Інформатизація суспільства як фактор трансформації державної політики в сфері соціальної безпеки.

Автор(и)

  • Yu. O. Ostapets Ужгородський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.2.4

Ключові слова:

соціальна безпека, інформаційна безпека, національна безпека, комунікація, інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Визначена специфіка впливу інформатизації процесів прийняття політичних рішень і здійснення політичного управління на трансформацію та розвиток державної політики в сфері соціальної безпеки. На основі аналізу українських нормативно-правових актів та документів міжнародних організацій виявлена низка перспектив та можливостей, що виникають внаслідок інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій до системи реалізації державної стратегії щодо соціальної політики. Розгалуження та диверсифікація каналів зв’язку між державою та суспільством при вирішенні соціальних питань надає можливість здійснити гармонізацію та координацію зусиль державних установ та інститутів, відповідальних за соціальну безпеку. Технологічний прогрес також створює передумови для зростання рівню обізнаності громадян щодо діяльності державних органів в галузі соціальної політики, збільшенню довіри населення до урядових установ, водночас зменшуючи ймовірність зловживання чи маніпуляції соціальними ресурсами держави.

Аналіз загроз, пов’язаних із впровадженням нових засобів комунікації в сферу публічної політики та соціальної безпеки, дозволив визначити концептуальну природу зв’язку між категоріями соціальної та інформаційної безпеки. Вказаний зв'язок простежується у протиріччі між необхідністю забезпечення соціального захисту громадян та потребою у збереженні конфіденційності їхніх особистих даних, а також – між новими можливостями щодо інформування громадян про діяльність державних органів та небезпекою, пов’язаною із високою ймовірністю використання суспільних та державних каналів комунікації для випадкового або навмисного розповсюдження неповної, недостовірної, помилкової інформації.

Посилання

Cook F. L., Jacobs L. R., Kim D. Trusting What You Know: Information, Knowledge and Confidence in Social Security. The Journal of Politics. 2010. Vol. 72. No 2. P. 397-412. DOI: 10.1017/S0022381610000034

Дубас О. П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті: політологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2004. 23 с.

Дзьобань О. П., Соснін О. В. До проблеми визначення місця й ролі інформаційних аспектів безпеки у соціальних процесах. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. 2011. Том 1, № 3. С. 47-51.

Гіда О. Ф. Фактори, що впливають на формування викликів національним інтересам України в інформаційному просторі. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2013. 2 (30). С. 228-236.

Globalizing Europe: decent work in the information economy. Sixth European Regional Meeting: Report

of the Secretary General. Vol. 1. Geneva: International Labor Office. 57 P. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---europe/---ro-geneva/documents/meetingdocument/wcms_362449.pdf (дата звернення: 30.06.2020).

Henman P., Adler M. Information technology and transformations in social security policy and administration: a review. International Social Security Review. 2001. Vol. 54. No 4. P. 23-47

Jerit J., Barabas J. Bankrupt Rhetoric: How misleading information affects knowledge about social security. Public Opinion Quarterly. 2006. Vol. 70. No 3. P. 278-303. DOI: 10.1093 / poq / nfl010

Коленда Н. В. Сутність механізму забезпечення соціальної безпеки населення. Економічні науки. Серія «економіка та менеджмент». Луцький національний технічний університет, 2012. Том 34, вип. 9. С. 140-149.

Наказ Міністерства соціальної політики України № 97 від 07.02.2020 «Про затвердження Стратегічного плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2020 бюджетний рік і два бюджетні періоди, що настають за плановим (2021–2022 роки)». URL: https://www.msp.gov.ua/documents/5641.html

(дата звернення: 30.06.2020).

Ніколаєв Є. Б. Предмет соціальної безпеки. Вчені записки: зб. наук. праць. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2012. Вип 14, Ч. 1. С. 30-36.

Олійник О. В. Організаційно-правові засади захисту інформаційних ресурсів України : автореф.

дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07. Київ, 2006. 21 с.

Остапец Ю. А. Между Сциллой национализации и Харибдой регионализации: особенности развития партийной системы Украины. Полития. 2019. 4 (95). С. 154-174. DOI: 10.30570/2078-5089-2019-95-4-154-174

Повстин О. В., Саміло А. В. Соціальна безпека суспільства як фактор впливу на розвиток особистості. Збірник статей VI Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості. Львів, 2012. С. 215-223.

Тихомиров О. О. Перспективи зміни розуміння інформаційної безпеки. Правова інформатика. 2010. 4 (28). С. 68-75.

Указ Президента України № 1166/97 від 18.10.1997 «Про основні напрямки соціальної політики України на 1997-2000 роки». URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U1166_97.html (дата звернення: 30.06.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси