Реконструкція уявлень про націоналізм та денаціоналізацію О.Потебні в контексті проблематики збереження національної ідентичності українців.

Автор(и)

  • Yе. Moroz Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • D. Lytvynchuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • T. Maloholovchuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

мова, денаціоналізація, нація, націоналізм, національна ідентичність

Анотація

Статтю присвячено аналізу актуальної соціально-політичної тематики збереження національної ідентичності українців в контексті реконструкцій уявлень про поняття націоналізму та денаціоналізації в науковому доробку Олександра Потебні. Позиції О.Потебні розглядаються в межах загального впливу новітніх цивілізаційних змін, що, однак, допомагає народу зберегти свою самобутність, адже створює засоби, що сприяють збереженню національної ідентичності, а також форму найбільш функціонального об’єднання національних спільнот. В статті аргументовано наявність аспектів евристичного потенціалу та обмеження мовного детерміністського підходу для вивчення проблематики збереження національної ідентичності на сучасному етапі. Ключове поняття «денаціоналізації» у автора містить значний евристичний потенціал в контексті окреслення прогнозів негативних соціальних наслідків, які сьогодні отримують нових форм на тлі реалій військових конфліктів та послаблення міжнаціональної толерантності в українському суспільстві. В статті визначено функції мовних практик в контексті їх можливостей набувати ознак механізму забезпечення та сприяння збереження національної ідентичності.

Посилання

Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б.Андерсон. — К.: Критика, 2001. — 272 с.

Вундт В. Проблемы психологии народов: [Електронний ресурс] / В.Вундт. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ Sociolog/Wundt/ _PsNar_01.php.

Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Монографія / М.А.Козловець. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.

Липинський В. Хам і Яфет: з приводу десятих роковин 16/29 квітня 1918 р. / В. К. Липинський. - Л.: Поступ, 1928. - 30 с.

Потебня О. Мова. Національність. Денаціоналізація / Олександр Потебня. – Нью- Йорк: Українська вільна академія наук у США, 1992. – 155 с.

Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху / [Пер. З англ. М.Климчука і Т .Цимбала]. К.: Ніка-Центр, 2013. – 278 с. – (Серія «Зміна парадигми»; вип.11)

Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализм / Пер. с англ. А.В. Смирнова, Ю.М. Филиппова, Э.С. Загашвили и др. М.: Праксис. 2004. - 466с.

Українська мова: неповторність та промоція [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://global-ukraine-news.org/2016/07/11/ukrayinska-mova-nepovtornistta-promotsiya/2/.

UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.unesco.org/languages-atlas/.

Eastman C. Language, ethnic іdentity and change // J. Edwards (ed), Linguistic Minorities, Policies and Pluralism (pp. 259-276). – London: Academic Press, 1984. – pp. 259-276.

Fishman J. A. Reversing Language Shift: Theoretikal and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages / J. A. Fishman. - Clevedon, England: Multilingual Matters, 1991.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія