO Hjelm, C. Nicholson, OG. Voronina (Eds.). ‒ London: School of Slavonic and East European Studies. ‒ C. 115‒133.

Tait R. Czech government resigns as PM fights corruption allegations // The Guardian. ‒ 2018. ‒ 17 Jan.

Tait R. Trump-style billionaire populist on brink of power in Czech Republic // The Guardian. ‒ 2018. ‒ 22 Oct.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси