Дослідження партійної системи через призму кількісної методології.

Автор(и)

  • O. V. Balashova Національний університет «Острозька академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.1

Ключові слова:

партійна система, індекс ефективного числа партій, індекс фрагментації, індекс поляризації, індекс електоральної волатильності, індекс інституціалізації

Анотація

У статті ставиться акцент на доречності застосування кількісної методології у політичній науці, наводяться численні аргументи інтерпретаційного потенціалу математичних формул для пояснення політичних процесів, особливо у спектрі порівняння та еволюції. Простежується очевидна історична закономірність між зростанням популярності застосування кількісної методології в політології, як от в період Чиказької школи, біхевіоризму чи в 1970 роки, коли дослідниками було запропоновано основні числові індекси для аналізу політичних реалій, з однієї сторони. Та між чисельністю наукових політологічних публікацій, з іншого боку.

Автор проводить аналогію із піками наукової активності та жвавістю запровадження кількісних індикаторів для вимірювання, зокрема партійної сфери. Детально аналізуються базові числові індекси, за допомогою яких можна описати стан, конфігурацію та еволюційних аспект партійних систем. Це перш за все – індекс ефективного числа партій, що дає уявлення про конкурентоспроможну кількість політичних партій в країні, і як наслідок про фрагментацію партійних систем та порівняльну динаміку її розвитку. Індекси фрагментації та поляризації, за допомогою яких можемо робити висновок про стабільність та усталеність парламентських коаліції, а отже про злагодженість усієї політичної системи. Додатково розглядається індекс електоральної волатильності, що демонструє електоральні преференції населення та їх мінливість, і хоча на основі даного індексу важко говорити про вектор причино-наслідкових зв’язків та рівень кореляції між мінливістю виборчих орієнтації та змінами в партійній системі, проте оцінка партійної системи у діапазоні стійкість/ нестійкість вимагає врахування даного показника. Також згадуються більш новітні індекси, що найчастіше застосовуються для оцінки рівня інституціалізації політичних партій та партійних систем, а також показників стабільності/плинності партійної системи. У цьому випадку основна увага приділяється дослідженням на урядовому рівні, а саме трьом основним компонентам – частота змін в уряді, правила (формула) за якими вони відбуваються та умови доступу, з метою потенційної альтернації. Автор робить висновок, що сучасна політична наука неповноцінна без застосування кількісної методологію, яка в свою чергу неможлива без якісної інтерпретації отриманих числових показників.

Посилання

Лебедюк В. Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції / Лебедюк В. – Сучасна українська політика: зб. наук. пр. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій» , Вип. 28, 2013. – С. 157-169.

Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследование / А. Лейпхарт. – М.: Аспект-Пресс, 1997. – 286 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pavroz.ru/files/lijphartbook.pdf.

Рогозін Μ. Розвиток партійної системи в Україні: кількісний аналіз / М. Рогозін // Наукові записки НУ «Києво-Могилянська академія». Політичні науки, 2003. – С. 45–52.

Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века / С. Хантингтон. – М.: «Российская политическая эн циклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 368 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archipelag.ru/download/book/text_pdf/hantington_wave.pdf.

Шведа Ю. Теорія політичних партій і партійних систем [Електронний ресурс] : навч. посібник / Юрій Шведа. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 325 с. – Режим доступу: http://npu.edu.ua/!ebook/book/html/D/iplp_kspd_Shveda%20U%20R%20Teoriia%20politichnih%20partii%20i% 20partiinih%20sistem

Шестак Н. Емпіричні методи дослідження політичних партій та партійних систем / Н. Шестак. – Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. Вип. 5, 2014. – С. 144–155.

Bеrtoa F. C. New Parties in Old Party Systems / F.C. Bertoa // Perspectives on Politics, Vol. 14 (4), p. 1234-1236.

Bertoa F.C. Political parties or party systems? Assessing the “myth” of institutionalization and democracy [Електронний ресурс] / F.C. Bertoa – Режим доступу: http://whogoverns.eu/wp-content/uploads/2014/10/ EPSA-2014.pdf.

Сaramani D., Hug S. The literature on European parties and party systems since 1945: A quantitative analysis [Електронний ресурс] / D. Сaramani, S. Hug // European Journal of Political Research, 1998, Vol. 33, p. 497–524. – Режим доступу: http://www.olemiss.edu/courses/pol628/caramanihug98.pdf.

Chhibber P. Do party systems count? The number of parties and government performance in the Indian states [Електронний ресурс] / P. Chhibber. – Режим доступу: cps.sagepub.com.

Chiaramonte A., Emanuele V. Party System Volatility, Regeneration and De institutionalization in Western Europe (1945-2015) [Електронний ресурс] / A. Chiaramonte, V. Emanuele // Party Politics, Vol. 23 (4), p. 376-388. – Режим доступу: https://www.vincenzoemanuele.com/uploads/8/0/5/1/80519836/party_politics-2015- chiaramonte-emanuele.pdf.

Cox G. Making Votes Count: Strategic Coordination in the World’s Electoral Systems [Електронний ресурс] / G. Cox // Cambridge University Press. – Режим доступу: www.sciencedirect.com.

Dalton R. J. The Quantity and the Quality of Party Systems Party System Polarization, Its Measurement, and Its Consequences [Електронний ресурс] / R. J. Dalton // Comparative Political Studies. Vol. 41 (7). – Режим доступу: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.4557&rep=rep1&type=pdf.

Golosov G. Party system classification: A methodological inquiry [Електронний ресурс] / Grigorii V.Golosov // Party Politics. Vol. 17. – P. 539-560. – Режим доступу: http://citese erx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi= 10.1.1.861.1166&rep=rep1&type=pdf.

Gordon S. The History and Philosophy of Social Science [Електронний ресурс] / S. Gordon // London: Routledge. – Режим доступу:http://www.bdu.edu.et/fss/sites/bdu.edu.et.fss/files/The%20History%20and% 20Philosophy%20of%20Social%20Scienceee.pdf.

Herron E., Nishikawa M. Contamination Effect and the Number of Party in Mixed-Superposition Electoral Systems [Електронний ресурс] / E. Herron, M. Nishikawa. – Режим доступу: www.jstore.org.

Inglehart R., Klingemann H. Party identification, ideological preference and the Left-Right dimension among Western mass publics / R. Inglehart, H. Klingemann // In I. Budge, D. Crewe, J. Farlie (Eds.), Party identification and beyond (pp. 243-273). London: Wiley.

Janda К., Сolman Т. Effects of Party Organization on Performanse during the ‘Golden Age’ of Parties [Електронний ресурс] / K. Janda, T. Сolman // Political Studies, XLVI, p. 611−632. – Режим доступу:http://janda.org/bio/parties/articles/Janda%20and%20Colman%201998.pdf.

Katz R.S., Mair P. The Cartel Party Thesis: A Restatement. Perspectives on Politics [Електронний ресурс] / R.S Katz, P. Mair // Vol. 7 (4), p. 753-766. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books/about/Handbook_ of_Party_ Politics.html?id=qRo5MLPzpDwC&redir_esc=y

Laakso M., Taagepera R. ‘Effective’ Number of Parties. A Measure with Application to West Europe / M. Laakso, R. Taagepera // Comparative Political Studies, Vol. 12 (1), p. 3-27.

Lipset S. M., Rokkan S. (Eds.). Party systems and voter alignments [Електронний ресурс] / S. M. Lipset, S. Rokkan [Electronic resource]. – Режим доступу:https://www.researchgate.net/publication/270176234_Party_ Systems_and_Voter_Alignments_CrossNational_Perspectives_Edited_by_Seymour_M_Lipset_and_Stein_Rokkan_ New_York_The_Free_Press_1967_Pp_554_995.

Mair P. Party System Change [Електронний ресурс] / P. Mair // in Richard S. Katz and William Crotty (eds.), Handbook of political parties, London. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id= wgAkmpfSwXkC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=

Molinar J. Counting the Number of Parties [Електронний ресурс] / J. Molinar // American Political Science Review, Vol. 85 (4). – Режим доступу: www.sciencedirect.com.

Newman I., Benz C. Qualitative-quantitative Research Methodology: Exploring the Interactive Continuum [Електронний ресурс] / I. Newman, C. Benz. – Режим доступу: /https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id= xumf1ABFz8cC&oi=fnd&pg=PR9&dq=quantitative+methods+political+science&ots=NF_Cz2FPUO&sig=LKVBcB TdQwRLIFWlfDeQNbx2PL8&redir_esc=y#v=onepage&q=quantitative%20methods%20political%20science&f=false

Pedersen M.N. The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of Electoral Volatility / M. N. Pedersen // European Journal of Political Research, Vol. 7, p. 1-26.

Powell G. B. Contemporary democracies: Participation, stability and violence [Електронний ресурс] / C. B. Powell // Harvard University Press. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books/about/ Contemporary_ Democracies.html?id=q5skAJ-FgrQC&redir_esc=y

Rae D. The political consequences of electoral laws / D. Rae // New Haven, CT: Yale University Press, Vol. 2.

Ragin C. Fuzzy-Set Analysis of Necessary Conditions [Електронний ресурс] / C. Ragin // in Gary Goertz and Harvey Starr (eds.) Necessary Conditions: Theory, Methodology and Applications. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield. – Режим доступу: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.923.7580&rep= rep1&type=pdf

Rokkan S. Citizens, Elections and Parties: Approaches to the Comparative Study of Political Development [Електронний ресурс] / S. Rokkan // Colchester: ECPR Press. – Режим доступу: http://garfield.library.upenn.edu/ classics1990/A1990CR76700001.pdf

Roskin M. Historical development of Political science [Електронний ресурс] / M. Roskin. – Режим доступу: https://www.britannica.com/topic/political-science#ref247902

Sartori G. Parties and Party Systems. A Framework for Analysis [Електронний ресурс] / G. Sartori // Volume I, Cambridge: Cambridge University Press. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=ywr0CcGDNHwC&pg=PR14&lpg=PR14&dq=Sartori,+G.+(1976):+Parties+ and+Party+Systems

Sigelman L., Yough S. N. Left–Right polarization in national party systems: A cross-national analysis / L. Sigelman, S. Yough // Comparative Political Studies, Vol. 11(3), p. 355-379.

Wolinetz S. Party Systems and Party System Types [Електронний ресурс] / S. Wolinetz // in Richard S. Katz and William Crotty (eds) Handbook on Political Parties. London: Sage. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=wgAkmpfSwXkC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=

Zim Nwokora, Pelizzo R. Bridging the Divide: Measuring Party System Change and Classifying Party Systems [Електронний ресурс] / Zim Nwokora, R.Pelizzo // Politics & Policy, Volume 44, No.6. – Режим доступу: https://research.nu.edu.kz/ws/portalfiles/portal/9123703

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси