Трансформація специфічних ознак патерналізму в умовах децентралізації в Україні.

Автор(и)

  • M. I. Huryk Тернопільський національний економічний університет
  • M. L. Shumka Тернопільський національний економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.4

Ключові слова:

патерналізм, децентралізація, парламентаризм, громадянське суспільство, об’єднані територіальні громади

Анотація

У статті осмислюється проблема трансформації специфічних ознак патерналізму в умовах децентралізації в Україні. Автори проводять системний аналіз поняття «патерналізм», роблять спробу розкрити сутнісні зміни патерналістських ідей в умовах проведення реформи місцевого самоврядування. У статті проведено аналіз еволюції підходів до трактування патерналізму, виокремлено його суттєві характеристики, насамперед, це – ієрархія та опіка (традиційний підхід); категорія вибору (ліберальний підхід); мораль, доброчинність, автономія (постмодерністський підхід). Наголошено, що патерналізм означає соціальні відносини, в яких партнер, що переважає, присвоює собі певні установки, практики, які передбачають опіку над підлеглими. Розкрито характер трансформації патерналістських ідей в умовах проведення реформи. Автори висвітлюють шляхи руйнування патерналістських установок в процесі проведення децентралізації. Зокрема, зазначено, що перехідні соціальні, економічні та політичні процеси сьогодення по-різному впливають на політичну поведінку та політичну свідомість українського громадянина. Наголошується на тому, що в такій ситуації формується запит на сильну державу, яка б забезпечила стабільність у суспільстві, подбала про благополуччя громадян. Доведено, що для того, щоб пройшли зрушення в напрямку від патерналізму до відповідального громадянського суспільства, потрібно змінити установки, які відповідають за формування мотивації участі населення в діяльності органів місцевого самоврядування. Констатовано, що об’єднані територіальні громади формують активну громадянську позицію населення, сприяють соціальним та економічним передумовам задоволення життєвих потреб громадян.

Посилання

Paternalism // Oxford Dictionary of Sociology. Third Edition / ed. by J. Skott, G. Marshall. – Oxford, New York : Oxford University Press Inc., 2005. – 481 p.

Політологічний енциклопедичний словник / [упорядник В. П. Горбунко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенька]. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

Кочнова О. А. Патернализм как субинститут благотворительности [текст] / Ольга Александовна Кочнова // Вісник СевНТУ. Вип. 94: Філософія: зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2009. – С. 52–55.

Масюк О. П. Напрями оптимізації ідеї патерналізму в суспільній свідомості / Олег Петрович Масюк // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2005. – № 660. – Сер.: «Теорія культури і філософія науки». – С. 176–181. – С. 178.

Dworkin G. Paternalism [Еlectronic resourse] / G. Dworkin // Stanford Encyclopedia of Philosophy. – Access to the journal: http://plato.stanford.edu/entries/paternalism

Scoccia D. The Right to Autonomy and the Justification of Hard Paternalism, 2012 [Еlectronic resourse] / D. Scoccia. – Access to the journal: http://www.nmsu.edu/~philos/documents/rt-to-auto-and-just-of-hp.pdf

Arneson R. J. Joel Feinberg and the Justification of Hard Paternalism [Еlectronic resourse] / R. J. Arneson. Access to the journal: http://philosophyfaculty.ucsd.edu/faculty/rarneson/feinberghardpaternalismArnesonmorerevised.pdf

Szerletics A. Paternalism [Еlectronic resourse] / A. Szerletics. – Access to the journal: http://autonomy.essex.ac.uk/paternalism-2

Berlin I. Two Concepts of Liberty [Еlectronic resourse] / I. Berlin // Four Essays of Liberty. – Oxford, 1969. – Access to the journal: http://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/wiso_vwl/johannes/ Ankuendigungen/Berlin_twoconceptsofliberty.pdf

Dworkin G. Paternalism [Еlectronic resourse] / G. Dworkin // Stanford Encyclopedia of Philosophy. – Access to the journal: http://plato.stanford.edu/entries/paternalism

Сусак В. И. Патернализм / Виктор Сусак // Социология: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 3. – С. 78–94. – С. 81.

Andre Cl. For Your Own Good [electronic resourse] / Cl. Andre, M. Velasquez. – Access to the journal: http://www.scu.edu/ ethics/publications/iie/v4n2/owngood.html

Патерналізм [текст] // Енциклопедія політичної думки / [пер. с англ. А. В’єйль]. – К.: Дух і Літера, 2000. – С. 269–270. – С. 269.

Suber P. Paternalism [Еlectronic resourse] / P. Suber // Philosophy of Law: An Encyclopedia, Garland Pub. Co, 1999, II. 632-635. – Access to the journal: http://legacy.earlham.edu/~peters/writing/paternal.htm

Сусак В. І. Патерналістські установки і практики громадян України в умовах посткомуністичних трансформацій: дис. ... канд. соціолог. наук: спец. 22.00.03 «Соціальна структура та соціальні відносини» / Віктор Іванович Сусак. – К., 2009. – 365 с.

Кочнова О. А. Патернализм как субинститут благотворительности [текст] / Ольга Александровна. Кочнова // Вісник СевНТУ. Вип. 94: Філософія : зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2009. – С. 52–55. – С. 53.

Шушкова Н. В. Социология современного патернализма / Наталья Викторовна Шушкова. – Вашингтон: РусГенПроект, 2010. – 294 с.

Сусак В. І. Типологія патерналізму / Віктор Ігор Сусак // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2007. – Вип. 1. – С. 64–78.

Куценко О. Наследие государственного социализма в политической культуре украинского общества / Куценко Ольга // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2012. – № 993. – С. 79-88. – С. 80.

Шангина Л. Патернализм продуцирует власть [Электронный ресурс] / Людмила Шангина. – Режим доступа: http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page79-1287.html

Украинское подобие капитализма: жизнь в эконом-варианте [Электронный ресурс] // Зеркало недели. – 2010. – № 27. – Режим доступа : http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/ukrainskoe_podobie_kapitalizma_zhizn_v_ekonom-variante.html

Соціально-політичні настрої жителів України та рейтинг підтримки партій та політичних лідерів: травень-червень 2016 року [Електронний ресур]. – Режим доступу : http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=628

Територіальна громада: поняття, функції, роль, статус // http://www.ukr.vipreshebnik.ru/finans/341- teritorialna-gromada-ponyattya-funktsiji-rol-status.html

Закірова С. Децентралізація в Україні: сучасний стан законодавчого забезпечення процесу реформування // nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article.

Ткачук Анатолій. Скандинавський шлях. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції / Анатолій Ткачук. – К.: Логос, 2015. – 124 с.

Мельничук А., Остапенко П. Децентралізація влади: реформа №1 [аналітичні записки] / Анатолій Мельничук, Павло Остапенко. – К.: ЦОП «Глобус» ФОП Кравченко Я. О. – 2016. – 35 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси