Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів території в умовах нелінійних процесів: теоретико-методологічний вимір.

Автор(и)

  • S.V. Bondarenko Vasyl’ Stus Donetsk National University

Ключові слова:

національні інтереси, захист національних інтересів, інформаційна політика, політична система, нелінійні процеси

Анотація

Розглянутий вплив нелінійних суспільно-політичних процесів на інформаційний напрям політики захисту національних інтересів територій. Розкрито зміст теоретичних та практичних доробок закордонних і вітчизняних науковців, практиків у сфері політичних систем, їх самоорганізації, інформаційного захисту національних інтересів та нелінійних процесів. Дана загальна інформація щодо поняття «політична територія», «національні інтереси територій», «політика захисту національних інтересів», «інформаційний напрям захисту політичних інтересів». Окреслені напрямки та задачі, які стоять перед інформаційною політикою захисту національних інтересів в умовах нелінійності суспільно-політичних процесів. Доведена залежність політики захисту національних інтересів та її інформаційного напряму від нелінійних процесів.

Посилання

Leon Fuerth, Operationalizing Anticipatory Governance, Prism 2,no.4 (2011): 31–46. - Режим доступу: http://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/prism/prism_2-4/Prism_31-46_Fuerth.pdf

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. - М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с.

Арзуманян Р. «Нелинейная природа войны», Научно-образовательный фонд «Нораванк», журн. «21 век», № 1, Ереван, 2005. – C. 109-149. - Режим доступу: http://www.noravank.am/upload/pdf/193_ru.pdf

Бодрийар, Ж. Симулякры и симуляции / Ж.Бодрийар ; [пер. с фр. А. Качалова]. – М.: ПОСТУМ, 2016. – 240 с. – (ЖБ)

Бородкин Л. Методология анализа неустойчивых состояний в политико-исторических процессах // Международные процессы. 2005. Том 3. №1 (7). – Режим доступу: http://www.intertrends.ru/seventh/001.htm

Вербилович О. Теория коммуникативного действия: ключевые категории и познавательный потенциал // Публичная сфера: теория, методология, кейс- стади. М., 2013. С. 35-52.

Визгалов, Д.В. Брендинг города / Денис Визгалов. [Предисл. Л.В. Смирнягина]. - Москва : Фонд «Институт экономики города», 2011. ― 160 с.

Губерський Л.В. Інформаційна політика України: європейський контекст / [Губерський Л.В., Камінський Є.Є., Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Шнирков О.І.]. - К.: Либідь, 2007. – 360 с.

Добронравова И.С. Синергетика становления нелинейного мышления / И. С. Добронравова – К.: Либідь, 1990. – 192 с.

Дойч К. Нервы управления. Модель политической коммуникации и контроля. – М.: Мысль, 1993. – 312 с.

Истон Д. Категории системного анализа политики // Политология: Хрестоматия / Сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин. – М.: Гардарики, 2000. С. 319 – 331.

Іщенко І. В. Синергетична проекція політико-інституційної взаємодії у нестабільному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.політ.н. : спец. 23.00.28 «Політичні інститути та процеси» / І. В. Іщенко. – Дніпропетровськ, 2015. – 30 с.

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Синергетическое мировидение. М.: КомКнига, 2005. 240 с. Изд.3, доп. М.: УРСС, 2010.

Комарова Ю. Деякі аспекти аналізу структурної самоорганізації політичної системи / Юлія Комарова // Політ. менеджмент — 2005. — № 1. — С. 97-112. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8767

Косенко, Д. В. Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса [Текст] : автореферат. канд. політ. наук, спец.: 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Косенко Д. В. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2013. – 18 с.

Магда Є. Гібридна агресія Росії: уроки для Європи – Київ: КАЛАМАР, 2017. – 268 с.

Нагорняк Т. Л. Брендинг території як напрям політики глобального, національного та регіонального рівнів / Т. Л. Нагорняк // Сучасне суспільство. - 2014. - Вип. 2. - С. 106-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2014_2_13

Нагорняк Т.Л. Політологія в прізвищах, датах, тезах, практичних завданнях: Навчальний посібник /Т.Л. Нагорняк. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2011. – 304 с.

Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших учебных заведений. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Логос, 2001.-296 с: ил.

Політологія: навчально енцеклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н.М.Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ - 2000», 2014. – 779 с.

Польовий М.А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання: монографія / М.А.Польовий. – Одеса : Фенікс, 2011. – 288 с.

Попова Т.В., Ліпкан В.А. Стратегічні комунікації: [словник] / Т.В. Попова, В.А.Ліпкан / за заг. ред. В.А. Ліпкана. – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2016 – 416 с.

Почепцов Г. Смисли і війни: Україна і Росія в інфомраційній і смисловій війнах. – Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – 316 с.

Почепцов Г.Г. Інформаційна політика: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. / Г.Г.Почепцов, С.А.Чукут – К.: Знання, 2008. – 663 с. – (Вища освіта XXI століття)

Пригожин И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс ; пер. с англ. Ю. А. Данилов. ; 4. изд., стер. – М. : УРСС, 2003. – 310 с.

Пророк В. Теория хаоса и теория сетей - новые подходы к моделированию политической системы // PolitBook. 2016. Том . №1 :- С.83-91. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-haosa-i-teoriya-setey-novye-podhody-k-modelirovaniyupoliticheskoy-sistemy

Психология массовой коммуникации: ученик для вузов / под ред. акад. РАО А.А.Бодалаева, акад. РАО А.А.Деркача, д-ра психол. наук, проф.. Л.Г.Лаптаева. – М.: Гардарики, 2008. – 254 с.: ил.

Славіна О.В. Технологічні обмеження в управлінні процесами політичних трансформацій: символічний аспект / О. В. Славіна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. - 2015. - № 4. - С. 128-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2015_4_20

Смола Л.Є. Аспекти ведення інформаційної та гібридної війни в контексті застосування комунікаційних технологій / Л. Є. Смола // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2016. – Вип. 1. – С. 48-53.

Сулимин А.Н. Нелинейные тренды в становлении современных политических систем / Андрей Сулимин // Вестник Пермского университета. Политология. Выпуск №2 (26), 2014, - С. 98-110. - Режим доступу: http://www.polit.psu.ru/vestnik/Vestnik_2014_2.pdf

Талеб Насим Николас Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса / Насим Талеб Николас; Пер. с англ. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014. – 778 с.

Тихомирова Є.Б. Регіональна політика Європейського Союзу: інформаційно- комунікаційний аспект // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір. Монографія.- К.: Центр вільної преси, 2016. – 528 с. – С. 425-500.

Тоффлер, Э. Метаморфозы властти: Знание, богатство и сила на пороге XXI века: [пер. с англ.] / Элвин Тоффлер. – М.: АСТ: АСТТМОСКВА, 2009. – 669, [3] с.

Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия (Фрагменты) / Ю. Хабермас // Вопросы социальной теории . – 2007. – Т.1, вып. 1. – с. 229-245

Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным явлениям. - М.: Мир, 1991. -240 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси