Ментальні основи політичної корупції в Україні.

Автор(и)

  • I.V. Kushnarev Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Ключові слова:

ментальність, політико-правова ментальність, політична корупція, антикорупційна політика, антикорупційна ментальність

Анотація

Констатовано корумпованість політичної системи України та важливість протидії їй в контексті забезпечення національної безпеки держави. Представлено культурологічний аспект аналізу корупційних практик у політиці через призму ментальності. Досліджено ментальні основи політичної корупції. Наголошено на безуспішності антикорупційної політики без фундаментальних зрушень у суспільній та індивідуальній політичній свідомості. Розглянуто роль антикорупційних цінностей у формуванні демократичної політико-правової ментальності. Заперечено, що сьогоденна схильність української нації до корупції свідчить про толерантність до корупції як характеристику її ментальності. Підкреслено розрив ціннісного й функціонального рівнів сприйняття корупції громадянами України. Відзначено феномен корупційного прагматизму.

Посилання

Базалук О. Коррупция в Украине : ментальность правителей и судьба народа. Геофилософия Украины / О. Базалук. – К. : МФКО, 2016.

Бондаренко О. В. Українська національна ментальність як політична цінність / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. ‒ 2009. ‒ Вип. 36. ‒ С. 57‒67.

Брехаря С. Сучасні теоретичні підходи до вивчення політичної ментальності / С. Брехаря // Політичний менеджмент. ‒ 2006. ‒ № 1. ‒ С. 109‒117.

Валюшко І. В. Інститути громадянського суспільства у системі антикорупційної політики України : автореф. дис. … канд. політ. н.: 21.01.01 / Іван Васильович Валюшко. ‒ К. : Нац. ін-т стратег. досл., 2017. ‒ 20 с.

Гуцало Є. П. Ментальність орди : публіцистичний цикл / Є. П. Гуцало ; ред.-упоряд. Л. Вороніна. ‒ К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. ‒ 205 с.

Дем’яненко В. Ментальні характеристики політичної свідомості українців / В. Дем’яненко // Людина і політика. – 2002. – № 1. – С. 93‒100.

Денисюк С. Ментальна природа сучасної політичної комунікації / С. Денисюк // Політологічний вісник. ‒ 2011. ‒ Вип. 56. ‒ C. 352–359.

Калина Н. Лики ментальности и поле политики / Н. Калина, Е. Черный, А. Шоркин. – К. : Агропромиздат Украины, 1999. – 332 с.

Кримський С. Ментальність / С. Кримський, В. Заблоцький // Філософський енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; гол. ред. В. І. Шинкарук. – К. : Абрис, 2002. – 743 с.

Мануйлов Є. Українська правова ментальність: до проблеми розуміння сутності / Є. Мануйлов, О. Дзьобань // Гуманітарний часопис. – 2007. ‒ № 4. ‒ С. 48‒52.

Муляр І. М. Правова ментальність: змістові рамки поняття та український аспект / І. М. Муляр // Гілея. ‒ 2015. ‒ Вип. 103. ‒ С. 190‒194.

Новікова Н. Є. Менталітет як детермінанта формування політичної культури в Україні / Н. Є. Новікова // Наукові записки НаУКМА. ‒ Сер. : «Політичні науки». ‒ 2015. ‒ Т. 173. ‒ С. 30‒34.

Опитування: Українці не вірять у перемогу над корупцією. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ukraine/3886269-opytuvannia-ukraintsi-ne-viriat-uperemohu-nad-koruptsiieui

Політична корупція: як розпізнати та подолати : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. К. С. Давиденка. – К. : Ейдос, 2016. – 52 с.

Поліщук І. О. Історична політична ментальність українства: проекція у сучасність / І. О. Поліщук // Studia politologica Ucraino-Polona. ‒ 2013. ‒ Вип. 3. ‒ С. 333‒338.

Поліщук І. О. Ментальність українців: політичний аспект / І. О. Поліщук // Людина і політика. – 2002. – № 1. – С. 86–92.

Поліщук І. О. Політико-правова ментальність українства: концептуально-методологічні засади дослідження / І. О. Поліщук // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». ‒ Сер. : «Філософія, філософія права, політологія, соціологія». ‒ 2016. ‒ № 2 (29). ‒ С. 28‒36.

Потапенко Я. Рецепція Євромайдану у сучасному українському соціокультурному дискурсі / Я. Потапенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. ‒ 2015. ‒ Вип. 4 (78). ‒ С. 4‒21.

Проблеми теорії ментальності / М. В. Попович, І. В. Кисляковська, Н. Б. Вяткіна та ін. – К. : Наукова думка, 2006. – 403 с.

Савинов Л. В. Коррупция как ментальность нации и этноса / Л. В. Савинов // Государственная власть и местное самоуправление. ‒ 2011. ‒ № 3. ‒ С. 37‒39.

Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – К. : Т-во «Знання», 1993. – 192 с.

Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007, 2009, 2011 та 2015. ‒ К. : Київ. міжн. ін-т соціології, 2015. ‒ 68 с.

Як позбутися пострадянськості? ‒ К. : Інститут світової політики, 2012. ‒ 150 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія