Трансформація політичної системи України в контексті сучасних викликів

Автор(и)

  • Н. П. Гедікова Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.4.3

Ключові слова:

політична система; Україна; трансформація; виклики; влада; глобалізація; геополітика

Анотація

У статті досліджується трансформація політичної системи України з моменту проголошення її незалежності. Основний акцент робиться на періоді починаючи з Революції Гідності і по сьогодення. Встановлено, що трансформація політичної системи України була обумовлена впливом як внутрішньосистемних, так і позасистемних факторів. Один з основних позасистемних фактів і глобальних викликів сучасності є демократизація. Зазначено, що трансформації, як правило, починались з масового невдоволення існуючими порядками. Наголошено на тому, що як і усі революції, так і ті, що відбувались в Україні в сучасний період її незалежності, здійснювались завдяки надії досягти тих чи інших великих результатів. Між тим, саме Революція Гідності посприяла масовому пробудженню і внесла новий елемент в процес трансформації політичної системи, а саме: рушійною силою змін став український народ у своїй більшості, суспільство почало визначати долю України, а влада прислухатися і підкорятися цілям, які ставить народ. Особливу увагу приділено стану комунікативної підсистеми, яка розглядається в якості способу взаємодії між суб’єктами політики, способу їх участі в поличному житті в країні, залучення до прийняття та здійснення політичних рішень і практичних дій. Відзначено, що нові позитивні якості глобалізму набули і негативних витрат. Сучасні глобальні трансформаційні процесі, формування нового світопорядку обумовили створення у ньому нової геополітичної ситуації, характерною ознакою якої стала боротьба за геополітичні інтереси, а це обумовило появу нових геополітичних викликів, які стали перешкодою для України на шляху трансформації політичної системи. Одним із найбільших з них стала гібридна російсько-українська війна. Підсумовано, що поряд з визначеними негативними викликами сучасності особливу увагу треба звернути на те, що для стійкості і ефективності трансформації політичної системи головну загрозу становлять чинники внутрішнього походження.

Посилання

Політична система України: конституційна модель та політичні практики : монографія / кол. авт.: Зеленько Г. І. (кер., наук. ред.) та ін. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 536 с.

Політичні трансформації сучасного суспільства: колективна монографія / за наук. редакцією Т. Шаравари. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 216 с.

Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики / Авт. колектив: М. І. Михальченко (керівник) та ін. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. 440 с.

Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «‎Про внутрішнє та зовнішнє становище України». Київ, 2022. 135 с. URL: https://niss.gov.ua/publikatsiyi/poslannya-prezydenta-ukrayiny/analitychna-dopovid-do-shchorichnoho-poslannya-1 (дата звернення: 24.10.2023).

Пащенко В. Політичні трансформації Закарпаття. Ч. 9. URL: https://zakarpattya.net.ua/Blogs/204024-Politychni-transformatsii-Zakarpattia.-Ch.-9 (дата звернення: 30.10.2023).

Гедікова Н. П. Децентралізація та реформування місцевого самоврядування в сучасній Україні на основі досвіду Польщі. Політикус. 2020. № 3. С. 13–18.

Hedikova N., Muzychenko G. Current Local Government Institute reforming: Polish and Ukrainian cases. European journal of transformation studies, 2021. Vol. 9, №. 1. Р. 87–100. URL: https://www.journal-transformation.org/ docs/issues/EJTS_2021_Vol_9_No_1/EJTS_2021_Vol_9_No_1.pdf (дата звернення: 24.10.2023).

Білан Н. І. Інформаційне суспільство в сучасному науковому просторі. Інформаційне суспільство : науковий журнал. Київ, 2014. Вип. 20. С. 100–104.

Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної теорії. Львів : Астролябія, 2006. 416 с.

Даніл`ян В. О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз) : Монографія. Харьков : Право, 2008. 184 с.

Концепція розвитку електронної демократії в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 797-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80/print (дата звернення: 24.10.2023).

Цимбаленко Є. С. Науково-теоретичні передумови переходу до суспільства знань. Інформаційне суспільство : науковий журнал. Київ, 2012. Вип. 15. С. 38–41.

Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій / В. Ф. Солдатенко (кер.) та ін.; НАН України; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. Київ : Парламентське вид-во, 2009. 536 с.

Гедікова Н. П. Національні інтереси та безпека України в сучасних умовах трансформації світового порядку: політико-правові аспекти. Державно-правові засади формування безпекового середовища в Україні в умовах сучасних викликів : II Всеукр. наук. конф. (Одеса, 15 грудня 2023 р.). Одеса : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023.

Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України. URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sot siologichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-2 (дата звернення: 24.10.2023).

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів, ставлення до окремих ініціатив органів влади (липень 2023 р.). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-stavlennia-do-okremykh-initsiatyv-organiv-vlady-lypen-2023r (дата звернення: 24.10.2023).

Вишенський І. Твори. Київ : Вид-во художньої літератури «Дніпро», 1986. 247 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси