Особливості формування публічних цінностей молоді у кіберпросторі: досвід України.

Автор(и)

  • H. I. Smokova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.18

Ключові слова:

соціалізація, молодь, віртуальний простір, цінності, публічні цінності, інститути соціалізації

Анотація

У статті розглянуті особливості соціалізації молодого покоління у віртуальному просторі, які знайшли своє відображення у понятті “кіберсоціалізація”, що виявляє специфічний вплив на світогляд індивідів. По-перше, це формування певної сукупності ціннісних орієнтацій, які трансформують модель поведінки взагалі. По-друге – сприйняття реальності через віртуальність, як наслідок. В ході роботи підкреслюється вагоме значення аксіологічного чинника у процесі загальної соціалізації молоді, вплив якого посилюється надмірним використанням Інтернету та соціальних мереж. Завдяки поширенню феномену віртуальності у реальному бутті й переоцінки цінностей, у світогляді сучасної молодої генерації, ми можемо спостерігати відкат до матеріалізму, що не є сприятливим для становлення демократії та процесу європейської інтеграції. Значна увага приділяється з’ясуванню ролі й функцій класичних інститутів соціалізації в умовах перехідного періоду, де акцент робиться саме на інституті освіти, за часи перебування в якому відбувається комплексне становлення особистості. Але через розширення інструментів комунікації, сьгоднішня молодь проводить більшу частину дозвілля не на навчальних заходах, не у родинному або дружньому колі, а надає перевагу віртуальному простору, який поглинає й заповнює життєвий простір суспільства. Саме тому, у нашому дослідженні виводиться та обґрунтовується ще одна наукова категорія – “публічна цінність”, яка наділяється авторським визначенням. Підкреслюється, також, особливість сучасного покоління “У” згідно із теоріями відомих американських дослідників, що дає змогу говорити про початок ціннісного зсуву в українському суспільстві в бік постматеріалізму. Проте відзначається, що суттєвий вплив віртуального простору (особливо соціальні мережі), робить молодь щоденним споживачем різноманітного контенту, серед якого домінуючими є матеріальні цінності. Таким чином, саме кіберпростір є сукупністю “публічних цінностей”, які стають одним із провідних інструментів соціалізації поряд із класичними інститутами.

Посилання

Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: Медиум, 1995. – 322 с.

Бурдье, П., Пассрон, Ж.-К. Воспроизводство: элементы теории образования / П. Бурдье, Ж.-К. Пассрон; пер. Н.А. Шматко. – М.: Просвещение, 2007. – 267 с.

Данилов С.А. Риски и потенциал интернет-социализации молодежи / С.А. Данилов // Известия Саратов. ун-та. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – Саратов: Саратов. гос. ун-т, 2012. – Т.12. – С. 42-46.

Лисовский В.Т. Динамика социальных изменений / В.Т. Лисовский // Социс. – 1998. – № 5. – С.98-104

Тащенко А.К. Форми соціалізації молоді в умовах перехідного суспільства / А.К. Тащенко // Інформоенергетичні технології адаптаційних процесів життєдіяльності на початку III тисячоліття: зб.наук.пр. – К.: Вища освіта, 2001. – Вип.1. – С.269-273.

Указ Президента України Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2010 р. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/532/2013

Цінності української молоді. Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді [Електронний ресурс]. // Центр незалежних соціологічних досліджень «ОМЕГА». – Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/media/2016/11/03/23/Zvit__doslidjennya_2016.pdf

Четвертухина Л. Современная молодежь Украины: свободное время / Л. Четвертухина [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gorshenin.ua/publication/sovremennaya-molodezhukrainy-svobodnoe-vremya/

Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія: Підручник /П.П. Шляхтун. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.

Howe N., Strauss W. The Fourth Turning: What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny /Broadway Books. – NY. – 1997. – 367 p.

Мооre M. Creating public value : strategic management in government.Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995. – 402 p.

Nations in Transit 2017 // Freedom House. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2017/ukraine

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія