Вплив громадян на прийняття рішень органами місцевого самоврядування як чинник ефективного функціонування демократії на локальному рівні: польський досвід та українські реалії.

Автор(и)

  • L. S. Doskich

Ключові слова:

реформа місцевого самоврядування, локальна політична участь, політико-управлінські рішення, Україна, Польща

Анотація

Метою статті є політологічний аналіз інституційно-процедурних механізмів впливу громадян на прийняття рішень органами місцевого самоврядування як чинник ефективного функціонування демократії на локальному рівні в компаративному вимірі. Використовуючи загальнонаукові та спеціальнонаукові методи політологічного дослідження розкритою мету роботи та вирішено дослідницькі завдання. Узагальнено теоретико-методологічні підходи до аналізу впливу громадськості на прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Основну увагу зосереджено на виявлення шляхів посилення участі громадян в публічній політиці на локальному рівні в процесі реформування системи місцевого самоврядування в Україні. Доведено взаємозалежність ефективності процесів локальної політичної активності та активізації інститутів громадянського суспільства на рівні місцевих громад. Акцентується на доцільності використання польського досвіду активізації участі місцевих мешканців в підготовці та прийняття рішень інститутами місцевого самоврядування в процесі інституційно-процедурної децентралізації та формування спроможних обʼєднаних територіальних громад в нашій державі.

Посилання

Байрак С. О. Місцеве самоврядування – основа розвитку демократичної держави / С. О. Байрак // Панорама політологічних студій. – 2013. - Вип. 10. – С. 148-154.

Байрак С. Місцеве самоврядування Республіки Польща: особливості становлення та засади функціонування / С. Байрак // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2013. – Вип. 3. – С. 255- 262.

Байрак С. Шляхи оптимізації функціонування органів місцевого самоврядування України в контексті досвіді Республіки Польща / С. Байрак // Studia Politologica Ucraino-Polona. Випуск 2. – Житомир-Київ-Краків: ФОП Євенок О. О., 2012. – С. 130-137.

Барановська Т. М. Державна політика розвитку територіальних громад в Україні: автореф. дис. канд. н. з держ. управл. / Т. М. Барановська. – Х., 2017.- 20 с.

Бортніков В. Особливості становлення місцевого самоврядування в Республіці Польща: досвід демократичної трансформації / В. Бортніков, С. Байрак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. – 2013. – № 10. – С. 155-164.

Була С. Нормативні та організаційні передумови локальної демократії в Україні / С. Була // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2013. – Вип. 3. – С. 119-129.

Гройсман В. Б. Структурно-функціональна роль децентралізації влади у процесах становлення громадянського суспільства / В. Б. Гройсман // Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. 44(1). – С. 221-229.

Дзвінчук Д. І. Механізми демократії участі: суть та особливості застосування на місцевому рівні / Д. І. Дзвінчук // Теорія та практика державного управління. – 2016. – Вип. 1. – С. 14-22.

Дьоміна О. С. Політична культура як ціннісно-нормативна система сучасного українського суспільства / О. С. Дьоміна // Політичні науки та методика викладання соціально- політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. 15. – С. 148-155.

Кара-Казарян С. А. Значення форм прямої демократії в розвитку місцевого самоврядування / С. А. Кара-Казарян // Сучасні питання економіки і права. –2015. – Вип. 1. – С. 82-86.

Кириленко О. Демократизація участі громадян у регіональному управління / О. Кириленко, О. Кириленко // Журнал європейської економіки. – Т. 15 (№ 1). – Березень 2016. – С. 121-138.

Концептуальні засади взаємодії політики й управління: навч посіб. Авт. кол.: Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л Валевський та ін., за заг ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. – К : НАДУ, 2010. – 300 с

Маєв А. П. Концептуальні засади розбудови інституту регіонального управління в сучасній Україні: європейський та вітчизняний досвід: автореф. дис… канд. н. з держ. управл. / А. П Маєв. – Одеса: Одеський регіональний інститут державного управління, 2016. - 20 с.

Малиновський В. Територіальна організація влади України: концептуальні засади трансформації : монографія / В. Малиновський. – Луцьк : СПД Гадяк Ж. В., 2010. – 451 с.

Муркович Л. Світова практика залучення громадян до участі в управлінні місцевими справами / Л. Муркович // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2013. - Вип. 2. - С. 262-269.

Публічна дипломатія та лобіювання громадських інтересів на місцевому рівні. Матеріали всеукраїнської конференції за підсумками однойменного проекту у Верховній Раді України 25-го лютого 2009 р. – К.: ІПО, 2009. –80 с.

Тимошенко Н. В. Співвідношення принципів відкритості та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування: «сіамські близнюки» чи узгоджена пара? / Н. В. Тимошенко // Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. 44(1). – С. 125-131.

Садикова Є. О. Інститут представництва на місця в умовах трансформації системи місцевого самоврядування в Україні: дис… канд. політ. н.; спец.: 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Є. О. Садикова. – Одеса, 2016 [Електронний ресус]. – Режим доступу: http://www.pdpu.edu.ua/doc/vr/sadikova/dis.pdf

Софій О. З. Залучення громадян до процесу прийняття рішень органами місцевої влади шляхом використання потенціалу громадських консультацій / О. З. Софій, I. І. Каспрук // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2011. – Вип. 6. – С. 112-117.

Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні: посіб. – К. : Ленвіт, 2012 . – 64 с.

Харечко І. З. Політико-правові механізми участі громадян у процесі прийняття політичних рішень в умовах електронної демократії: автореф. дисертації дис. канд. політ. н.; спец.: 23.00.02 - політичні інститути та процеси / І. З. Харечко. – Львів, 2014. – 16 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси