Стратегічні комунікації ЄС: інституціональний вимір.

Автор(и)

  • E. B. Tykhomyrova Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

безпека, ДАІШ, дезінформація, ЄС, НАТО, Росія, СтратКом, стратегічні комунікацій

Анотація

У статті аналізується проблема стратегічних комунікацій, яка стала особливо популярною в останні два десятиліття. Спочатку вона розглядалася переважно у наукових, політичних і комерційних колах США та деяких європейських країн. Зараз починає з’являтися в нормативних та аналітичних документах різного рівня і у нас, що фактично легітимізує це поняття в України. Оскільки не існує консенсусу щодо визначення стратегічних комунікацій, подано їх різні трактування, зокрема систематичний ряд послідовних і узгоджених заходів, що проводяться на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях і дозволяють розуміти цільові аудиторії, визначаючи ефективні канали для просування і підтримки конкретних типів поведінки. У статті розглядається інституціональний вимір стратегічних комунікацій ЄС. Йдеться про специфіку стратегічних комунікацій ДАІШ та Росії в європейському інформаційному просторі, яким мають протидіяти окремі європейські СтратКоми, що діють в арабському та східному регіонах Європейської Політики Сусідства, звертається увага на роль у системі стратегічних комунікацій ЄС координатора ЄС по боротьбі з тероризмом. Звертається увага на необхідність розширення діалогу, співробітництва та координації дій ЄС з НАТО щодо стратегічних комунікацій.

Посилання

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/poslanya_new-cc2e3.pdf

Базаркина Д. Ю. Коммуникационные функции координатора ЕС по борьбе с терроризмом / Д. Ю. Базаркина // Власть, 2016, № 4, −С. 115-121.

Баровська А.В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО / А. В Баровська // Стратегічні пріоритети, № 1 (34), 2015. − С. 147-152.

Безверхнюк Т. М. Тенденції розвитку кваліфікаційних потреб у спеціалістах зі стратегічних комунікацій / Т. М. Безверхнюк, Т. В. Сивак // Теоретичні та прикладні питання державотворення. − 2016. − Вип. 18. − С. 61-82.

ЕС теперь выпускает «Дайджест дезинформации» и на русском языке [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.euneighbours.eu/eastportal/news/latest/44178/%D0%95%D0%A1

Как правильно называть организацию террористов — ИГИЛ, ИГ или ДАИШ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/kak-pravilnonazyvat-organizaciyu-

Кушнір О. В. Поняття та сутність стратегічних комунікацій у сучасному українському державотворенні / О.В. Кушнір // Право і суспільство. − 2015. − № 6. − С. 27-31.

Ліпкан В. А. Експертний висновок на проект Стратегії розвитку ефективних комунікацій у ЗСУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://goal-int.org/ekspertnij-visnovok-naproekt-strategii-rozvitku-efektivnix-komunikacij-u-zsu/

Ліпкан В. А. Концептуальний аналіз артикуляції стратегічних комунікацій в посланні президента України / В. А. Ліпкан [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://goalint.org/konceptualnij-analiz-artikulyacii-strategichnix-komunikacij-v-poslanni-prezidenta-ukraini/

Ліпкан В. А. Роль стратегічних комунікацій в протидії гібридній війні проти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://goal-int.org/rol-strategichnix-komunikacij-vprotidii-gibridnij-vijni-proti-ukraini/

Ліпкан В.А. Поняття та структура стратегічних комунікацій на сучасному етапі державотворення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lipkan.com/ponyattya-tastruktura-strategichnih-komunikatsij-na-suchasnomu-etapi-derzhavotvorennya/

Попова Т. В., Ліпкан В.А. Стратегічні комунікації: [словник] / Т. В. Попова, В. А. Ліпкан / за заг. ред. В. А. Ліпкана. − К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2016. − 416 с.

Почепцов Г.Г. Стратегические коммуникации: стратегические коммуникации в политике, бизнесе и государственном управлении. – К. : Альтерпрес, 2008. – 216 с.

Соловйов С. Г.Основні характеристики стратегічних комунікацій / С. Г. Соловйов // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління.− 2016. - Вип. 1. − с. 165-170.

A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy [Electronic resource] – Available at : http://www.iss.europa.eu/uploads/media/EUGS.pdf

Answer given by Mr Avramopoulos on behalf of the Commission [Electronic resource] – Available at : http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016- 000505&language=EN

Counter-Terrorism Coordinator [Electronic resource] – Available at : http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/

EU strategic communication to counteract anti-EU propaganda by third parties. European Parliament resolution of 23 November 2016 [Electronic resource] – Available at : http://www. europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+ PDF+V0//EN

EU strategic communication with the Arab world [Electronic resource] – Available at : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581997/EPRS_BRI(2016)581997_EN.p df

Goldman, Emily, Strategic Communication: A Tool for Asymmetric Warfare / Small Wars Journal, October 6, 2007, p. 6. [Electronic resource] – Available at : http://smallwarsjournal.com/blog/strategic-communication-a-tool-for-asymmetric-warfare

Joint Framework on countering hybrid threats a European Union response [Electronic resource] – Available at : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016J C0018&rid=1

NATO Strategic Communication: More to be Done? / Steve Tatham, Rita Le Page; National Defence Academy of Latvia Center for Security and Strategic Research [Electronic resource] – Available at : http://www.academia.edu /6808986/NATO_Strategic_Communication_ More_to_be_done

NATO strategic communications – An evolving battle of narratives response [Electronic resource] – Available at : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/ 586600/EPRS_BRI (2016)586600_EN.pdf

NATO strategic communications – An evolving battle of narratives [Electronic resource] – Available at : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586600/EPRS_BRI (2016)586600_EN.pdf

Paul С. Getting Better at Strategic Communication / Christopher Paul; RAND Corporation. – Santa Monica, on July 12, 2011. – 18 p. [Electronic resource] – Available at : http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/2011/RAND_CT366.pdf

Strategic communications – East and South. Report – № 30 – 29 July 2016 / Antonio Missiroli, Jan Joel Andersson, Florence Gaub, Nicu Popescu, John-Joseph Wilkins et al [Electronic resource] – Available at : http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_30_Stratcoms.pdf

Strategic communications – East and South. Report – № 30 – 29 July 2016 / Antonio Missiroli, Jan Joel Andersson, Florence Gaub, Nicu Popescu, John-Joseph Wilkins et al [Electronic resource] – Available at : http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_30_Stratcoms.pdf

Strategic Communications and National Strategy : A Chatham House Report / Paul Cornish, Julian Lindley-French and Claire Yorke. – London, 2011. – 42 p. [Electronic resource] – Available at : http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/24-1436781085.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку