Математичне моделювання як ефективний метод дослідження політичних процесів.

Автор(и)

  • K. G. Kliuiev ОНУ ім. І.І. Мечникова

Ключові слова:

політичний конфлікт, моделювання, математичні моделі, політичний процес, регулювання, оптимізація

Анотація

В статті проводиться аналіз можливості застосування математичного моделювання щодо сучасних політичних конфліктів. Головна увага зосереджена на аналізі основних підходів до застосування моделювання в рамках політичного процесу, зокрема, при дослідженні політичних конфліктів. Визначено, що при моделюванні і прогнозуванні політичного конфлікту використовують математичні моделі, щоб проаналізувати поточний політичний конфлікт. Використання математичних моделей і методів дозволяє розглядати всі можливі сценарії і поведінкові типи, коли обставини змінюються в особливій конфліктній ситуації. Зокрема, аргументовано, що при створенні моделі конфлікту потрібно чітко визначити межі та межі допустимих спрощень в моделюванні, не дозволивши абсолютний розпуск окремих особливостей конфлікту в загальних формалізованих описах.

Посилання

Боришполец К. П. Методы политических исследований / К. П. Боришполец. – М. : Аспект пресс, 2005. – 221 с.

Гвишиани Д. М. Избранные труды по философии, социологии и системному аналізу / Д. М. Гвишиани. – М. : «Канон+», 2007. – С. 267-269.

Денисюк С. Г. Математичне моделювання в політології в контексті гуманітарної освіти [Електронний ресурс] / С. Г. Денисюк // Гуманізм та освіта: матер. Міжн. наук.-практ. конф. – Режим доступу:http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/denisyuk.php

Денисюк С. Г. Моделювання політичних процесів / С. Г. Денисюк, А. А. Шиян // Прикладна політологія: навч. посіб. / за ред. В. П. Горбатенка. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 472 с. (Серія «Альма-матер»)

Мангейм Дж. Политология. Методы исследования / Дж. Мангейм, Р. К. Рич ; пер. с анг. – М. : «Весь Мир».1997. – 544 с.

Нечипоренко Л. А. Буржуазная «социология конфликта» / Л. А. Нечипоренко. – М.: Политиздат, 1982. – 142 с.

Овчинникова Т. М. Моделирование как метод регулирования конфликта / Т. М. Овчинникова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 6 (44) : в 2-х ч. – Ч. 2. – C. 143-146.

Півончук І. Використання прикладного моделювання під час аналізу міжнародних політичних процесів [Електронний ресурс] / І. Півончук. – Режим доступу: http://nato.pu.if.ua/journal/2009/2009-24.pdf

Саати Т. Л. Математические модели конфликтных ситуаций / Т. Л. Саати; пер. В. Н. Веселова и Г. Б. Рубальского; под ред. и с предисл. И. А. Ушакова. – М. : Сов. радио, 1977. – 302 с.

Светлов В. А. Управление конфликтом. Новые технологии принятия решений в конфликтных ситуаціях / В. А. Светлов. – СПб.: Росток, 2003. – 135 с.

Яковлев И. Г. Информационно-аналитические технологии и политическое консультирование / И. Г. Яковлев // Полис. – 1998. – № 3. – С. 179-189.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси