Політична корупція як система протиправних дій: варіативність проявів.

Автор(и)

  • I. V. Kushnarov Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.8

Ключові слова:

політична корупція, електоральна корупція, партійна корупція, лобістська корупція, представницька корупція, клієнтарно-патронажна корупція, судова корупція

Анотація

Аргументовано, що політична корупція є системою корупційних зловживань (політичнокорупційних дій). Дослідницьким завданням визначено авторську спробу систематизації політичнокорупційних дій, вироблення своєрідної «корупційної матриці політики». Констатовано, що велика кількість проявів політичної корупції зумовлена як значним суб’єктним колом суб’єктів ймовірних політично-корупційних дій (політичні партії, виборчі блоки, виборчі комісії та ін.), так і сферами, в яких можуть проявитися корупційні зловживання (фінансування партій, електоральний процес, лобіювання, судочинство тощо). Сконструйована автором політично-корупційна система охоплює: 1) партійну корупцію (порушення порядку фінансування; прийняття партійних рішень в обхід механізмів внутрішньопартійної демократії; створення «партій на продаж»; продаж місць у потенційно прохідній частині партійного списку; використання «підставних донорів» для обходу лімітів на пожертви партіям тощо); 2) електоральну корупцію (порушення правил надходжень до виборчих фондів; різні форми підкупу виборців і членів виборчих комісій; застосування адміністративного ресурсу в інтересах окремих суб’єктів виборів тощо); 3) лобістську корупцію (непрозоре, тіньове просування в органах влади інтересів зацікавлених осіб за винагороду та ін.); 4) представницьку корупцію (зміна депутатом парламентської фракції з корисливих мотивів, інші дії, які лежать у площині політичної етики тощо); 5) клієнтарно-патронажну корупцію (використання державних ресурсів задля просування інтересів певних індивідуальних чи колективних акторів; непотизм, кронізм, фаворитизм; дії, пов’язані з наявністю конфлікту інтересів тощо); 6) судову корупцію (виконання органами правосуддя політичного замовлення).

Посилання

Бабкіна О. Патронаж // Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (гол.), Ю. Шаповал (заст. гол.) та ін. ‒ К. : Парламентське видавництво, 2011. ‒ С. 546‒547.

Департамент з питань запобігання політичної корупції. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://nazk.gov.ua/departament-z-pitan-zapobigannya-politichnoyi-korupciyi

Лісничук О. Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь // Український парламентаризм: неформальний вимір формальних функцій / за ред Г. Зеленько. ‒ К. : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, 2014. ‒ С. 25‒57.

Невмержицький Є. В. Корупція як соціально-політичний феномен : автореф. дис. … д-ра політ. н: 23.00.02 / Невмержицький Євген Васильович; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. ‒ К., 2009. ‒ 34 с.

Політична корупція в Україні: суб’єкти, прояви, проблеми протидії // Національна безпека і оборона. ‒ 2009. ‒ № 7.

Телешун Я. С. Клієнтелізм як складова функціонування фінансово-політичних груп / Я. С. Телешун // Політичне життя. ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 79‒83.

У КВУ застерігають від великої кількості штучних партій [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу http://www.pravda.com.ua/news/2016/09/29/7122140

Фісун О. Неформальні інститути та неопатримоніальна демократія в Україні / О. Фісун // Агора. ‒ 2016. ‒ № 17. ‒ С. 9‒13.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси