Громадсько-політичні мережи як нові принципи відносин у сучасних суспільствах.

Автор(и)

  • L. O. Malishenko Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
  • V. E. Golka Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.10

Ключові слова:

мережа, соціальна мережа, громадсько-політична мережа, взаємодія, довіра, горизонтальні відносини, суспільство

Анотація

Будь-яка мережа є типом структури взаємодії соціальних акторів (як колективних, так і індивідуальних), яка формується на основі горизонтальних зв’язків між ними. Сучасна публічна політика стає продуктом складної взаємодії людей. За останні десятиліття різко зросла кількість учасників процесу політики. Мережевий принцип ґрунтується на ідеї, що публічна політика формується в контексті взаємин і взаємозалежності. Безумовно, поширенню мережевої форми взаємодії сприяє еволюція інформаційних технологій.

Мережевий підхід поєднує теорію політичних мереж і власне мережевий аналіз. Він спрямований на прояснення атрибутів акторів, характеристик зв’язків, а також сили зв’язку, розмір мережі. Метод мережевого аналізу часто називають «новою оптикою» для розгляду найрізноманітніших соціальних проблем. Мережа є сукупністю різноманітних соціальнополітичних акторів, які мають певний спільний (корпоративний) інтерес у конкретній сфері громадського, державного життя.

Учасники громадсько-політичних мереж вступають у взаємодію на добровільних засадах. Мережевий аналіз дає можливість досліджувати зв’язки у громадсько-політичній сфері. Громадсько-політична мережа, на нашу думку, є моделлю представництва та реалізації інтересів суб’єктів громадсько-політичного життя. В контексті нашої проблематики дослідження громадсько-політична мережа (у краудсорсингових і краудфандингових відносинах) може бути визначена як набір неієрархічних взаємин акторів суспільно-політичного процесу, яких об’єднують спільні інтереси й обмін ресурсами для просування цих інтересів. Утворення краудфандингових і краудсорсингових мереж відбувається за умови згуртування учасників цілями, загальним світоглядом, близькість у розумінні шляху розв’язання проблем на основі горизонтальних відносин.

Посилання

Богуславська К. О. Мережевий підхід у дослідженні зв’язків політичних акторів / Катерина Олександрівна Богуславська : автореф. дис. ... канд. наук : 23.00.01. ‒ 2008. – 19 с.

Вінникова Н. А. Вплив політичних мереж на прийняття політико-управлінських рішень / Н. А. Вінникова // Стратегічні пріоритети. ‒ 2013. ‒ № 1 (26). ‒ С. 38‒42.

Peterson J. Decision-making in the European Union: towards a framework for analysis / J. Peterson // Journal of European Public Policy. – 1995. – № 2 (1). – P. 69–93.

Wright M. Policy community, policy network and comparative industrial policies / M. Wright // Political Studies. – 1988. – № 36 (2). – P. 593–612.

Кірієнко О. Антиглобалізм як новий соціальний рух : структура, цінності, форми та методи діяльності / О. Кірієнко // Вісн. Львів. нац. ун-ту. – Сер.: Філософско-політол. студії. – 2013. ‒ Вип. 3. ‒ С. 313‒321.

Сергєєв В. С. Політичні мережі як форма взаємодії держави та громадянського суспільства (теоретико-методологічний аналіз) / В’ячеслав Сергійович Сергєєв: автореф. дис. ... докт. політ. наук : 23.00.01. ‒ 2011. – 32 с.

Марченко О. Інтелектуальний краудсорсинг як категорія інформаційного суспільства / О. Марченко // Strategiczne pytania światowej nauki-2013 : Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Przemyśl : Nauka i studia, 2013. – Vol. 8 : Ekonomiczne nauki. – S. 51–53.

Косуля І. Ю. Краудсорсинг та краудфандинг: нові поняття чи нові феномени / І. Ю. Косуля // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. ‒ 2014. ‒ Вип. 20. ‒ С. 67‒271.

Джайлс М. Настоящие друзья / М. Джайлс // Мир в 2050 году; под. ред. Д. Франклина и Дж. Эндрюса. – М.: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. – 368 с.

Сергєєв В. С. Вказ. автореферат.

Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп; пер. с англ. Е. Короленко. ‒ М.: Фонд экономической инициативы, 1995. ‒ Т. 1. ‒ 165 с. (Сер. «Экономика»).

Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / М. Олсон. – К.: Лібра, 2004. – 271 с.

Олсон М. Вказ. робота, 2004.

Химич І. Краудсорсинг – сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства / І. Химич // Соціально-економічні проблеми і держава. ‒ 2014. ‒ Вип. 1 (10). ‒ С. 242‒249. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14 kihmsp.pdf. – Назва з екрана. – Дата доступу: 03.04.2016.

Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса / Дж. Хау; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 288 с.

Хау Дж. Вказ. робота.

Швальц В. Краудсорсинг и выборы в парламент Голландии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://crowdsourcing.ru/article/political-salon-crowdsourcing-elections-in-the-netherlands. – Назва з екрана. – Дата доступу : 24.11.2014.

Кривошеїн В. Постсистемні підходи до аналізу політики // Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Л.: «Новий Світ–2000», 2016. – 1000 с. ‒ С. 614‒631.

Кастельс М. Становление общества сетевых структур / М. Кастельс // Новая постиндустриальная волна на Западе: антология / под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Academia,1999. – С. 492‒505.

Кастельс М. Вказ. стаття.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

Кастельс. Вказ. робота, 2000.

Дащаківська О. Політична еліта в теоріях інформаційного суспільства: особливості діяльності та структури / О. Дащаківська // Вісн. Львів. нац. ун-ту. – Сер. : «Філос.-політол. студії». ‒ 2011. ‒ № 1. – С. 311‒321.

Rhodes R., Marsh D. Policy Network in British Politics. A Critique of Existing Approaches // Policy Network in British Government / Eds. D. Marsh and R. Rhodes. ‒ Oxford: Clarendon Press, 1992. ‒ P. 1–26.

Borzel T. Organizing Babylon ‒ on the Different Conceptions of Policy Networks / Т. Borzel // Public Administration. ‒ 1998. ‒ Vol. 76. ‒ № 2. – Р. 253‒273.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси