Публічна влада.

Автор(и)

  • O.М. Chaltseva ДонНУ імені Василя Стуса

Ключові слова:

публічна політика, публічна влада, методологічні підходи, теорія публічної влади, інтеркурсивна влада, командна влада

Анотація

Дослідження політичної влади як компонента публічної політики вимагає вирішення наступних проблем: перша - це проблема категорій, друга - поєднання теорій влади і теорій публічної політики і третя - проблема адаптації вже існуючих методологічних підходів для дослідження сучасних політико-владних відносин в різних типах систем і формування нових теорій. Політична влада як компонент публічної політики може розглядатися за допомогою різних методологічних підходів: біґевіоралізму, системного, неінституціонального, мережевого, елітарного ті ін., але незважаючи на величезний масив робіт по темі публічної влади, вона залишається дискусійною серед дослідників і потребує нового теоретичного осмислення. Традиційна концептуалізація влади розглядалася в політичній науці через призму авторитету та ресурсної можливості і представлена переважно як державна влада. В центрі наукових дискусій західних політологів опинилося концепція про співвідношення «влади над» і «влади для», які знаходяться в постійному діалектичному зв'язку. корисна для розуміння суті публічної влади особливо через концепт інтеркусивної влади.

Посилання

Андерсон Дж. Публичная политика: введение [Текст] Дж.Андерсон / Публичная политика: от теории к практике / сост. и науч. ред. Н.Ю.Данилова, О.Ю.Гурова, Н.Г.Жидкова. СПб., 2008. - С.11-33

Холодковский К.Г. Политическая система и гражданское общество России перед задачами модернизации Публичная политика в контексте задач модернизации России: конструктивный потенциал и формы использования [Текст] К.Г. Холодковский / Ред колл.: Л.И.Никовская(отв.ред.), А.Ю.Сунгуров, В.Н.Якимец.- М.:РАПН;РОССПЭН,2012.-308с.

Ледяев В.Г. Концептуальные основания эмпирического исследования власти [Текст] /В.Г. Леляев / Власть и политика: институциональные вызовы ХХІ века. Политическая наука: Ежегодник 2012/ Российская ассоциация политической науки; гл. Ред. А.И.Соловьев.-М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012.- 446 с.

Алексеева Т.А. «Публичное» и «Частное»: где границы «политического»?/Дискуссия журнала «Полис» [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.politstudies.ru/vm/vm2.htm

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах [Текст] /С.Хантінгтон М.: Прогресс-Традиция, 2004. - 480с.

Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма [Текст]/ Ю.Хабермас Ю./М.: Праксис. – 2010.- 272с.

Ледяев В.Г. Концептуальные основания эмпирического исследования власти [Текст] /В.Г. Леляев / Власть и политика: институциональные вызовы ХХІ века. Политическая наука: Ежегодник 2012/ Российская ассоциация политической науки; гл. Ред. А.И.Соловьев.-М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012.- С.32-33

Третяк О.А..Публічна сфера політики демократичного суспільства: теоретико- концептуальні засади і напрямки структурної еволюції.[Текст]/О.А. Третяк/ Д.:Вид-во Дніпропетровськогоуніверситету,2012.-376с.

Мирошниченко И.В. Сетевой ландшафт российской публичной политики. [Текст]/ И.В. Мирошниченко.- Краснодар: Просвещение-Юг, 2013. - 295 с.

Волкова А.В. Публичные ценности и система государственного управления в России. [Текст]/А.В.Волкова.- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013- 383 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси