Сучасні напрями розвитку лімології.

Автор(и)

  • R. Kotsan Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

наука про кордони, лімологія, теоретична лімологія, прикладна лімологія, сфери лімології, політична лімологія (лімополітологія)

Анотація

Розглянуто процес наукового дослідження кордонів та формування лімології – науки про кордони. Представлено лімологію як науку, що вивчає природу і функції кордонів, прикордонні території і регіони, прикордонні процеси і інститути. Наголошено, що у відповідності з характером кордонів лімологія поділяється на терралімологію (сухопутні кордони), аквалімологію (водні кордони), аеролімологію (повітряні кордони) і спейслімологію (космічні кордони). Представлено поділ лімології на теоретичну (яка вивчає питання функцій і теорій охорони кордонів, методи дослідження кордонів тощо) і практичну (або кордонознавство). Наголошено, що сьогодні лімологія – це багатопрофільна наука, яка включає декілька сфер, серед яких важливе місце займає політична лімологія або лімополітологія. Вказано, що серед нових сфер лімології належне місце займають юридична, історична, туристична. Проаналізовано сучасні напрями досліджень у рамках кожної із зазначених сфер лімології, а також представлено науковців та їх внесок у дослідження питань кордонної проблематики. Зазначено, що в Україні сьогодні проблематикою дослідження кордонів системно займаються науково-дослідні інститути, організації й установи, а також незалежні наукові центри.

Посилання

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М., 1979. – С. 25.

Бурдье П. Социология политики / П. Бурдье. – М., 1993. – С. 299.

Верменич Я. Історична лімологія: проблеми концептуалізації / Я. Верменич // Регіональна історія України: Зб. наук. ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – Вип. 5. – С. 29–48.

Горин Д. В кольце заклятых других: имитация целостности и ловушки социального мышления / Д. Горин // «Неприкосновенный запас» (Москва). – 2010. – № 3. – С. 75–77.

Граница : понятие и термины [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stranaoz.ru/?numid=7&article=307

Границы в общественной географи и общественно-географической реальности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://skyglobe. ru/referat/29478.

Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії / Р. Козеллек. – К., 2006. – С. 22.

Колосов В. А. Геополитика и политическая география / В. А. Колосов, И. С. Мироненко. – М.: Аспект Пресс, 2001, – 479 с.

Колосов В. А. Теоретическая лимология : новые подходы / В. А. Колосов // Международные процессы. – 2003. – № 3 (сентябрь-декабрь) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.intertrends. ru/three/ 004html.

Кордон : визначення, види, функції, проблема якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://djerelo.com/shpargalki/128-politology/ geopolituka-shulga/8523-06-kordonvyznachennya-vydy-fynkc%D1%96yi-prob lema-yakost%D1%96

Королев С. А. Российская граница как край пространства: генезис и технологи / С. А. Королев // Россия и современный мир. – 2002. – № 2. – С. 5.

Леш А. Пространственная организация хазяйства / А. Леш. – М., 2007. – С. 48.

Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб., 2000. – С. 258–260.

Макарычев А. «Игра понятий»: новая геометрия регионализма в современном европейском контексте / А. Макарычев // Международные процессы. – 2003. – № 3. – С. 70.

Міжнародне право: Основні галузі / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2004. – 816 с.

Про Державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. -№ 2. – С. 1.

Родоман Б. Б. Основные типы географических границ / Б. Б. Родоман // Географические границы. – М., 1982. – С. 20.

Трохимчук С. В. Загальна політична географія з основами геополітики / С. В. Трохимчук. – Львів : ред. вид. відділ Львівського університету. – 1997. – 104 с.

Шаблій О. І. Соціально-економічна географія України : навчальний посібник / О. І. Шаблій. – Львів : Світ‚ 2000. – 680 с.

Шлегель К. Европа – пограничная страна / К. Шлегель // Вестник Европы. – 2003. – № 9. – С. 34.

Herzfeld M. Antropologia. Praktykowanie teoriі w kulturze i społeczeństwie / M. Herzfeld. – Krakow, 2004. – S. 193–216.

The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives / ed. by B.Warf, S.Areas. — London-N.Y., 2009.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси