Політика консолідації української держави в умовах трансформаційної кризи

Автор(и)

  • Л. А. Станіславенко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.2.6

Ключові слова:

політика консолідації держави; ціннісний вимір консолідації; трансформаційна криза; громадянсько-політичні цінності консолідації суспільства

Анотація

У статті здійснено спробу обґрунтувати доцільність та практичну значущість формування комплексної багаторівневої політики консолідації української держави на основі об’єднуючих всі групи суспільства громадянсько-політичних цінностях.
Запропоновані висновки та індикатори консолідації суспільства є частиною розробленої авторкою моделі формування та коригування політики консолідації держави в умовах системної кризи в Україні. Теоретичні міркування ґрунтуються на наукових текстах та дослідженнях Інституту соціології НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф. Кураса, матеріалах соціологічних опитувань. Визначено, що перспектива розвитку українського суспільства полягає у комплексній державній програмі та активності громадянського сектору в контексті досягнення внутрішньої і зовнішньої консолідації. Доведено, що український кейс транзиту демократії демонструє системність проблем економічного, інституційного, політичного, соціального, безпекового напрямів розвитку держави, які набувають ознак постійної трансформації та перетікання з однієї в іншу площини. Вказано, що з-поміж низки підходів до трактування категорії «консолідація», її функціональне значення полягає у спроможності бути одночасно і процесом, і результатом здійснення відповідної політики у державі. Потенціал розробки ефективної довгострокової програми розвитку суспільства виявлено у цінностях, що мають громадянсько-політичний характер. Визначено необхідність виведення з публічного дискурсу тем та дискусій щодо етнічно-національних цінностей, які призводять до конфронтації та розколу в українському суспільстві. Обґрунтовано, що заснована на цінностях української політичної (громадянської) нації, політика консолідації держави покликана завершити етап самоідентифікації українського суспільства та надати цивілізаційної і геополітичної суб’єктності державі Україна.

Посилання

Горбулін В. Ціннісні дилеми зовнішньої і внутрішньої ефективності.

URL: https://dt.ua/internal/cinnosti-suspilstva-i-gibridniy-mir-kriza-modeli-zahistu-246525_.html

Консолідація українського суспільства: шляхи, виклики, перспективи. Інформаційно-аналітичні матеріали до Фахової дискусії 16 грудня 2016 р. К.:Центр Разумкова, 2016. 100 с.

Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. К. : Основи, 1994. 424 с.

Петрушина Т. Соціокультурний потенціал інноваційного розвитку українського суспільства. Українське суспільство 1992–2013: соц. моніторинг. К.: Ін-т соціології НАН України, 2013. 72 с.

Пирожков С., Хамітов Н. Україна: від штучної та реальної конфронтації до консолідації. Релігія в Україні. 2017. URL: https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/38160-ukrayina-vid-shtuchnoyi-ta-realnoyi-konfrontaciyi-do-konsolidaciyi.html

Рафальський О. О. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір. К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 400 с.

Санченко А. Процес національної консолідації в умовах відновлення незалежності української державності / А. Санченко // Українознавство. 2010. № 2. С. 160–163.

Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування: монографія. К.: НІСД, 2011. 336 с.

Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності: національна доповідь. Ред. кол. С. І. Пирожков, В. А. Смолій, Г.В. Боряк, Я.В. Верменич, С.С. Дембіцький, О. М. Майборода, С.В. Стоєцький, Н.В. Хамітов, Л. Д. Якубова, О.В. Ясь. Інститут історії України НАН України. Київ: Ніка-Центр, 2020. 356 с.

Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь. Ред. кол.: С. І. Пирожков,

Ю.П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. К.: НАН України, 2017. 336 с.

Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг.

За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. К.: Інститут соціології НАН України, 2013. 566 с.

Федоренко В. Політична консолідація: концептуальне обґрунтування в сучасному науковому дискурсі (перспективи громад). Вісник Львівського університету. Серія філос-політолог. студії, вип. 14. Львів, 2017. С. 177-183.

Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии. Полис. 1996. № 5. С. 16–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-10

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси