Теоретичні засади дослідження міграційних процесів.

Автор(и)

  • P. H. Bezuglyi Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.1

Ключові слова:

міграція, види міграції, чинники впливу, теоретичні моделі аналізу міграційних процесів, міграційні наслідки, країни-донори, країни-реципієнти

Анотація

У статті автор розглядає теоретичні засади дослідження міграційних процесів в контексті державної політики, вплив якої обумовлює динаміку масштабів, напрямів, інтенсивності міграції. Проаналізовано підходи до визначення поняття «міграція», а також «міграційна мобільність» та «міграційна рухливість». Встановлено, що міграційні процеси за змістом, причинами та наслідками мають джерела та різні форми прояву майже у всіх сферах життєдіяльності людини і суспільства, вивчаються в різних контекстах і на різних рівнях. У статті здійснено класифікацію видів міграції за такими класифікаційними ознаками як географічний напрям, напрям руху, тривалість перебування, правовий статус, мета, причини, спосіб причетності. На основі аналізу наукових праць виокремлено функції (прискорююча, селективна, перерозподілу робочої сили, розвитку населення, економічна, відтворювальна, соціальна) та чинники впливу на міграцію населення (економічні, соціальні, культурні, політичні та екологічні). Систематизовано теоретичні моделі аналізу міграційних процесів, які доцільно розподілити на дві групи: теорії, що розглядають чинники і причини міграції (неокласична економічна теорія, неокласична мікроекономічна теорія, концепція просторової самоорганізації населення, концепція нової економіки трудової міграції) та теорії, що фокусуються на аналізі механізмів саморозвитку та самопідтримки міграції (теорія соціального капіталу, теорія міграційних мереж Д. Массея, теорія сукупної причинової зумовленості Д. Массея, соціологічна теорія ризиків, інституційна теорія, теорія трьох стадій міграційного процесу). Встановлено, що для різних країн і регіонів наслідки міграції можуть бути неоднаковими, як для тих, що віддають робочу силу, так і тих, що її приймають. У статті представлені позитивні та негативні наслідки міграції для країн-донорів та країн-реципієнтів.

Посилання

Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории: Пер. с англ. / Г.С. Беккер. – М.: ГУВШЭ, 2003. – 672 с.

Борута І. Міграційне право ЄС / І. Борута. – К.: Вид-во ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – 130 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.

Зовнішні трудові міграції населення України / За ред. Е.М. Лібанової, О.В. Позняка. – К.: РВПС України НАН України, 2002. – 206 с.

Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения / В.А. Ионцев. – М.: Диалог, МГУ, 1999. – 370 с.

Майер Дж.М. Основні проблеми економіки розвитку / Дж.М. Майер, Дж.Е. Раух, А. Філіпенко. – К.: Либідь, 2003. – 688 с.

Малиновська О.А. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями: Монографія / О.А. Малиновська. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 123 с.

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний, національний виміри / За ред. Ю. Римаренко. – К.: Довіра, 1998. – 912 с.

Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи. / За ред. О.В. Позняка. – Умань, 2007. – 276 с.

Міжнародна економіка: підручник / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2014. – 762 с.

Моисеенко В.М. Миграция как объект комплексного исследования / В.М. Моисеенко // Народонаселение: современное состояние и перспективы развития научного звания. – М.: МГУ. – 1997. – С. 23-30.

Полянська Я.Л. Проблеми і наслідки міграції в Україні / Я.Л. Полянська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль: Економічна думка. – 2004. – С. 74-77.

Практическая демография / Под ред. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 2005. – 280 с.

Романюк М.Д. Міграції населення України за умов перехідної економіки: Методологія і практика регулювання / М.Д. Романюк. – Львів: Світ, 1999. – 292 с.

Рощин С.Ю. Экономика труда: экономическая теория труда: Учебное пособие / С.Ю. Рощин, Т.О. Разумова. – М.: ИНФА–М, 2001. – 400 с.

Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика / Л.Л. Рыбаковский. – М.: Наука, 1987. – 200 с.

Слюсаревський М.М. Психологія міграції / М.М. Слюсаревський, О.Є. Блинова. – Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД», 2013. – 244 с.

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Сов. энциклопедия, 1988. – 1600 с.

Столярчук Я. Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці / Я. Столярчук, С. Поручник // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 7. – С. 12-17.

Хомра А. У. Миграция населения: вопросы теории, методики исследования / А.У. Хомра. – К.: Наукова думка, 1979. – 148 с.

Geist B. Sociologicky slovnik / B. Geist. – 1992. – 580 p.

Harris J.R. Migration, unemployment, and development: A two – sector analysis / J.R. Harris, Michael P. Todaro // American Economic Review. – 1970. – № 60. – P. 126-142.

Mincer J. Schooling: Experience and Earnings / J. Mincer. – N.Y., 1974.

Rogers A. Introduction to My ciltiregional Mathematical Demography / A. Rogers. – New York: Unify – Interscience publications, 1975. – 203 p.

Sassen S. Losing control? Sovereignty in an Age of Globalization / S. Sassen. – N.Y.: Columbiya Univ. Press, 1996. – 148 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси