Міждисциплінарні дослідження політичної реклами як соціального феномену.

Автор(и)

  • V. O. Babina ОНПУ

Ключові слова:

реклама, політична реклама, міждисциплінарний підхід, загальносвітова інтеграція, соціокультурне явище, соціальні відносини, масова культура, ідентифікація особи

Анотація

Показано, що реклама на сучасному етапі стала універсальним знаково-смисловим простором сучасної культури і глобальним соціокультурним транслятором, який потребує осмислення з позицій міждисциплінарного підходу. Вона, в умовах глобалізації, є найбільш істотним фактором загальносвітової інтеграції. Міждисциплінарний підхід до розуміння реклами дозволяє виявити її багаторівневість і багатозначність як складного соціокультурного явища, що формується і розвивається як найважливіший механізм соціалізації та ідентифікації особи, конструює нові типи соціальних відносин, нові цінності та ідеали, характерні для сучасного суспільства масового споживання.

Посилання

Ільтьо Г. Механізми взаємозумовленості змін політичного символу та риторично – знакової системи політичної комунікації [Електронний ресурс] / Г. Ільтьо // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікація. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http://www.socialscience.com.ua/article/817

Водопьянова Н. А. Философия рекламы в контексте социогуманитарного знания / Н. А. Водопьянова // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 5. – С. 146- 149.

Ромат Є. В. Державне управління рекламною діяльністю в Україні (теоретико- методологічний аспект) : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ромат Євгеній Вікторович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2004. – 21 с.

Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории : [монография] / Дж. Ходжсон ; пер. с англ. М. Я. Каждана. – М. : Дело, 2003. – 464 с.

Реклама та PR у масовоінформаційному просторі: монографія / [Т. Ю. Ковалевські, Н. В. Кондратенко, Н. В. Кутуза та ін.]; за заг. ред. О. В. Александрова; відп. ред. Т. Ю. Ковалевські, Н. В. Кутуза. – Одеса: Астропринт, 2009. – 400 с.

Соловьев А. И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической идентификации / А. И. Соловьев // Политические исследования. – 2002. – № 3. – С. 5-8.

Стариков І. М. Психологічні особливості агітаційного та інформаційного забезпечення виборчої кампанії / І. М. Стариков // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. – Вип. 3. – С. 232-236.

Луценко К. В. Сучасна політична реклама як комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій / К. В. Луценко // Наука і освіта – 2004 : матер. VІІ Міжн. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 17-19.

Сэндидж Ч. Г. Реклама: теория и практика / Ч. Г. Сзндидж, В. Фрайбургер, К. Ротцолл. – М. : Прогресс, 1989. – 630 с.

Мех О. В. Політичне консультування як одна зі складових успішної PR-кампанії / О. В. Мех // Актуальні питання масової комунікації. – К., 2001. – Вип. 3. – С. 30-31.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія