Державна освітня політика у сфері вищої освіти у 70-ті – середині 80-х років ХХ ст.: на матеріалах України.

Автор(и)

  • O. O. Fedorchuk Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Ключові слова:

державна освітня політика, вища освіта, ідеологія, суспільні науки, освітня реформа, СРСР, Україна

Анотація

Охарактеризовано стан розвитку радянського суспільства в 70 – 80-х роках ХХ ст. в Україні. Розглянуто розвиток державної політики у сфері вищої освіти, вказані її основні напрями. Зазначені характерні риси роботи вищої школи даного періоду як то: ідеологізація та політизація, жорстка централізація управління та фінансування, низький рівень академічних свобод, русифікація, нівелювання національної культури. Показані головні проблеми вищої школи, а саме: нестача кваліфікованих кадрів, падіння престижу знань, зниження рівня ефективності навчання, поглиблення розриву між освітою і практикою та спроби освітньої реформи 1984 р.

Посилання

Красняков Є. Державна освітня політика: сутність, поняття, системність, історико- політичні аспекти [Текст] / Є. Красняков // Віче. – 2011. – №20. – С.21-24.; Філіппова В. Д. Законодавство як чинник державної політики в галузі освіти України: нормативно-правовий аспект [Текст] / В. Д. Філіппова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №10. – С. 155-158.; Шульга Н. Д. Стратегії розвитку національної освіти як інструмент і засіб реалізації державної освітньої політики [Текст] / Н. Д. Шульга // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №2. – С.135- 140.; Шульга Н. Стратегія розвитку освіти як інструмент державної освітньої політики в Україні [Текст] / Н.Шульга // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. – Вип.4. – С.89– 96.

Дубин Б. Позднесоветское общество в социологии Юрия Левады 1970-х гг. [Электронный ресурс] / Дубин Б. // Вестник общественного мнения. – 2009. – №4. – Режим доступа: http://polit.ru/rescarch/2010/06/ 18/dubin.html. (дата обращения: 23.02.2017) – Заглавие с экрана.

Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х [Текст]: монография / Отв. ред. Ю. А. Левада. – М.: Изд-во «Мировой океан», 1993. – 300 с.

Шаповал Ю. І. В.В.Щербицький: особа політика серед обставин часу [Текст] / Ю. І. Шаповал // Український історичний журнал. – 2003. – №1. – С.118–129.

Ефименко Г. Г. Высшее образование в Украинской Советской Социалистической Республике / [Г. Г. Ефименко, Г. А. Лилицкий, В. А. Баженов]. – К.: Вища шк.,1983. – 94 с.

Інтерв’ю із заступником міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР Л.О.Канищенком [Текст] // Український історичний журнал. – 1980. – №3. – С.76–83.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии высшей школы и повышения качества подготовки специалистов» // Коммунист. – 1979. – №11. – С.5–10.

Лукин В.Н. Развитие советской высшей школы (исторический и социокультурный аспекты) [Электронный ресурс] / В.Н. Лукин, Т.В., Мусиенко, Т.Н. Федорова – Режим доступа: http://portalus.ru/modules/philosophy/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1108416880&archive= 0211&start_from=&ucat=1& (дата обращения: 22.02.2017) – Заглавие с экрана.

Панасюк Л. В. До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1944–1989 рр. (історико-політологічний аналіз) [Електронний ресурс] / Л. В.Панасюк // Гуманітарні студії: зб. наук. пр. – К.:Київський університет, 2014. – Вип.21. – С.125–130. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gums_2014_21_18. (дата перегляду: 23.02.2017) ‒ Назва з екрана.

Масенко Л. Мова і суспільство: постколоніальний вимір / Лариса Масенко – К.: КМ Академія, 2004. – 162 с.

Куцаєва Т.О. Розвиток вищої освіти в УРСР (1965‒1985 рр.) [Електронний ресурс]: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Т.О. Куцаєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. ‒ К., 2007. ‒ 22 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe/ (дата перегляду: 23.02.2017) ‒ Назва з екрана.

Шпаковская Л. Политика высшего образования в Европе и России [Текст]: монография – СПб.: Норма, 2007. – 328 с.

Сухомлинська О. Радянська педагогіка як ідеологія: спроба історичної реконструкції [Текст] / Ольга Сухомлинська // Історико-педагогічний альманах. – Умань: [б. в.], 2014. ‒ №1. ‒ С.4‒24.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси