Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії.

Автор(и)

  • A. B. Ponomarenko Вінницький національний технічний університет
  • D. V. Kovalov Вінницький національний аграрний університет

Ключові слова:

електронна демократія, форми демократії, перспективи розвитку демократичних політичних режимів

Анотація

У статті досліджується використання інформаційно-комунікаційних технологій для реалізації громадянами своїх політичних прав, зокрема, при проведенні виборів, референдумів та здійсненні інших форм безпосередньої (прямої) демократії. Аналізуються різні погляди на виникнення та перспективи розвитку нового явища – електронної демократії. Е-демократія розглядається саме як спосіб здійснення вже існуючих форм прямої демократії. При цьому нова форма демократії не створюється. Показані перспективні можливості використання механізмів е-демократії в Україні

Посилання

Masuda I. The Information Society as Post-Industrial Society / I. Masuda. – Washington: World Future Society, 1981.

Рокар М. Трудиться с душой: Пер. с фр. Коломийцева В.Ф., Чернеги В.Н., Николаева В.Н. / Под ред. Л.М. Видясовой. М.: Междунар. отношения, 1990. – 344 с.

Дрожжинов В.И. Электронная демократия и поддерживающие ее технологии / В.И. Дрожжинов, А.А. Штрик // Технологии информационного общества – Интернет и современное общество: труды VI Всероссийской объединенной конференции. Санкт-Петербург, 3-6 ноября 2003 г. – СПб.: Изд-во филологического ф-та СПбГУ, 2003. – С. 101-110.

Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе: перспективные направления исследований // Актуальные проблемы теории коммуникации. Сборник научных трудов / М.С. Вершинин. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. C. 253-270.

Ярошевский М. Вчера и завтра «облачной демократии» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.svoboda.org/a/24225528.html

Солодов В.В. Электронное правительство как инструмент трансформации государственного управления: автореферат дис. ... канд. полит. наук: спец. 23.00.02 / В.В. Солодов. – М., 2007.

Вайнштейн Г. Информационная революция и демократия: ожидания, реальность, перспективы / Г. Вайнштейн // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – № 7.

Смагин В.А. Обеспечение информационной открытости политической системы России: автореф. дис. канд. полит. наук: спец. 23.00.02 / В.А. Смагин. – Саратов: Саратовский государственный университет, 2007.

Дніпренко Н.К. Електронна демократія [Текст] / Н.К. Дніпренко // Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження електронного урядування: зб. матеріалів наук.-практ. конф. / за заг. ред. С.А. Чукут, О.В. Загвойської. – К., 2008. – С. 85-88.

Мещеряков В.С. Електронна демократія [Електронний ресурс] / Мещеряков В.С. – Режим доступу: http://www.kds.org.ua/blog/elektronna-demokratiya

Матвієнко, Анатолій. Комунітарна демократія в Україні: науково-критичний дискурс [Текст] / Анатолій Матвієнко // Юридична Україна: Правовий часопис. – 2015. – № 9. – С. 63-67.

What Is Democracy? Defining Democracy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/whatsdem/whatdm2.htm

Рішення Конституційного Суду України від 05.10.2005 № 6-рп/2005, п.1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05

Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

Офіційний сайт Вінницької міської ради [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gromada.vmr.gov.ua/default.aspx

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси