Кліважування простору північного Причорномор’я: геополітичні суперечки в епоху пост-правди.

Автор(и)

  • S. V. Kосh Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.4.15

Ключові слова:

транскордоння, кліважи, постправда, регіональна політика, політика щодо співвітчизникові, меморіальна політика

Анотація

Причорномор’я протягом століть залишається зоною геополітичного протистояння прикордонних держав: Болгарії, Росії, Румунії, Туреччини, України, Молдови та інших. Вибудовуючи свою геополітичну суб’єктність, кожне з них розглядає регіон як частину простору етногенезу, націогенезу і політогенезу.

Сучасний регіоналізм в політичних практиках суміжних держав Причорномор’я став проявом різних процесів. В одному випадку, як механізм децентралізації та лібералізації в рамках глобальних інтеграційних тенденцій, а в другому – як практика реалізації постімперських геополітичних ідеологій. У цьому випадку він в кінцевому рахунку спрямований на руйнування територіального статус-кво. Такі процеси на стадії зародження та оформлення проявляться в вигляді політики «м’якої сили» і відбуваються під ширмою «відродження» нації і справедливості.

Мета статті – продемонструвати специфіку Причорномор’я як прикордонного регіону та транскордонної системи та акцентувати увагу на нових якостях соціального і інформаційного просторів. Так, вихід на політичну арену нових акторів – регіональних спільнот і локальних етнокультурних і діаспорних груп, зумовило співіснування різних версій історичної «правди», політичної доцільності, соціальної справедливості в регіону.

В статті продемонстровано, що інформаційний та комунікаційний простори стали ареною для політичних дій держав, які проводять в регіоні цілеспрямовану культурну та меморіальну політику. Метою таких заходів проголошується турбота та захист співвітчизників, збереження пам’яті про спільне минуле, створення умов для інтегрування регіону в семіотичну та інституційну систему держави. Зроблено висновок про те, що усі суб’єкти регіональних геополітичних відносин розглядають транскордоння Північного Причорномор’я як стратегічний простір для подальшого національного розвитку. При цьому відзначено, що національні стратегії на початку ХХI ст. були трансформовані за рахунок розширеного тлумачення «націй», які «вийшли» за державні кордони та «включили» у свій склад закордонних співвітчизників, які втратили громадянство, споріднені етнічні групи, а також історичні та етногенетичні простори, які в минулому належали державам і розуміються як «втрачені».

Посилання

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / Пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника– М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.

Брубейкер Р. Этничность без групп / Пер. с англ.; нац. Исслед. Ун-т «Высшая школа экономики» – М.: изд. Дом Высшая школа экономики, 2012. – 408 с.

Закон за българите, живеещи извън Република България от 11.04.2000 г. [Электронный ресурс] // Българският правен портал – Режим доступа: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134916612

Закон за българското гражданство, в сила от 20.02.1999 г. [Электронный ресурс] – Българският правен портал – Режим доступа: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134446592.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България №554-01-20 от 04/02/2015 [Электронный ресурс]. – Официален сайт на Народно събрание на Республика България – Режим доступа: http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15205/.

Замятин Д.Н. Политико-географические образы и геополитические картины мира (Представление географических знаний в моделях политического мышления) // Полис, 1998. – № 6. – С. 35-46.

Коч С. Республика Болгария и «болгары зарубежья»: формирование политики взаимодействия // Вісник Oдеського національного університету. Соціологія та політичні науки. Політологія – Том 23. Випуск 2 (31). 2018 C. 135 – 157.

Коч С.В. Социально-экономические модели адаптации этнических групп (на примере «старых» и «новых» диаспор юго-западного региона Украины) // Предупреждение насильственних конфликтов в мультикультурных сообществах и формирование культуры мира. / Ред. М.Араджиони. – К.: ЧП «Золоті Ворота», 2011. – С.61 – 71

Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света от 23.07.2014 г. [Электронный ресурс] Официален сайт на Министерски съвет. Портал за обществени консультации. Режим доступа: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=938.

Постановление № 103 за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина на Министерски Съвет от 31.05.1993 г. [Электронный ресурс] – Официален сайт на Министерство на образованието и науката – Режим доступа: http://mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=58.

Проект федерального закона № 5272555-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «O гражданстве РФ». Зарегистрирован 07.08.2018. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/527255-7.

Султанмурат Е. Мухаметдинов Р., Каримов Б.Тюркский пояс стабильности ЕврАзии. – Казань, 2009. – 100 с.

Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 N 99-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/12115694/

Якубович М. «Ханська Україна» проти «Новоросії»: що закарбовано в історичній пам’яті? 22. 10. 2017. Религиозно-информационная служба Украины, 2001-2017. [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/monitoring/religious_digest/68749

Hotărâre nr.17 din 12 ianuarie 2017 Privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni. [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=141739

Hotărârea nr. 405/2017 privind aprobarea Strategiei naționale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020, (M.Of. al României. În vigoare de la 27 iunie 2017). [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://lege5.ro/Gratuit/ge3dkmbygyza/hotararea-nr-405-2017-privind-aprobarea-strategiei-nationale-pentruromanii-de-pretutindeni-pentru-perioada-2017-2020

Кoch S. “Оur” and “Foreign” in Bessarabia: Communicational Environment and Commemorative Practices // Popov, R., M. Maeva, M. Slavkova, Y. Erolova (2018). Between the Worlds: People, Spaces and Rituals. E-collection of Conference Proceedings. Sofia: IEFSEM – BAS, pp. 236-254

Lege Сetățeniei române nr. 21/1991. (Monitorul oficial nr. 576 din 13 august 2010). [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121439

Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (Portal legislativ), [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://legislatie.just.ro/Public/ DetaliiDocument/87091

Ministru pentru Românii de Pretutindeni. [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.mprp.gov.ro/ web/natalia-elena-intotero

Policy of Zero Problems with our Neighbors. Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.mfa.gov.tr/policy-of-zero-problems-with-our-neighbors.en.mfa

Rokkan St., Urwin D. The Politics of Territorial Identity. Studies In European Regionalism. L.,1982, p.1-17.

The national security strategy of romania, The European Romania, the Euro-Atlantic Romania: For a Better Life in a Democratic, Safer and More Prosperous Country, Bucharest, 2007 р. 33.

Türk Vatandaşlığı Kanununu 5901 sayılı yeni 29.05.2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş ve 12 Haziran 2009 tarih ve 27256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir..

Uzun U. Evolution of the idea of Turkic-Turkish cultural expanse in the twentieth century and its political importence for Turkey’s geostrategy // European political and law Discourse.Volume 3. Issue 3, 2016. – С. 33-45.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı: YTB, Mevzuat. [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://www.ytb.gov.tr

Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları, T.C. Dışişleri Bakanlığı. [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler.tr.mfa.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку