Неформальний конструктивний інститут громадянського суспільства vs неформальний деструктивний інститут корупції: польський досвід міжінституційного протистояння.

Автор(и)

  • I. А. Kabantseva Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.6

Ключові слова:

громадянське суспільство, корупція, Польща

Анотація

Досліджується роль в антикорупційній протидії неформального конструктивного інституту громадянського суспільства. Акцентовано, що громадянський активізм може стати рушійною силою в запобіганні недоброчесності в політиці, а інертність громадянського суспільства тінізує політичну систему, зумовлює корупційне «захоплення» держави зацікавленими політикоекономічними акторами. На прикладі Польщі показано можливості громадянського суспільства в реалізації антикорупційних механізмів. Досліджено: як відбувалося становлення польського громадянського суспільства та які чинники вплинули на його еволюцію; якими є масштаби політичної та ін. видів корупції у цій країні; як змінювалася динаміка корупційних практик; якою є роль саме інституцій громадянського суспільства Польщі у протидії корупції.

Звернено увагу на рівень корупції у Польщі та основні її прояви. Досліджено діяльність інституцій польського громадянського суспільства як акторів антикорупційної протидії. Відзначено, що антикорупційну активність характеризує лише одиничні з асоціацій, фондів у Польщі; більше уваги теми корупції приділяють партії та медіа. Відзначені проекти Фундації ім. С. Баторія, Гельсінського Фонду з прав людини, Асоціації лідерів локальних громадських груп та Transparency International – Polаnd. До успішних антикорупційних проектів громадянського суспільства віднесено програму «Відповідальна держава» Фундації ім. С. Баторія (моніторинги «Барометр корупційного ризику в державних закупівлях», «Моніторинг кандидатів на державні посади» та ін.). Відзначено, що польський «третій сектор» не має стабільного фінансування; домінують державні кошти у бюджеті організацій, що є певним недоліком для антикорупційних НУО. Акцентовано, що польські громадяни дуже зрідка мобілізовувалися саме проти корупції, хоча інші теми (реформа судоустрою, жорсткішання законодавства про аборти тощо) викликали масові акції протестів. Констатовано невисокий рівень залученості польського «третього сектора» до вироблення антикорупційної політики Водночас акцентовано, що Польща для України є добрим прикладом того, які завдяки активному громадянському суспільству змінюється вектор розвитку держави та привертається увага до проблем належного урядування.

Посилання

Банахевич Ю. Польща і корупція: Життя чиновників «відкриють» законом [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2222765-polsa-i-korupcia-zitta-cinovnikiv-vidkriutzakonom.html

Вонсович Г. Б. Еволюція уявлень про громадянське суспільство в період постсоціалістичної модернізації у країнах ЦСЄ (кінець 80-х – 90-і роки XX століття) / Г. Б. Вонсович : Матеріали наук.-практ. конф. (19 квіт. 2012 р., м. Кам’янець-Подільський) [«Країни Центрально-Східної Європи в умовах постсоціалістичної демократичної трансформації»]. ‒ Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. ‒ C. 6‒9.

Газін В. П. Історична долі ЦСЄ: до і після комунізму. In Матеріали науково-практичної конференції / В. П. Газін : Матеріали наук.-практ. конф. (19 квіт. 2012 р., м. Кам’янець-Подільський) [«Країни ЦентральноСхідної Європи в умовах постсоціалістичної демократичної трансформації»]. ‒ Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. ‒ C. 3‒6.

Гайданка Є. І. Плюралізація партійної системи Польської Республіки: передумови та етапи становлення / Є. І. Гайданка // Грані. ‒ 2014. ‒ № 5. ‒ С. 157‒161.

Задорожний І. Трансформація політичної системи Польщі в умовах переходу до демократії / І. Задорожний // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. ‒ Сер. «Політологія, Соціологія, Філософія». ‒ 2010. ‒ № 14. ‒ С. 174‒179.

Зеленько Г. І. Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи та України) : автореф. дис ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Галина Іванівна Зеленько. ‒ К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2007. ‒ 32 с.

Зеленько Г. І. Політична матриця громадянського суспільства: досвід країн Вишеградської групи та України / Г. І. Зеленько. ‒. К. : Знання України, 2007. ‒ 336 с.

Корупційний скандал в Польщі: нові версії [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://ru.telekritika.ua/column/2003-02-05/1012

Кукуруз О. В. Політична опозиція в Україні та Республіці Польща в умовах демократичної трансформації: порівняльний аналіз : автореф. дис ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Оксана Володимирівна Кукуруз. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 2008. – 20 с.

Науменко Д. Як боролися з корупцією Естонія та Польща [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://ukr.lb.ua/economics/2015/05/18/305287_yak_borolisya_z_koruptsiieyu_ estoniya.html

Нечитайло В. В. Політична опозиція як важливий інститут політичної системи: польський урок для України / В. В. Нечитайло : Матеріали наук.-практ. конф. (19 квіт. 2012 р., м. Кам’янець-Подільський) [«Країни Центрально-Східної Європи в умовах постсоціалістичної демократичної трансформації»]. ‒ Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. ‒ C. 17‒20.

Смірнова В. В. Особливості формування інститутів громадянського суспільства в країнах Центрально-Східної Європи / В. В. Смірнова : Матеріали наук.-практ. конф. (19 квіт. 2012 р., м. Кам’янецьПодільський) [«Країни Центрально-Східної Європи в умовах постсоціалістичної демократичної трансформації»]. ‒ Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. ‒ C. 34‒38.

Телегуз А. В. Роль незалежної самоврядної професійної спілки «Солідарність» у творенні новітньої Польської держави (1980‒1991 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. н.: 07.00.02 – всесв. іст. / Андрій Володимирович Телегуз; Дипл. акад. України при МЗС України. – К., 2009. ‒ 20 с.

Хвацький М. Центральне антикорупційне бюро: польський досвід протидії корупції [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://corruptua.org/2013/07/tsentralne-antikoruptsiyne-byuro-polskiy-dosvid-protidiyikoruptsiyi/

Чекаленко Л. Д. Специфіка формування громадянського суспільства в Республіці Польща / Л. Д. Чекаленко // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи. ‒ 2012. ‒ C. 261‒272.

Якименко Ю. Еволюція опозиції у Республіці Польща / Ю. Якименко // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. ‒ Сер. «Філос.-політол. студії». ‒ 2017. ‒ № 15. ‒ С. 213‒220.

Baczko A. Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań / A. Baczko, A.Ogrocka. ‒ Warszawa : Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe CEE i Fundację im. Stefana Batorego, 2008. ‒ 79 р.

Belokurova E. (Ed.). 2016 Report on the State of Civil in the EU and Russia. ‒ Berlin : EU-Russia Civil Society Forum, 2017.

Friszke A. The March 1968 Protest Movement in Light of Ministry of Interior Reports to the Party Leadership [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.columbia.edu/cu/ece/research/intermarium/vol1no1/friszke.html

Gliński P. Polska po przejściach. Barometr społeczno-ekonomiczny / P. Gliński // Deniszczuk M., Supińska J. (Eds.). ‒ Warsawa : Sektor obywatelski w słabej demokracji. Stowarzyszenie Studiow i Inicjatyw Społecznych, 2003. ‒ Р. 22‒30.

Grabowska M. Podstawowe dane o stowarzyszeniach i społecznych podmiotach wyznaniowych działających w 2008 r. / M. Grabowska, S. Mocek, E. Wnuk-Lipiński. ‒ Warszawa : Departament Badań Społecznych, 2010.

Herbst J. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2008 / J. Herbst, M. Gumkowska, P. Radecki. ‒ Warszawa : Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2010.

Kobylińska A., Makowski G., Solon-Lipiński M. (Eds.). Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoring. ‒ Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2012. ‒ 279 p.

Kolankiewicz E. Organizacje pozarządowe a fundusze strukturalne / E. Kolankiewicz, Z. Komorowska, M. Wasilewska. ‒ Warszawa : Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, 2008. ‒ 300 p.

Lampart D. Skuteczność zwalczania korupcji w Polsce Obronność / D. Lampart // Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. ‒ 2015. ‒ 3 (15). ‒ Р. 81‒92.

Makowski G. (2008). Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa // Nowe płaszczyzny dialogu obywatelskiego między władzą i organizacjami pozarządowymi w Polsce / Makowski G., Schimanek T. (Eds.). ‒ Warszawa: Institute of Public Affairs, 2008. ‒ P. 73‒92.

Makowski G. Zmiana czy stagnacja? Polityka państwa wobec organizacji pozarządowych po wyborach w 2007 r. / G. Makowski // Demokracja w Polsce 2007–2009; L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk (Eds.). ‒ Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2009.

Opinie na temat korupcji w Polsce. Komunikat z badań nr 63/2017. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej, 2017.

Plecka D. Obywatelskie kompetencje polityczne / D. Plecka, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik // Kultura i Edukacja. ‒ 2013. ‒ № 96 (3). ‒ Р. 73‒97.

Podstawowe dane o sektorze non-profit w 2014 roku [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzecisektor/podstawowe-dane-o-sektorze-non-profit-w-2014-roku,2,5.html#

Tumidalski W. Polska spadła w tegorocznym Indeksie Percepcji Korupcji [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.rp.pl/Prawo-karne/302229891-Polska-spadla-w-tegorocznym-Indeksie-Percepcji-Korupcji.html

Turska-Kawa A. Psychologiczne determinanty korupcji politycznej / Postawy wobec korupcji w samorządzie terytorialnym; A. Turska-Kawa, M. Czaja (Eds.). ‒ Katowice: Fundacja Akademicka IPSO ORDO.

Wykaz partii wpisanych do ewidencji partii politycznych [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://pkw.gov.pl/322_Wykaz_partii_politycznych

Wywiad Cezarego Michalskiego z Jarosławem Kaczyńskim: «PIS nie jest partią niezadowolonych» // Dziennik. ‒ 2006. ‒ 21 kwietnia.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси