Інформаційний компонент політики брендингу територій в умовах нелінійних процесів.

Автор(и)

  • S.V. Bondarenko ДонНУ імені Василя Стуса

Ключові слова:

брендинг територій, інформаційна політика, політична система, нелінійні процеси

Анотація

Розглянутий вплив нелінійних суспільно-політичних процесів на інформаційний компонент політики брендингу територій. Розкрито зміст теоретичних та практичних доробок закордонних і вітчизняних науковців, практиків у сфері брендингу територій, самоорганізації систем та нелінійних процесів. Дана загальна інформація щодо поняття «бренд територій», «брендинг територій», «інформаційна політика територій». Окреслені напрямки та задачі, які стоять перед брендингом територій в умовах нелінійності суспільно-політичних процесів. Доведена залежність політики брендингу територій та його інформаційної політики від нелінійних процесів.

Посилання

Бородкин Л. Методология анализа неустойчивых состояний в политико-исторических процессах // Международные процессы. 2005. Том 3. №1 (7). – Режим доступу: http://www.intertrends.ru/seventh/001.htm

Визгалов, Д.В. Брендинг города / Денис Визгалов. [Предисл. Л.В. Смирнягина]. - Москва : Фонд «Институт экономики города», 2011. ― 160 с.

Іщенко І. В. Синергетична проекція політико-інституційної взаємодії у нестабільному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.політ.н. : спец. 23.00.28 "Політичні інститути та процеси" / І. В. Іщенко. – Дніпропетровськ, 2015. – 30 с.

Комарова Ю. Деякі аспекти аналізу структурної самоорганізації політичної системи / Юлія Комарова // Політ. менеджмент — 2005. — № 1. — С. 97-112. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8767

Нагорняк Т. Країна як бренд. Національний бренд «Україна» / Тетяна Нагорняк // Стратегічний менеджмент. - 2009. - №4(9). - С.220-229.

Нагорняк Т. Л. Брендинг території як напрям політики глобального, національного та регіонального рівнів / Т. Л. Нагорняк // Сучасне суспільство. - 2014. - Вип. 2. - С. 106-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2014_2_13

Нагорняк Т.Л. Брендінг території як предмет міждисциплінарного наукового знання. Активи національного бренду. // Сучасна українська політика. - Вип.24.-2011.-С.35-43

Нагорняк Т.Л. Зачем Донецку бренд? / Тетяна Нагорняк. – Режим доступу: http://lifedon.com.ua/home/3503-zachem-donecku-brend.html

Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. 2-е изд., дополн. – СПб.: Питер, 2006. – 416с.: ил. – (Серия «Маркетинг территорий»)

Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших учебных заведений. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Логос, 2001.-296 с: ил.

Почепцов Г.Г. Інформаційна політика: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. / Г.Г.Почепцов, С.А.Чукут – К.: Знання, 2008. – 663 с. – (Вища освіта XXI століття)

Пророк В. Теория хаоса и теория сетей - новые подходы к моделированию политической системы // PolitBook. 2016. Том . №1 :- С.83-91. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-haosa-i-teoriya-setey-novye-podhody-k-modelirovaniyupoliticheskoy-sistemy

Психология массовой коммуникации: ученик для вузов / под ред. акад. РАО А.А.Бодалаева, акад. РАО А.А.Деркача, д-ра психол. наук, проф.. Л.Г.Лаптаева. – М.: Гардарики, 2008. – 254 с.: ил.

Славіна О.В. Технологічні обмеження в управлінні процесами політичних трансформацій: символічний аспект / О. В. Славіна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. - 2015. - № 4. - С. 128-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2015_4_20

Сулимин А.Н. Нелинейные тренды в становлении современных политических систем / Андрей Сулимин // Вестник Пермского университета. Политология. Выпуск №2 (26), 2014, - С. 98-110. - Режим доступу: http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2014_2.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси