Деструктивні неформальні інститути політики держав Центральної Азії: приклад Узбекистану та Туркменістану.

Автор(и)

  • V. Popazohlo Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Ключові слова:

неформальні інститути, деструктивні політичні інститути, клановість, корупція, непотизм, Таджикистан, Узбекистан

Анотація

Досліджуються деструктивні неформальні політичні інститути країн Центральної Азії на прикладі Таджикистану та Узбекистану. Підкреслюється вплив на політику патріархально- родових відносин. Наголошено на ролі неформальних норм у взаємодії суб’єктів політики. Акцентовано на клановому характері політичних відносин. Звернено увагу на системну корупцію та непотизм як характеристики держав Центральної Азії.

Посилання

Жангожа Р. Незалежний Туркменістан: демодернізація / Р. Жангожа, Т. Метельова // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за ред. А. Г. Бульвінського. – К. : ДУ «Ін-т всесв. історії НАН України», 2017. – 288 с. ‒ С. 201‒220.

Зайдель М. І. Система особистих зв’язків у владі на пострадянському просторі / М. І. Зайдель // Гілея. ‒ 2015. ‒ № 93. ‒ С. 405‒409.

Кліпкова Г. О. Дієспроможність державних інститутів: пострадянський аспект : дис. … канд. політ. н.: 23.00.02 / Ганна Олексіївна Кліпкова. ‒ Х. : Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, 2016. ‒ 176 с.

Кожухар О. І. Проблема демократизації пострадянських країн Центральної Азії / О. І. Кожухар // Зб. наук. праць Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. ‒ 2012. ‒ Вип. 45. ‒ С. 100‒103.

Кохан Г. В. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз / Г. В. Кохан. – К. : НІСД, 2013. – 232 с.

Куртов А. «Ханский круг»: система власти в Центральной Азии / А. Куртов // Прогнозис. – 2007. ‒ № 1 (9). – С. 316‒331.

Ляшенко Т. М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти. – К. : ІПіЕНД, 2011. – 288 с.

Ляшенко Т. Національна ідея в країнах Центральної Азії: особливості формування / Т. Ляшенко // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса. ‒ 2010. ‒ № 3 (47). ‒ C. 249‒260.

Нисневич Ю. Cовременный авторитаризм и коррупция / Ю. Нисневич // Мировая экономика и международные отношения. ‒ 2017. ‒ № 1. ‒ Т. 61. ‒ С. 108‒120.

Олкотт М. Б. Второй шанс Центральной Азии / М. Б. Олкотт. ‒ Москва ; Вашингтон : Моск. Центр Карнеги ; Фонд Карнеги за Межд. мир, 2005. ‒ 487 с.

Осадчук І. Ю. Особливості формування та функціонування правлячої еліти в контексті «патронажного президенталізму» в Туркменістані / І. О. Осадчук // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. ‒ Сер. : «Питання політології». ‒ 2014. ‒ № 1132. ‒ С. 59‒62.

Сарабеков Ж. Узбекистан на современном этапе. Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан. – Астана – Алматы, 2014. ‒ 68 с.

Фісун О. Інверсійні траєкторії пострадянських політичних режимів і моделі неопатримоніальної консолідації / О. Фісун // Національна безпека України. ‒ К. : Стилос, 2004. ‒ С. 3‒12.

Центральная Азия в Индексе восприятия коррупции. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://theopenasia.net/articles/detail/tsentralnaya-aziya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii/

Collins K. The logic of clan politics. Evidence from the Central Asian trajectories // World politics. ‒ Princeton, 2004. ‒ Vol. 56. ‒ № 2. ‒ рр. 224‒261.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси