Теоретичні аспекти функціонування державних кордонів.

Автор(и)

  • R. I. Kotsan Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

державний кордон, система, функції, державні інститути, функціонування кордону

Анотація

У статті поглиблено теоретичні основи функціонування державних кордонів. Узагальнено суть поняття «державний кордон». Представлено державний кордон як поліфункціональне явище. З’ясовано і узагальнено суть головних, другорядних і специфічних функцій державного кордону. Показано взаємозв’язок перерахованих функцій з такими видами діяльності на державному кордоні, як правоохоронна, контрольно-пропускна, регулююча, фіскальна, розвідувальна, контррозвідувальна, оперативно-розшукова та іншими. Досліджено роль державних інститутів, зокрема прикордонної служби, митної служби і правоохоронних органів у функціонуванні державного кордону. Представлено державний кордон як систему політичного характеру, підсистемами якої є компонентна, функціональна та організаційно-управлінська структура. Показано вплив функціонування державного кордону на забезпечення національних інтересів та досягнення ефектів політичного, економічного, суспільного характеру.

Посилання

Бакланов П. Я. Трансграничные территории : проблемы устойчивого природопользования / П. Я. Бакланов, С. С. Ганзей. – Владивосток : Дальнаука, 2008. – 216 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gendocs.ru/v17754/?cc=1&view=pdf

Долгов О. В. Основні теорії дослідження політичних кордонів як чинника політичного процесу / О. В. Долгов. // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 145/2013. Серія: Політологія. — Севастополь, 2013. – С. 105 – 109.

Долматов І. В. Державні кордони в контексті лімології / І. В. Долматов // Актуальні проблеми держави і права . – 2008 . – Вип.42 . – С. 263-269. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov/ua/UJRN/apdp_2008_42_47

Долматов І. В. О формировании лимологии в современном государствоведении / І.В. Долматов // Правове життя сучасної України : тези доповідей Всеукр. наук. конф. професор.- виклад. і аспірант. складу. – О. : Фенікс, 2008. – С. 22-24.

Задорожній О. В. Поняття, види та правовий режим державних кордонів / О. В. Задорожній // Міжнародне право. – К., 2004. – С. 356–359.

Закон України «Про Державний кордон України» від 4 листопада 1991 р.

Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 3 квітня 2003 р.

Колосов В. А. Геополитика и политическая география / В. А. Колосов, И.С. Мироненко. – М.: Аспект Пресс, 2001, – 479 с.

Колосов В. А. Теоретическая лимология: новые подходы / В. А. Колосов // Международные процессы. – 2003. – № 3. – С. 44–49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intertrends.ru/three/004.htm.

Кордон : визначення, види, функції, проблема якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://djerelo.com/shpargalki/128-politology/ geopolituka-shulga/8523-06-kordonvyznachennya-vydy-fynkc%D1%96yi-prob lema-yakost%D1%96

Малиновська О. Ю. Державні кордони як лінії розмежування і об’єднання / О. Ю. Малиновська // Економічна та соціальна географія: наук. зб. – К., 2001. – Вип. 51. – С.153-157.

Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво : монографія / Н. Мікула. – Львів : ІРД НАН України, 2004. – 395 с.

Наумкіна С. М. Роль «контактної зони» в соціополітичному вимірі суспільства / С. М. Наумкіна, О. В. Долгов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Polzap/2010_1 /10.pdf.

Родоман Б. Б. Основные типы географических границ // Географические границы. – М., 1982. – С. 20.

Трохимчук С. В. Загальна політична географія з основами геополітики / С. В. Трохимчук. – Львів : ред. вид. відділ Львівського університету. – 1997. – 104 с.

Трохимчук С. В. Політична географія світу : [навчальний посібник] / С. В. Трохимчук, О. В. Федунь. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 422 с.

Цимбалістий Т. О. Державний кордон України: конституційно-правовий статус : Навч. посіб. / Т. О. Цимбалістий; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. Каф. конституц., адм. та фін. права. – Хмельниц., 2000. – 203 c.

Ярьоменко С. Вплив суспільно-географічних факторів на особливості формування геополітичних стикових зон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Chseg/2009_7/ Yaryomenko.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси