Теоретичні засади дослідження політичної конкуренції партій.

Автор(и)

  • Ya. B. Yarosh Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.15

Ключові слова:

вибори, політична конкуренція, політична комунікація, політична партія, політичний процес, політична участь

Анотація

У дослідженні вивчається політична конкуренція партій. В рамках вказаних проблем детальніше розглядається стан наукової розробки проблеми у працях зарубіжної та вітчизняної політичної науки. Обґрунтовано, що конкуренція між політичними партіями за підтримку з боку суспільства є важливим критерієм демократизації політичного процесу. Акцентовано увагу на тому, що політична конкуренція між політичними партіями виступає важливим чинником легітимізації влади завдяки підвищенню рівня політичної активності громадян у виборчі періоди та через залучення їх до активної політичної діяльності. Ключове поняття, «політична конкуренція партій», розглядається автором в контексті теорії демократії на основі фундаментальних розробок теорії політичних партій, які здійснили зарубіжні та вітчизняні дослідники політичної науки. Наголошено, що сутність політичної конкуренції партій залежить від типу політичного режиму та рівня політичної культури громадян. Обгрунтовано, що політична конкуренція носить різний характер у різних типах політичних режимів. В авторитарних і тоталітарних політичних режимах відповідні преференції мають провладні політичні партії. В демократичних політичних режимах політичні партії діють в рівних умовах. Наголошено, що для українського політичного процесу характерним є зневажливе ставлення до політико-правових норм і створенням та дотриманням «правил гри» за якими відбуватиметься політична конкуренція партій. В свою чергу, українські політичні еліти розглядають політико-правові норми не через призму певних якісних характеристик та цінностей, а через технічний інструментарій, який можна змінювати залежно від конкретної політичної ситуації та рейтингу політичних партій. Політична конкуренція партій в значній мірі здійснюється через неформальні канали, при якій офіційні правові норми часто стають формальним підтвердженням досягнутих до цього неформальних домовленостей між владою та опозицією.

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// sum.in.ua/s/konkurencija.

Борисов М. Електоральна і партійна конкуренція в Росії та в Україні: результати трансформації правил гри. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/pm/pm_55_56/borysov_elektoralna.pdf.

Гелей С. Політологія : [Навч. посіб.] / Гелей С. Д., Рутар С. М. – [6-те вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2007. – 309 с.

Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; За ред. І. Макліна, А. Макмілана. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2005. – 789 с.

Ліченко А. Мас-медіа як засіб реалізації зовнішньополітичних концепцій «soft power» і «smart power» / А. Ліченко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. – 2016. № 9 – 10 (7). – С. 24–27.

Максимець Б. Політичні партії як чинники формування та реалізації стратегії державної політики : дис. ... канд. держ. упр. 25.00.01 / Максимець Б. М. – Київ, 2006. – 221 с.

Нікіфорова І. Політична конкуренція в теоріях демократії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2012-2-29.pdf

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

Щедрова Г. Політична конкуренція еліт у сучасній Україні : [Монографія] / Галина Петрівна Щедрова. – Дніпро, 2016. – 390 с.

Laasko M., Taagepera R. Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe / M. Laasko, R. Taagepera // Comparative Political Studies. – 1979. − Vol. 12. − № 3. – Р. 3−27.

Nay J. Soft Power: The Means to Success in World Politics / J. Nay. – NY. : Public Affairs, 2004. – 194 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси