Теоретичний вимір вивчення ролі міст у світових процесах сучасності

Автор(и)

  • М. А. Студілко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.4.17

Ключові слова:

місто, політика розвитку міст, урбанізація, роль міст у світових політичних процесах

Анотація

Світові процеси розгортаються навколо міст, що стають конкурентоспроможними акторами політики, економіки і соціокультурних зрушень, не відстаючи від сучасних держав і наддержавних утворень. Категорія «місто» має міждисциплінарне потрактування і є предметом наукових розвідок багатьох науковців з різних галузей знань, тому автору було важливо віднайти політологічний зміст категорії для подальшого його використання. Стаття присвячена вивченню теоретико-методологічної бази дослідження політологічного виміру ролі міст у сучасних світових політичних процесах. Міста у визначенні і розумінні їх стратегічної ролі у світових зрушеннях є складним та багатогранним конструктом. У статті запропоноване авторське потрактування категорії «місто» як обмеженої за розміром та багатомірної за складністю, законодавчо визначеної, географічно компактної та історично сформованої системи взаємовідносин, що об’єднує адміністративну, економічну, соціальну, освітню, медичну, транспортну, правоохоронну, оборонну та інші підсистеми і має на меті забезпечити синергію комфортного існування мешканців, економічного розвитку території та політики її впливу на процеси сучасності, а також доведено, що роль міст та характер їх впливу на світові процеси сучасності обумовлені чисельністю їх мешканців і стартовими умовами розвитку.
Автор, проаналізувавши потрактування змісту і категорій міст, дійшов висновку про міждисциплінарність предмету дослідження і доцільності використання інструментів таких наук, як економіка, соціальна філософія, політологія, урбаністика та культурологія для власного дослідження. Зазначена неоднорідність в підходах до типологізації міст. Обрано для подальшого аналізу такі категорії як «глобальні міста», «мегаполіси», «міста-мільйонники», «середні міста», «центри агломерацій», «малі міста».

Посилання

Безлюбченко О. С., Завальний О. В. Урбаністика : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Будівництво». Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекет., 2015. 274 с.

Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР : Указ Президії Верхов. Ради Укр. Рад. Соціаліст. Респ. від 12.03.1981 р. № 1654-X : станом на 20 черв. 2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1654-10#Text (дата звернення: 10.12.2022).

Державна служба статистики України. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2021 року. Київ, 2021.

Громада – Зимноводівська сільська територіальна громада. Зимноводівська сільська територіальна громада. URL: https://web.archive.org/web/20211110082420/https://zymnovodivskaotg.city-adm.lviv.ua/громада/ (дата звернення: 11.12.2022).

Про територіальний устрій України : Проект Закону України від 31.08.2010 № 7074 від 31.08.2010 р. № 7074. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JF5GI00A?an=3 (дата звернення: 11.12.2022).

Про засади адміністративно-територіального устрою України : Проект Закону України від 21.10.2020 р. № 2804. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67986 (дата звернення: 11.12.2022).

Уряд схвалив законопроект, який встановлює чіткі правила вирішення питань адмінтерустрою, – В’ячеслав Негода. Децентралізація в Україні. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12031

(дата звернення: 11.12.2022).

ВИСНОВОК на проект Закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» : Висновок Голов. науково-експерт. упр. від 02.03.2020 р. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id= &pf3511=67986&pf35401=522993.

Про утворення та ліквідацію районів : Постанова Верхов. Ради України від 17.07.2020 р. № 807-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text (дата звернення: 10.12.2022).

Ritchie H., Roser M. Urbanization. Our World in Data. URL: https://ourworldindata.org/urbanization

(date of access: 11.12.2022).

Буряк В. В. Еволюція поглядів щодо трактування поняття «місто». Економічний вісник Національного гірничого університету. 2016. № 3 (55). С. 70–78.

Волошина Ю. Я. Теоретичне дослідження поняття терміну «місто» як економічної категорії.

Науковий вісник Ужгородського університету: серія: економіка. 2013. № 3 (40). С. 116–120.

Сіройч З. С. Демографічні та соціально-економічні проблеми розвитку міських агломерацій :

автореф. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Київ, 2009. 32 с.

Що таке перепис населення та чому він важливий. Texty.org.ua – статті та журналістика даних для людей – Тексти.org.ua. URL: https://texty.org.ua/fragments/98403/Shho_take_perepys_naselenna_ta_chomu_vin-98403/ (дата звернення: 11.12.2022).

Нагорняк Т. Л. Світова та українська специфіка брендингу міст. Політикус. 2015. № 1. С. 111–116. URL: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/572 (дата звернення: 11.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку