Сучасні тенденції та виклики щодо формування освітньої політики України.

Автор(и)

  • А. Osmolovska Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

світові освітні тенденції, державна освітня політика, вища освіта, реформування системи вищої освіти

Анотація

У статті визначені сучасні світові тенденції у галузі вищої освіти. Розкрито нормативно-правові засади освітньої політики України. Розглянуто основні виклики для реформування системи вищої освіти в Україні, а також визначено мету та завдання реформування.

Посилання

Ball, S. J. (1998). Big policies/small world: An introduction to international perspectives in education policy. Comparative education, 34(2), Р. 119.

Rumbley, L. E. (2015). Intelligent Internationalization: A 21st Century Imperative. International Higher Education, (80), 16–17.

Андрущенко В. П. Освітня політика (огляд порядку денного) / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельєв. – К. : МП ―Леся‖, 2010. – 368 с.

Бурдонос Л. І. Кризові явища в системі вищої освіти України / Л. І. Бурдонос // Молодий вчений. – 2015. – № 2. – С. 978–981.

Губерська Н. Л. Мета, завдання та принципи державної політики України у сфері вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. Л. Губерська // Право і громадянське суспільство. – Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 3, т. 2. – С. 158-162. – Режим доступу: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo03/part_2/33.pdf

Губерська Н. Л. Сучасний стан та тенденції розвитку державної політики у сфері вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / Н. Л. Губерська // Право і громадянське суспільство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – № 1. – С. 141- 151. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/154-suchasnyi-stan-ta-tendentsiirozvytkuderzhavnoi-polityky-u-sferi-vyshchoi-osvity-v-ukraini-huberska-n-l

Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В.С. Журавський. – К. : Ін Юре, 2003. – 416 с.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

Корсак К. Освіта, суспільство, людина в XXI столітті: інтегрально-філософський аналіз: монографія / К. Корсак – К.; Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 224 с.

Луговий В. І. Якість вищої освіти: виклик для України / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Вища освіта України : [теорет. та наук.- метод. часопис] / МОН України ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – К. : Педагог. преса, 2012. – т. 1. – С. 5–9.

Ніколаєв Є. Реформа вищої освіти України: реалізація профільного закону в 2014– 2016 рр. [Електронний ресурс] / Ніколаєв Є., Длугопольський О. // USAID Програма РАДА. 2016. – Режим доступу: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/HE-shadow-report-final.pdf.

Поступна О. В. Механізми державного управління вищою освітою на регіональному рівні : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Поступна Олена Вікторівна; Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2010. – 231 с.

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України : Указ Президента України від 8 квіт. 2011 р. № 410/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/410/2011.

Про освіту : Закон України від 23 трав. 1991 р. № 1060-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Пшенична Л. В. Розвиток державного управління вищою освітою в Україні: проблеми адаптації до умов Болонського процесу / Л. В. Пшенична // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – Вип. 2 (25). – С. 82–88.

Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект: навч.-наук. вид. / Н.Г. Протасова [та ін.] ; Нац. академія державного управління при Президентові України. – Київ; Львів : НАДУ, 2012. – 456 с.

Стадний Є. Кількість студентів-українців за кордоном [Електронний ресурс] / Є. Стадний // Матеріали аналітичного центру CEDOS. – Режим доступу : http://www.cedos.org.ua/uk/ osvita/kilkist-studentiv-ukraintsiv-zakordonom.

Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (Проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/HE%20 Reforms%20Strategy%2011_11_2014.pdf.

Шульга Н. Д. Сутнісні характеристики поняття «державна освітня політика» [Електронний ресурс] / Н. Д. Шульга // Державне управління: теорія і практика. – 2011. – № 2. – С. 1–7. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Shulga.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси