Роль силових структур в системі політичної влади демократичних держав.

Автор(и)

  • O.O. Kabish Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ

Ключові слова:

силові структури, політична система, демократичний режим, громадський контроль, адміністративний ресурс, електоральний ресурс

Анотація

У статті осмислюється проблема місця та ролі силових структур в системі політичної влади в демократичній державі. Проаналізовано принципи та особливості функціонування силових структур в демократичних державах. Розглянуто моделі та форми взаємодії силових структур із політичною владою та громадянським суспільством. Приділено увагу характеристиці силових структур як адміністративного та електорального ресурсу у виборчому процесі. З’ясовано особливості цивільного та основні напрями громадського контролю силових структур демократичної держави. Доведено, що характерною рисою демократичного режиму є усунення силових структур з політичного життя, а їх діяльність чітко регламентується законодавством а участь громадян у формуванні та контролі за діяльністю силових структур, унеможливлює використання їх проти власного населення.

Посилання

Бадер А. Взаємодія громадян із силовими структурами як індикатор можливості застосування збройного насилля органами державної влади / А. В. Бадер // Грані : Науково- теоретичний і громадсько-політичний альманах. - 2016. - № 9. - С. 89-94.

Богайчук В. Політика і армія: проблеми взаємозв’язку / В. Богайчук // Політ. менеджмент. – 2005. – № 5. – С. 31–38.

Бучин М. Силові структури як суб'єкт адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній в Україні / М. А. Бучин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 201–205.

Галушко С.О. Демократичний контроль за організаціями внутрішньої і зовнішньої безпеки [Електроннийресурс] / С.О.Галушко // Режим доступу: http://www.npu.edu.ua/media/kunena//attachments/legacy/files/04.pdf

Гриненко О. Проблеми формування цивільно-військових відносин в Україні / О.І. Гриненко, М.М. Дєнєжкін // Наука і оборона. – 2002. – № 2. – С. 36–40

Горбулін В. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.

Державне управління:[навчальний посібник] / [ А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордінко];за ред. А. Ф. Мельник. – К.: Знання-Прес.2003. – 343

Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Військовою організацією і правоохоронними органами держави» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 46 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/975-15

Ільницька І. Армія і політика: моделі взаємодії в умовах різних політичних режимів / І.В. Ільницька // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 612. – С. 205–211.

Карпінський І. Армія і держава: політична суб’єктивність армії в умовах переходу суспільства до демократії / І. Карпінський // Вісник держ. ун-ту «Львівська політехніка» «Держава та армія». 1998. – № 344. – С.119–127.

Качинська М. Зарубіжний досвід діяльності поліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми [Електронний ресурс] / М. О. Качинська // Форум права. — 2012. — № 3. — С. 257—262. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-3/12kmovtr.pdf

Кофман Б. Міжнародні виборчі стандарти: ідентифікаційна та структурна характеристика [Текст] / Б. Кофман // Вісн. Центр. виборчої комісії. – 2007. – №3 (9). – С. 74–80.

Куліш А. Поняття та правове регулювання діяльності силових структур системи правоохоронних органів України в сучасних умовах [Електроннийресурс] / А. М. Куліш, А. В. Солонар, П. А. Михайлішин // Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/ 123456789/38381/1/Kulish_Solonar_Mukhaylishyn.pdf

Милосердна І. Система політичної влади України в умовах демократичних перетворень / І. М. Милосердна // Актуальні проблеми політики. - 2013. - Вип. 49. - С. 77-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_49_9

Політологія: Підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних сил України / За заг. ред. В. Ф. Смолянюка. – 1-е вид., – Вінниця: Нова кн., 2002. – 446 с.

Пучков О. Громадський контроль над силовими структурами – вимога сучасного демократичного суспільства / О. О. Пучков // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_32/ Gileya32/F9_doc.pdf

Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення – Київ: ВПЦ «Київський Університет», 2017. - 183с

Словничок юридичних термінів / Уклад. В.П. Марчук. – К.: МАУП, 2003. – 128с.

Требін М. Армія і парламент: проблеми взаємодії та контролю / М. Требін // Нова політика. – 1999. – № 3. – С. 46–53.

Требін М. Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації: Монографія / / М.П. Требін. – Харків: Вид. Дім «Інжек», 2004. – 404 с

Череміскіна Н. Цивільний контроль над воєнною організацією держави / Н. Череміскіна // Нова політика. – 2002. – № 2.– С. 42–45.

Чуклинов А. Административный ресурс как специфическая форма политической коррупции. URL: http://www.sartraccc.sgap.ru/Explore /chuklinov/main.htm.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси