Складові механізму реалізації мовної маніпуляції в політиці.

Автор(и)

  • O. V. Dyachenko Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.15

Ключові слова:

політичне маніпулювання, механізм мовно-маніпулятивного впливу, стратегія маніпуляції, тактика маніпуляції, техніки (прийоми) та засоби маніпулятивного впливу

Анотація

В статті проаналізовано процес мовно-маніпулятивного впливу в політиці, з’ясовано механізм реалізації та рівні маніпуляції. Виявлені складові механізму мовної маніпуляції в політиці, до яких віднесені стратегія, тактика, техніки (прийоми) та засоби мовного маніпулювання.

Визначено загальну структуру процесу мовного маніпулятивного впливу (механізму реалізації мовної маніпуляції): визначення цілей маніпуляції (інтенція впливу); підготовчий етап (створення вихідних переваг, оформлення контексту комунікації); формування стратегії маніпуляції (стратегічне бачення всього проведення операції, визначення загального плану маніпуляції, вибір векторів впливу); визначення тактик маніпуляції (підбір мішеней і комплексу прийомів впливу на них, виходячи з підзадач стратегіі); вибір конкретних прийомів впливу; підбір мовних засобів впливу прийомів (втілення прийомів маніпуляції в тексті); сприйняття повідомлення адресатом; вплив на мішені; запуск механізмів маніпуляції; перлокутивний ефект (наслідки впливу маніпулятора та конкретного адресата).

Проаналізовано типи маніпулювання: референціальне (пов’язане зі спотворенням образу денотата/референта в процесі позначення дійсності) та аргументативне (пов’язано з порушенням постулатів спілкування). Визначені прийоми, притаманні для цих типів маніпуляції. Досліджено три рівні маніпуляції: макро-, мезо- та макрорівень. Встановлено прийоми, що використовуються на кожного з рівнів. З’яосвано, що на мезорівні застосовується дві групи прийомів: логічні (за допомогою яких здійснюється вплив на розум читача в необхідному автору тексту напрямку) та емоційні (призначені для впливу на канали сприйняття інформації).

Посилання

Braiker H. B. Who’s Pulling Your Strings?: How to Break The Cycle of Manipulation and Regain Control of Your Life / H.B. Braiker. – N.Y. : McGraw-Hill Prof Med/Tech, 2004. – 256 с.

Булыгина Т. В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 576 с.

Быкова О. Н. Опыт классификации приемов речевого манипулирования в текстах СМИ / О.Н. Быкова // Речевое общение: Вестн. Росс. рит. ассоц. – Красноярск : Изд-во Красноярск, гос. ун-та, 2000. – №1. – С. 42–53.

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция речеповеденческих тактик / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М. : Ин-т русс.яз. им. А.С.Пушкина, 1999. – 84 с.

Головій В.М. Механізми взаємодії влади та ЗМІ в контексті становлення громаданського суспільства в Україні : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 199 с.

Гонцяж Я., Гнидюк Н. Свобода інформації та виконавча гілка влади: Правові норми. Інституції. Процедури / Я. Гонцяж, Н. Гнидюк. – К. : Міленіум, 2002. – 240 с.

Грачев Г. В., Мельник И. К. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия / Г.В. Грачев, И.К. Мельник. – М. : ИФРАН, 1999. – 230 с. – Режим доступа : http://www.evartist.narod.ru/text3/72.htm

Гронская Н. Э. Языковые механизмы манипулирования массовым политическим сознанием / Н.Э. Гронская // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2003. – № 1. – С. 220–231.

Двойнина Е.В. Речевая манипуляция в Интернет-дискурсе (на материале русско- и англоязычных новостных сайтов): автореф. дис. … канд. филол. наук. – Саратов, 2010. – 22 с.

Дзялошинский И. М. Манипулятивные технологии в масс-медиа / И.М. Дзялошинский // Вест. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2005. – № 2. – С. 56–75.

Дзялошинский И. М. Манипулятивные технологии в СМИ: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / И.М. Дзялошинский. – М., 2006. – Режим доступу : http://www.dzyalosh.ru/04-master/ metod/manipulyativnye-tehnologii.doc

Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Е.Л. Доценко. – М. : ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. – 344 с.

Казаков А. А. Способы языкового манипулирования в политическом медиадискурсе: попытка систематизации / А.А. Казаков // Политическая лингвистика. – 2013. – № 3 (45). – С. 87–90.

Казаков А. А. Теоретико-методологический потенциал категории «медийная повестка дня»: возможности и ограничения // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2012. – С. 138–143.

Катенева И. Г. Механизмы и языковые средства манипуляции в текстах СМИ (на примере общественно-политических оппозиционных изданий): автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Новосибирск, 2010. – 24 с.

Паршина О.Н. Российская политическая речь: Теория и практика / Под ред. О.Б.Сиротининой. Изд. 2-е, испр. и доп. / О.Н. Паршина. – М. : Издательство ЛКИ, 2007. – 232 с.

Паршин П. Б. Речевое воздействие: основные сферы и разновидности // Рекламный текст: семиотика и лингвистика / Ю. К. Пирогова, П.Б. Паршин. – М.: Международный институт рекламы; Издательский дом Гребенникова, 2000. – 270 с.

Попова Е. С. Структура манипулятивного воздействия в рекламном тексте / Е.С. Попова // Известия Уральского государственного университета. – Екатеринбург, 2002. – №24. – С. 276–288.

Стернин И. А. Введение в речевое воздействие / И.А. Стернин. – Воронеж : Воронеж, гос. ун-т, 2001. – 252 с.

Тибинько Н. Д. Манипуляция в политическом дискурсе / Н.Д. Тибинько // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 3 (218). Филология. Искусствоведение. Вып. 50. – С. 134-137.

Ухванова, И. Ф. Дискурс средств массовой информации как объект исследования / И.Д. Ухвалова // Методология исследований политического дискурса. – Минск, 1998. – С. 222–230.

Шейгал Е. И. Язык и власть // Языковая личность : проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики. – Волгоград : Перемена, 1999. – С. 142–158.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія