Наукове дослідження політичних особливостей формування і функціонування державних кордонів: принципи та підходи.

Автор(и)

  • R. Kotsan Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

наукове дослідження, державні кордони, принципи, підходи, критерії

Анотація

У статті представлено найважливіші принципи та наукові підходи, придатні для досліджень політичних особливостей формування та функціонування державних кордонів. Наголошено, що дослідження кордонної проблематики повинно базуватись на двох основоположних принципах: принципу неможливості вивчення кордону на рівні однієї країни; принципу неможливості вивчення кордону у відриві від питань міжнародного характеру. Наголошено на позитивних наслідках застосування наукових принципів історизму, об’єктивності, наступності, причинності та наукового плюралізму. Представлено найважливіші підходи, необхідні для процесу дослідження формування і функціонування кордонів: класифікаційний, політико-географічний, функціональний, історико-картографічний, геополітичний, екополітичний. Наголошено, що зв’язуючими компонентами для використання перерахованих вище підходів до вивчення формування та функціонування кордонів є синергетичний, діалектичний та системний підходи. Зроблено акцент на комплексності, системності і синтетичності як визначальних критеріях процесу наукового дослідження формування та функціонування державних кордонів.

Посилання

Долгов О. В. Основні теорії дослідження політичних кордонів як чинника політичного процесу / О. В. Долгов // Вісник СеаНТУ: зб. наук. пр. Вип. 145/2013. Серія: Політологія. – Севастополь, 2013. – С. 15 – 109.

Долматов І. В. Державні кордони в контексті лімології / I. В. Долматов // Актуальні проблеми держави і права. –2008. – Вип. 42. – С. 263–268. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_42_47

Долматов І. В. О формировании лимологии в современном государствоведении / І.В. Долматов // Правове життя сучасної України: тези доповідей Всеукр. наук. конф. професор.- виклад. і аспірант. Складу. О.: Фенікс, 2008. – С.22-24.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М., 1979. – С. 25.

Бурдье П. Социология политики / П. Бурдье. – М., 1993. – С. 299.

Верменич Я. Історична лімологія: проблеми концептуалізації / Я. Верменич // Регіональна історія України: Зб. наук. ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – Вип. 5. – С. 29–48.

Горин Д. В кольце заклятых других: имитация целостности и ловушки социального мышления / Д. Горин // «Неприкосновенный запас» (Москва). – 2010. – № 3. – С. 75–77.

Граница : понятие и термины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.strana–oz.ru/?numid=7&article=307

Границы в общественной географи и общественно-географической реальности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://skyglobe. ru/referat/29478.

Зашкільняк Л. Методологія історії: від давнини до сучасності / Леонід Зашкільняк. – Львів : Львівський національний університет імені І. Франка, 1999. – 227 с.

Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії / Р. Козеллек. – К., 2006. – С. 22.

Колосов В. А. Геополитика и политическая география / В. А. Колосов, И. С. Мироненко. – М.: Аспект Пресс, 2001, – 479 с.

Колосов В. А. Теоретическая лимология : новые подходы / В. А. Колосов // Международные процессы. – 2003. – № 3 (сентябрь-декабрь). [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.intertrends. ru/three/ 004html.

Кордон : визначення, види, функції, проблема якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://djerelo.com/shpargalki/128-politology/ geopolituka-shulga/8523-06-kordonvyznachennya-vydy-fynkc%D1%96yi-prob lema-yakost%D1%96

Королев С. А. Российская граница как край пространства: генезис и технологи / С. А. Королев // Россия и современный мир. – 2002. – № 2. – С. 5.

Леш А. Пространственная организация хазяйства / А. Леш. – М., 2007. – С. 48.

Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб., 2000. – С. 258–260.

Макарычев А. «Игра понятий»: новая геометрия регионализма в современном европейском контексте / А. Макарычев // Международные процессы. – 2003. – № 3. – С. 70.

Міжнародне право: Основні галузі / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2004. – 816 с.

Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів та ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

Про Державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. -№ 2. – С. 1.

Родоман Б. Б. Основные типы географических границ / Б. Б. Родоман // Географические границы. – М., 1982. – С. 20.

Трохимчук С. В. Загальна політична географія з основами геополітики / С. В. Трохимчук. – Львів : ред. вид. відділ Львівського університету. – 1997. – 104 с.

Шаблій О. І. Соціально-економічна географія України : навчальний посібник / О. І. Шаблій. – Львів : Світ‚ 2000. – 680 с.

Шлегель К. Европа – пограничная страна / К. Шлегель // Вестник Европы. – 2003. – № 9. – С. 34.

Herzfeld M. Antropologia. Praktykowanie teoriі w kulturze i społeczeństwie / M. Herzfeld. – Krakow, 2004. – S. 193–216.

The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives / ed. by B.Warf, S.Areas. — LondonN.Y., 2009.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси